ZŠ Komenského

 
InformaceAktualityUčiteléŽáciFotoOdkazyRozvrhy

Informace

Aktuality

Učitelé

Žáci

Rozvrhy

Foto

Historie

Školská rada

Prázdniny

Odkazy

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DĚČÍN I, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3,

příspěvková organizace

  PSČ 405 02          tel. 412 517 063, 412 518 178           www.zsdckomen.cz          E-mail : skola@zsdckomen.cz

  

Minimální preventivní program

 

pro školní rok 2011 / 2012

 

1. stupeň

 

 

 

OBSAH

 

Základní údaje                                                                                     str. 3

Charakteristika školy                                                                           str. 4

Zaměření primární prevence                                                                str. 5 – 6

Školní program proti šikanování                                                str. 6- 11

Metody a formy školní práce  k osvojení preventivních 

ochranných kompetencí                                                                       str.12 - 15

Zaměření letošního MPP (mimo jiné)                                                    str. 15

Plán akcí pro jednotlivé ročníky                                                            str.16 - 18

Znalostní kompetence žáků, cíle preventivního programu

Co mají žáci znát a umět v  dopravní výchově                                        str. 19 - 21

Seznam zájmových kroužků ve školním roce 2011  - 2012                      str. 22

Očekávaný dopad                                                                                str. 23 - 25

Projektové dny                                                                                    str. 26

Seznam odborné literatury a publikací k primární prevenci                      str. 27-29

 

 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

 

 

Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP

Základní škola Děčín I , Komenského náměstí 622/3, příspěvková organizace

Zřizovatel školy

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38, Děčín IV

 

 

Jméno a příjmení ředitelky

Mgr. Olga Křivohlavá

Jméno a příjmení zást.řed.

Mgr. Renata Němečková

Telefon na ředitelku školy

412 517 063

E-mail na ředitelku školy

skola@zsdckomen.cz

internetové stránky

www.zsdckomen.cz

 

 

Jméno a příjmení ŠMP

Mgr. Květuše Grosová (1.st), Mgr. Hana Zoubková (2.st.)

E-mail

skolagrosova@seznam.cz , skolazoubkova@seznam.cz

 

 

Jméno a příjmení VP

Mgr. Monika Ramešová

Telefon

412517063 / kl. 104

E-mail

ramesova@seznam.cz

 

 

 

Počet tříd

Počet žáků

ZŠ - I stupeň 

15

 352

ZŠ - II.stupeň

  9

 190

Celkem

24

 542

 

 

Prac.  skupina v oblasti PP:

PP pro 1. stupeň:

Mgr. Květuše Grosová

 

 

PP pro 2. stupeň:

Mgr. Hana Zoubková

 

 

Zastoupení z PPP:

vedoucí PPP Děčín - PhDr. J. Herinková

 

 

Metodik prevence:

 Okresní PPP Děčín - Mgr. Eva Křížová

 

 

 

 

 

Použité zkratky:

MPP – Minimální preventivní program

ŠMP – Školní metodik prevence

VP – výchovná poradkyně

 

 

 

 

 

 

Charakteristika školy :

Základní škola přešla od 1. 1. 2003 do právní subjektivity.

Ve školním roce 2011 – 2012  je  umístěna ve dvou budovách:

- hlavní budova na Komenského náměstí – 8 tříd 1.stupně a 9 tříd stupně druhého

- budova ve Sládkově ulici – 7 tříd + 5 oddělení školní družiny. Vzhledem k velkému počtu žáků na 1. stupni usilujeme o otevření 6.oddělení školní družiny a navýšení tak kapacity na 180 žáků.

 

Zdejší školu navštěvují žáci z městské části Děčín I, dále k nám dochází i řada žáků z dalších částí Děčína i okolních obcí. Naše škola má velmi pěknou polohu - na náměstí sousedí s Gymnáziem a s Evropskou obchodní akademií.

 

V 1. – 5. roč. je  celkem 15 tříd – 342 žáků, v 6. – 9. ročníku 9 tříd – 190 žáků. Celkem tedy 542 žáků. Po materiální stránce je škola vybavena vcelku dobře. Máme dvě počítačové učebny, v každé je 16 počítačů. Je zde nainstalován program VISION 6.

