ZŠ Komenského

 
InformaceAktualityUčiteléŽáciFotoOdkazyRozvrhy

Informace

Aktuality

Učitelé

Žáci

Foto

Historie

Školská rada

Prázdniny

Odkazy

 


 

ŠKOLSKÁ RADA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

DĚČÍN I KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ

_______________________________________________________________

Komenského náměstí 622/3,  405 01 Děčín I,

 

ZÁPIS

ze zasedání školské rady, konaného dne 18.05.2006

________________________________________________________________

 

Přítomní členové  :  Hana Klinovská, Mgr. Zuzana Havelková, 

                              Lenka Kovrčová, Mgr. Renata Němečková, 

                              JUDr.Ladislav Syrový

 

Hosté :          Mgr. Stanislav Vavřina, ředitel

                     Mgr. Olga Křivohlavá, zástupkyně ředitele

                     Mgr. Milena Eliášová, předsedkyně ZO ČMOS  PŠ                         

                     Petra Sklenářová, jednatelka OS SRPŠ 

                     Mgr.Lenka Vávrová, členka CŠR SRPŠ

 

Program:

1.     Kontrola usnesení a úkolů

2.     Projednání školního vzdělávacího programu

3.     Schválení školního řádu

4.     Schválení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

5.     Projednání  inspekční zprávy České školní inspekce

6.  Zabezpečení a stabilizace pedagogického sboru

7.     Diskuse, různé

     

         Zasedání  školské rady (dále jen rada) zahájila a vedla pí. Hana Klinovská, předsedkyně rady.

 

ad 1. Kontrola usnesení, úkolů

 

Úkoly ze 20.12.2005 byly směrovány k přípravě a svolání dnešního zasedání a byly splněny, materiály byly předloženy členům rady vedením školy v elektronické a písemné podobě. Zápis obdrželi  všichni členové a ředitel školy a byl zveřejněn na internetových stránkách školy, poskytnut zástupcům sdružení rodičů a pracovníků školy.

 

ad 2. Projednání školního vzdělávacího programu „Zdravé učení“

 

Mgr.Křivohlavá, koordinátorka školního vzdělávacího programu, uvedla materiál, který byl členům rady předložen v písemné formě ( materiály tvoří přílohu originálu zápisu), zvýraznila jeho priority, projekt uveden s ročním předstihem.

 

 

Diskuse k projednávanému materiálu :

 • Mgr. Vávrová : na I. stupni vhodné zařadit více literární výchovy a dramatizace, doporučila překontrolovat vyjmenované slova v osnovách pro 3.ročníky, zajistit návaznost I. a II. stupně v anglickém jazyce (počítání, číslovky), více specifikovat a rozvíjet spolupráci s rodiči,

 

 • Dr.Syrový : specifikace programu „Zdravé učení“, nutnost upřesnění

spolupráce s rodiči a jejich sdružením, včetně v oblasti autoevulace školy, spolupráce s orgány sociálně právní ochrany dětí, chybí rozpracování školního vzdělávacího programu školní družiny jako formy zájmového vzdělávání

 

 • pí.Sklenářová : prolínání jednotlivých oblastí učiva

 

K tomu přijato usnesení : rada projednala školní vzdělávací program „Zdravé učení“ a doporučuje jej dopracovat o připomínky a náměty vznesené v diskusi.

Usnesení bylo přijato jednomyslně.

 

ad 3) Schválení školního řádu

 

Mgr. Vavřina předložil zasedání ke schválení školní řád (,který byl členům rady předložen v elektronické podobě,  tvoří přílohu originálu zápisu).

 

Diskuse k projednávanému materiálu :

 • Mgr. Němečková : k úpravě a oblečení žáků
 • Dr. Syrový : dle vyhlášky MŠ  č.48/2005 Sb. by měla být součástí školního řádu  pravidla pro hodnocení žáků; chybí práva a povinnosti zákonných zástupců žáků

 

 

K tomu přijato usnesení : rada schvaluje školní řád s připomínkami. Usnesení bylo přijato jednomyslně.

 

ad 4) Schválení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 

Mgr. Vavřina předložil zasedání ke schválení pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků  (byla předložena  členům rady v elektronické podobě s tvoří přílohu originálu zápisu).

 

K tomu přijato usnesení : rada schvaluje pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků.

Usnesení bylo přijato jednomyslně.

 

ad 5) Projednání  inspekční zprávy České školní inspekce

Mgr.Vavřina uvedl inspekční zprávu (byla předložena  členům rady v elektronické podobě, tvoří přílohu originálu zápisu).

 

K tomu přijato usnesení : rada projednala inspekční zprávu České školní inspekce.

Usnesení bylo přijato jednomyslně.

 

ad 6) Zabezpečení a stabilizace pedagogického sboru

Informaci předložil ústně Mgr. Vavřina.

 

školní rok 2005/2006

celkem 36 učitelů, 4 vychovatelky, 6 učitelek je na mateřské dovolené,

 • I. stupeň -11 učitelek / z toho 2 důchodkyně, na MD 2 učitelky/
 • II. stupeň - 25 učitelů a učitelek / z toho 10 důchodců, z nich 6 zkrácený úvazek, na mateřské dovolené 4 učitelky

školní rok 2006/2007

úbytek dvou tříd (pouze dvě šesté třídy, Březiny samostatná ZŠ )

 • I. stupeň – 1 učitelka na MD, vrací se 1 učitelka z MD, I.třídy 3
 • II. stupeň – 24 učitelek a učitelů, 6 důchodců ( 2 na celý, 4 na zkrácený úvazek), na mateřské dovolené 1 učitelka
 • 95,8 % pedagogické sboru kvalifikovaní

 

výhled - na II. stupni postupně se snižováním počtu tříd budou odcházet i zbylí důchodci

 

problém získat učitele s aprobací chemie

K tomu přijato usnesení : rada bere na vědomí informaci ředitele školy  o zabezpečení a stabilizaci pedagogického sboru.

usnesení bylo přijato jednomyslně.

 

ad 7. Diskuse, různé

 

 • Mgr. Havelková - nutnost více propagovat školu, akce školy, v tisku, ale i na internetových stránkách školy.
 • Mgr. Milena Eliášová – ocenila uskutečněné srovnávací testy a jejich výsledky, nutnost vzbudit zájem žáků o učení, spolupráce s  rodiči
 • Mgr. Vavřina - žákyně s velkým počtem neomluvených hodin -

    doporučeno řešit podáním trestního oznámení Policii ČR

 

 • příprava dalšího zasedání

 

- body obsažené v č.l.8 písm. b), f) jednacího řádu budou projednány na zasedání rady v druhé polovině října 2006

 

K tomu přijato usnesení : - školská rada ukládá:

 

-          pí. Klinovské svolat zasedání v druhé polovině října 2006 s týdenním předstihem v písemné/elektronické podobě, zasedání se bude konat v učebně zeměpisu v I. poschodí hlavní budovy školy

-          Mgr. Vavřinovi předložit členů rady materiály, obsažené v bodech b),f) v písemné nebo elektronické podobě s týdenním předstihem

Usnesení bylo přijato jednomyslně.

 • zápis bude rozeslán účastníkům zasedání, poskytnut sdružení SRPŠ a ZO ČMOS  PŠ, zveřejněn na internetových stránkách školy.                         

 

 

      Zapsal :                                                             Schválila :

 

JUDr.Ladislav Syrový                                       Hana Klinovská

                                                                           předsedkyně                                                                                   

 

 

 

 
 
  © Copyright 2006 ZŠ Komenského. All Rights Reserved. Design by Luboš Horník