ZŠ Komenského

 
InformaceAktualityUčiteléŽáciFotoOdkazy

Informace

Aktuality

Učitelé

Žáci

Foto

Historie

Školská rada

Prázdniny

Odkazy

 

 

 

 

Stručný popis pracovníků Školního poradenského pracoviště a podpůrných pedagogických i nepedagogických pracovníků, kteří pomáhají učitelům naplňovat inkluzivní vzdělávaní

 

Školní poradenské pracoviště

 vzniklo na škole díky zapojení do projektu Inkluze do škol. Jeho součástí jsou následující pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci:

 Výchovný poradce (VP) – náplní práce je poradenství k volbě povolání zaměřené na profesní a vzdělávací orientaci a odborná pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Výchovný poradce úzce spolupracuje s rodiči a třídními učiteli. Informuje rodiče o existenci a nabídkách středních škol v regionu a pomáhá a radí s vyřizováním administrativy spojené s podáváním přihlášek na tyto školy.

Úzce spolupracuje se školními poradenskými zařízeními – Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) a Speciálními pedagogickými centry (SPC).  Vede agendu žáků se SVP.

 Školní metodik prevence (ŠMP) – je klíčovým poradenským pracovníkem v oblasti primární prevence rizikového chování. Koordinuje tvorbu a naplňování cílů Minimálního preventivního programu (MPP). Úzce spolupracuje s třídními učiteli, rodiči a Orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

  Koordinátor inkluze – pomáhá při prvotním vytipování a začleňováním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Spolupracuje s učiteli a rodiči a pomáhá s doporučením, jak upravit učivo pro potřeby výuky nebo chování žáka. Individuálně pracuje s dětmi se SVP dle potřeby žáka i školy.

 

  Asistent pedagoga – je pedagogický pracovník a je přidělen pouze do třídy, kde se vzdělává alespoň jeden žák se specifickými vzdělávacími potřebami, kterému byl školským poradenským zařízením doporučen asistent pedagoga. Jeho úkolem ale není „pouhá“ práce s konkrétním žákem nebo konkrétní skupinou žáků; asistent pedagoga má asistovat učiteli v širším spektru jeho činností (čímž umožňuje učiteli, aby i on sám věnoval více času a pozornosti podpoře žáků s postižením či znevýhodněním).

Inkluzivní tým

Kontakty:

 Mgr. Monika Ramešová – výchovná poradkyně, kariérové poradenství, žáci se SPU

ramesova@seznam.cz

 Mgr. Květuše Grosová – školní metodik prevence, rizikové chování žáků na 1. st. ZŠ

skolagrosova@seznam.cz

 Mgr. Hana Zoubková - školní metodik prevence, rizikové chování žáků na 2. st. ZŠ

skolazoubkova@seznam.cz

Mgr. Ivana Czanová - koordinátor inkluze

ivana.czanova@centrum.cz

 

 

 

 

 
 
  © Copyright 2006 ZŠ Komenského. All Rights Reserved. Design by Luboš Horník