V kabinetu 1. stupně v hlavní budově jsou dva počítače, ve sborovně tři. Budova ve Sládkově ulici má  k dispozici sedm počítačů. V současné době škola disponuje s 51 osobními počítači, které jsou umístěny kromě dvou učeben i ve školní družině, kabinetech i kancelářích. V učebně zeměpisu je umístěna interaktivní tabule (v jednání jsou další tři) včetně dataprojektoru a počítače. Dataprojektory s  počítači jsou rovněž v  učebně fyziky, chemie a dějepisu na hlavní budově , v učebně 1. a 2. třídy ve Sládkově ulici.

            Škola má k dispozici již celkem 4 kopírovací zařízení. Ta jsou učiteli hojně využívána pro potřeby výuky.

Od 1. 9. 2006 se začal zavádět v 1. a 6. třídách Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zdravé učení. Již od 1.ročníků  mají žáci výuku anglického jazyka.

 

Od školního roku 2007/2008 uskutečňujeme na 1.stupni aktivity v rámci plnění Minimálního preventivního programu, který neustále doplňujeme a vyvíjíme dle aktuálních potřeb školy a žáků. Kladem je velký zájem rodičů o naší školu.

 

 

 

 

 

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM VYCHÁZÍ Z MetodickÉHO  pokynU k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních, č.j.: 20 006/2007-51.

 

 

Metodická pomoc při implementaci Strategie prevence sociálně patologických jevů 

u dětí  a mládeže v resortu školství, mládeže a tělovýchovy na úrovni základních škol

 

S nástupem do základní školy si děti velmi záhy začínají ve třídě vytvářet svou vlastní „subkulturu“, na níž jsou učitelé někdy více a někdy méně napojeni. V některých případech mohou být tyto podskupiny zárodkem asociálních part, a to už i u dětí na prvním stupni ZŠ.

 

Při systému výuky, kdy převládá tzv. frontální vyučování a učitel pouze předává poznatky dětem, se vyučování aktivně účastní jen malá část žáků. Větší část se účastní málo nebo vůbec. Ukazuje se, že mezi neparticipujícími žáky jsou ti, kteří mají vyšší pravděpodobnost sociálního selhání a osvojení si sociálně negativního chování. Závažným rizikem v těchto  školách je stres a nuda. I tyto rizikové faktory mohou dovést děti až k závislosti na droze (bez ohledu na to, že je někdo o rizicích drogové závislosti poučí), ke vzniku násilí,  šikany a dalších společensky negativních jevů,  i přes prováděné a mnohdy nákladné a rozsáhlé preventivní programy.

 

Primární prevence rizikového chování u žáků v působnosti MŠMT je zaměřena na :

a)      předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků :

-          záškoláctví,

-          šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus,

-          kriminalita, delikvence,

-          užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky – dále jen „OPL“) a onemocnění HIV /AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek,

-          závislost na politickém a náboženském extremismu,

-          netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)

-          kyberšikaně

-          proti úrazům

b)      rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech :

-          domácího násilí,

-          týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání,

-          ohrožování mravní výchovy mládeže,

-          poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie).

 

 

Škola, kde děti soutěží v reprodukci znalostí, jsou vedeny pouze ke kázni, ale tím současně

i k nesamostatnosti, kde není rozvíjena tvořivost dětí a prosociální dovednosti představuje výrazně rizikové prostředí pro iniciaci nebo rozvoj společensky nežádoucích jevů. Hierarchicko - autoritativní model nebere na vědomí skupinovou dynamiku a podporuje negativní procesy ve skupinách. Mezi důsledky tohoto stylu patří v mnoha případech

i   současná epidemie šikanování ve školách.

 

 

 

Jak postupovat při řešení šikanování upravuje MP č.24 246/2008-6 k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení.

