ZŠ Komenského

 
InformaceAktualityUčiteléŽáciFotoHistorieŠkolská rada

Informace

Aktuality

Učitelé

Žáci

Foto

Historie

Školská rada

Prázdniny

Odkazy

 


 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

DĚČÍN I KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ

_______________________________________________________________

Komenského náměstí 622/3,  405 01 Děčín I,

 

JEDNACÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY

 

         při Základní škole Děčín I., Komenského náměstí 622/3

 

 

 

Čl. 1

 

Školská rada (dále jen rada) vykonává svou působnost podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 

 

Č1. 2

 

Rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

 

Č1. 3

 

Rada zasedá nejméně dvakrát ročně a dále podle potřeby. Termíny zasedání se volí s ohledem na úkoly stanovené školským zákonem a dalšími předpisy.

 

Čl.4

Zasedání rady svolává její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda.  První zasedání školské rady svolává ředitel školy. Zasedání se zúčastní členové rady, zástupce vedení školy. Zasedání rady se mohou též zúčastnit zástupci sdružení zákonných zástupců žáků a pracovníků školy, zřizovatele a orgánů státní správy ve školství. Ostatní osoby se zasedání zúčastní, pokud jsou přizvány.

 

Č1. 5

Rada přijímá usnesení nadpoloviční většinou všech členů při schvalování jednacího řádu a jeho změn, volbě svého předsedy, místopředsedy, při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, schvalování školního řádu a při schvalování pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, návrhu rozpočtu školy na další rok, při vyjádření k rozboru hospodaření a návrhu opatření ke zlepšení hospodaření. V ostatních případech k přijetí usnesení postačuje většina přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

 

 

 

 

Č1. 6

 

Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady. Jednání o návrhu rozpočtu a k rozboru hospodaření se účastní též ekonom školy. Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

Čl. 7

 

Program zasedání schvaluje rada, navrhuje jej předseda /v jeho nepřítomnosti místopředseda. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem,  z podnětů a návrhů zákonných zástupců žáků, členů školské rady, ředitele školy, zřizovatele školy a z podnětů a návrhů dalších osob. Podklady pro zasedání školské rady zajišťují její členové a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon. V úvodu zasedání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady, eventuelně návrhy a připomínky přizvaných osob.

 

Č1. 8

 

 

Školská rada  zejména :

 

a)     se vyjadřuje k návrhu školního vzdělávacího programu a k jeho následnému uskutečňování,

b)     schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c)      schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,

d)     schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,

e)     podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f)       projednává návrh rozpočtu příspěvkové organizace na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g)     projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h)    podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i)       projednává vlastní náměty a podněty členů rady, podněty a stížnosti   zákonných zástupců žáků a zástupců jejich sdružení, ředitele školy, případně jiných osob.

 

 

 

 

 

Č1. 9

 

Materiály uvedené v článku 8 písmeno a) - g) jsou předkládány členům školské rady vedením školy v písemné podobě/ případně elektronické podobě s nejméně týdenním předstihem. O schválení dokumentů uvedených v čl. 9 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, a vrátí jej řediteli školy k dopracování, ředitel předloží doplněný dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

 

Čl. 10

 

O jednáních školské rady pořizuje zápis pověřený člen rady, v tomto záznamu jsou uvedeny výsledky hlasování, podepisuje je předseda rady a v jeho nepřítomnosti místopředseda rady. Přijatá usnesení se předávají řediteli školy. Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce, pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Způsob informování určuje rada.

 

Č1. 11

 

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školské rady.

 

Č1. 12

 

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 20.12.2005

 

 

 

 

 

V Děčíně dne 20.12.2005                   

                                                      Hana Klinovská

                                                         předsedkyně školské rady

   

 

 
 
  © Copyright 2006 ZŠ Komenského. All Rights Reserved. Design by Luboš Horník