Odpovědnost nečinného pedagoga – riziko  trestního postihu pro

 • nepřekažení trestného činu
 • neoznámení trestného činu
 • tr.čin nadržování, schvalování, podněcování event. účastenství  na trestném činu

 

Projevy šikanování

·        verbální šikana (přímá/nepřímá) – psychická šikana včetně kyberšikany

·        fyzická šikana (vč. krádeží a ničení majetku)

·        smíšená

 

Ředitel školy zajistí

-          vzdělávání pracovníků v akreditovaných kurzech k problematice rizikového chování

-          dohled pedagogických pracovníků nad žáky

-          doplňování šk. knihovny

-          ve šk. řádu jasně stanoví pravidla chování včetně případných sankcí

(Mgr. H.Gajdošíková, 1.LF UK  Praha - Centrum adiktologie)

 

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

Charakteristika šikanování

(1) Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Nově se může realizovat i prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu. Ta zahrnuje útoky pomocí e-mailů, sms zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševní a tělesné zdraví oběti.

(2) Šikanování se ve své zárodečné formě vyskytuje prakticky na všech školách. Pocit bezpečí každého jedince a jeho začlenění do třídního kolektivu je základní podmínkou vytváření produktivního prostředí a dobrého sociálního klimatu třídy a školy. Všechny školy a školská zařízení mají povinnost předcházet všem náznakům násilí a šikanování. Šikanování v jakékoli formě a podobě nesmí být pracovníky školy akceptováno. Samotní

pedagogičtí pracovníci nesmí svým jednáním s některými žáky a chováním vůči nim podněcovat zhoršování vztahů směřující k šikanování těchto žáků jejich spolužáky.

 

Projevy šikanování

(1) Šikanování má ve svých projevech velice různou podobu. Mezi základní formy šikany patří: Verbální šikana, přímá a nepřímá – psychická šikana (součástí je i kyberšikana, děje se pomocí ICT technologií). Fyzická šikana, přímá a nepřímá (patří sem i krádeže a ničení majetku oběti). Smíšená šikana, kombinace verbální a fyzické šikany (násilné a manipulativní příkazy apod.).

(2) Za určitých okolností může šikanování přerůst až do forem skupinové trestné činnosti a v některých

opravdu závažných případech může nabýt i rysy organizovaného zločinu.

 

Školy a školská zařízení v prevenci šikanování

(1) Základem prevence šikanování a násilí na školách je podpora pozitivních vzájemných vztahů mezi žáky (a mezi žáky a učiteli). Školy a školská zařízení při efektivní realizaci prevence šikanování usilují o vytváření bezpečného prostředí a za tím účelem: podporují solidaritu a toleranci, podporují vědomí sounáležitosti posilují a vytváří podmínky pro zapojení všech žáků do aktivit třídy a školy

uplatňují spolupráci mezi dětmi a rozvíjí jejich vzájemný respekt rozvíjí jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince.

(2) Ředitelé škol a školských zařízení odpovídají za systémové aktivity školy v oblasti prevence šikanování a násilí. Vychází přitom z komplexního pojetí preventivní strategie, která je ve smyslu Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

 č. j. 20 006/2007-51součástí Minimálního preventivního programu školy. Ředitelé zejména: Zajistí vzdělávání pracovníků (pedagogických i nepedagogických) v akreditovaných kurzech k problematice šikanování. Vzdělávání pedagogických pracovníků se řídí § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Vzdělávání školního metodika prevence ve specializačním studiu se řídí § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Zajistí v souladu s pracovním řádem dohled pedagogických pracovníků nad žáky zejména ve škole před vyučováním, o přestávkách mezi vyučovacími hodinami, mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, podle potřeby při přecházení žáků mezi budovami školy, do zařízení školního stravování a do školní družiny. Především v prostorách, kde k šikanování již došlo nebo kde by k němu mohlo docházet. Zajistí, aby žáci i pedagogičtí pracovníci byli seznámeni s negativními důsledky šikanování, a to jak pro jeho oběti a pachatele, tak i pro celý třídní (školní) kolektiv. Za zvlášť nebezpečnou je třeba považovat tendenci podceňovat počáteční projevy šikanování. Zajistí doplňování školní knihovny o literaturu z oblasti problematiky násilného chování a šikanování

(3)Pedagogičtí pracovníci vedou důsledně a systematicky žáky a studenty k osvojování norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech, respektujících identitu a individualitu žáka. Pomáhají rozvíjet pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu druhého člověka.

Všichni pedagogičtí pracovníci by měli vnímat vztahy mezi žáky a atmosféru v třídních kolektivech, kde působí, jako nedílnou a velmi důležitou součást své práce. Důležité aktivity školy nelze spojovat jen s určitým vyučovacím předmětem nebo skupinou předmětů. Vztahy a chování pedagogických i nepedagogických pracovníků vůči sobě a vůči žákům, ovlivňují chování žáků..

 

Postupy řešení šikanování

(1) Odhalení šikany bývá obtížné. Významnou roli při jejím zjišťování hraje strach, a to nejen strach obětí, ale i pachatelů a dalších účastníků. Strach vytváří obvykle prostředí „solidarity“ agresorů i postižených.

 

(2) Účinné a bezpečné vyšetření šikany vychází z kvalifikovaného odhadu stadia a formy šikanování. Existuje rozdíl mezi vyšetřováním počátečních a pokročilých stádií šikanování. Jednotlivá stádia jsou blíže popsána v příloze č. 2 Stádia šikanování.

 

(3) Metody vyšetřování šikanování:

A. Pro vyšetřování počáteční šikany (se standardní formou) lze doporučit strategii v těchto pěti krocích:

1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi.

2. Nalezení vhodných svědků.

3. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace obětí a agresorů).

4. Zajištění ochrany obětem.

5. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi.

B. Pokročilá šikana s neobvyklou formou – výbuch skupinového násilí vůči oběti, tzv. třídního lynčování, vyžaduje následující postup:

1. Překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti.

2. Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování.

3. Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi.

4. Pokračující pomoc a podpora oběti.

5. Nahlášení policii.

6. Vlastní vyšetřování.

 

(4) V rámci první pomoci je nutné při pokročilých, brutálních a kriminálních šikanách spolupracovat s dalšími institucemi a orgány, a to zejména s pedagogicko-psychologickou poradnou, střediskem výchovné péče, orgánem sociálně právní ochrany dítěte, Policií ČR.

Doporučuje se seznámit pedagogické pracovníky s informací MŠMT ČR č.j.: 25 884/2003-24 Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při

vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané.

 

(5) V případě negativních dopadů šikanování na oběť je nutné zprostředkovat jí péči pedagogicko-psychologické

poradny, střediska výchovné péče, speciálně pedagogického centra nebo dalších odborníků – klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů.

 

 

Výchovná opatření

(1) Doporučuje se dále pracovat s agresorem (jeho náhled na vlastní chování, motivy, rodinné prostředí). V případě potřeby mu zprostředkovat péči pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče nebo jiných odborníků – klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů.

(2) Pro potrestání agresorů lze užít i následující běžná výchovná opatření: Napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele, podmíněné vyloučení a vyloučení ze studia na střední škole. Snížení známky z chování. Převedení do jiné třídy.

(3) Pro nápravu situace ve skupině je potřeba pracovat s celým třídním kolektivem. Je nezbytné vypořádat se i s traumaty těch, kteří přihlíželi, ale nezasáhli (mlčící většina).

(4) V mimořádných případech se užijí další opatření: Ředitel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP, případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v místně příslušném diagnostickém ústavu. Ředitel školy podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu.

 

Spolupráce s rodiči

Pokud rodiče informují školu o podezření na šikanování, je za odborné vyšetření záležitosti zodpovědný ředitel školy. Při nápravě šikanování je potřebná spolupráce vedení školy nebo školského zařízení, školního metodika prevence, výchovného poradce a dalších pedagogických pracovníků, jak s rodinou oběti, tak i s rodinou agresora. Při jednání s rodiči dbají pedagogičtí pracovníci na taktní přístup a zejména na zachování důvěrnosti informací. Je nutné předem informovat rodiče o tom, co dělat v případě, když se dozvědí o šikanování.

 

Stádia šikanování

Motto: Školní šikanování je nemoc skupinové demokracie a má svůj zákonitý vnitřní vývoj.

 

První stadium se v podstatě odehrává v jakékoliv skupině. Všude je někdo neoblíbený nebo nevlivný, na jehož úkor je prima si dělat „legrácky“. Pak to ale jde dál, skupina si najde jakéhosi otloukánka. Třetí stadium už je klíčové. Vydělí se jádro útočníků a systematicky začne šikanovat nejvhodnější oběti. Do této chvíle lze věci jasně řešit. Následně ale dojde k bodu zlomu, kdy se šikanování stane nepsaným zákonem i pro opravdu slušné děti a celá skupina se stává krutou. V pátém stadiu – totalitě – se stane šikanování skupinovým programem.

Michal Kolář

První stadium: Zrod ostrakismu

Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny necítí dobře. Je neoblíben a není uznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho, spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet „drobné“ legrácky apod. Tato situace je již zárodečnou podobou šikanování a obsahuje riziko dalšího negativního vývoje.

Druhé stadium: Fyzická agrese a přitvrzování manipulace

V zátěžových situacích, kdy ve skupině stoupá napětí, začnou ostrakizovaní žáci sloužit jako hromosvod. Spolužáci si na nich odreagovávají nepříjemné pocity například z očekávané těžké písemné práce, z konfliktu s učitelem nebo prostě jen z toho, že chození do školy je obtěžuje. Manipulace se přitvrzuje a objevuje se zprvu ponejvíce subtilní fyzická agrese.

Třetí stadium (klíčový moment): Vytvoření jádra

Vytváří se skupina agresorů, úderné jádro. Tito šiřitelé „viru“ začnou spolupracovat a systematicky, nikoliv již pouze náhodně, šikanovat nejvhodnější oběti. V počátku se stávají

jejich oběťmi ti, kteří jsou už osvědčeným objektem ostrakizování. Jde o žáky, kteří jsou v hierarchii nejníže, tedy ti „slabí“.

Čtvrté stadium: Většina přijímá normy

Normy agresorů jsou přijaty většinou a stanou se nepsaným zákonem. V této době získává neformální tlak ke konformitě novou dynamiku a málokdo se mu dokáže postavit. U členů „virem“ přemožené skupiny dochází k vytvoření jakési alternativní identity, která je zcela poplatná vůdcům. I mírní a ukáznění žáci se začnou chovat krutě – aktivně se účastní týrání spolužáka a prožívají při tom uspokojení.

Páté stadium: Totalita neboli dokonalá šikana

Násilí jako normu přijímají všichni členové třídy. Šikanování se stává skupinovým programem. Obrazně řečeno nastává éra „vykořisťování“. žáci jsou rozděleni na dvě sorty lidí, které jsem pro přehlednost označil jako „otrokáře“ a „otroky“. Jedni mají všechna práva, ti druzí nemají práva žádná.

Stadia šikanování podle Michala Koláře, 1990, 1996, 1997, 2000 aj.

 

 

Upraveno podle: www.poradenskecentrum.cz

 

Jak postupovat

Devět kroků při řešení počáteční šikany

 

Schéma první pomoci:

1. Odhad závažnosti onemocnění skupiny a rozpoznání zda nejde o neobvyklou formu šikanování

•              úkol naplňujeme především prostřednictvím rozhovoru s informátory a oběťmi

•              nesmí docházek k přímé konfrontaci pachatele a oběti

2. Rozhovor s informátory a oběťmi

•              po rozhovoru s informátorem následuje rozhovor s oběťmi (ne s podezřelými pachateli)

•              při rozhovoru s obětí je důležité, aby o tom nevěděli ostatní žáci (je potřeba ochránit ji před možnou pomstou agresorů)

3. Nalezení vhodných svědků

•              vytipovat členy skupiny, kteří budou pravdivě vypovídat (vybrat žáky, kteří s obětí sympatizují, kamarádí s ní, nebo ji alespoň neodmítají, žáky nezávislé na agresorech, kteří nepřijímají normy šikanování)

4. Individuální, případně i konfrontační rozhovory se svědky

•              rozhovory zorganizovat tak, aby o nich druzí nevěděli

•              vyskytnou-li se těžkosti, lze uskutečnit doplňující a zpřesňující rozhovory nebo konfrontaci dvou svědků

•              vážnou chybou je společné vyšetřování svědků a agresorů. Za zásadní chybu považuji konfrontaci obětí a agresorů

5. Ochrana oběti

6. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi

•              je to poslední krok ve vyšetřování

•              dokud nemáme shromážděné důkazy,nemá smysl vést tento rozhovor

•              cílem je agresory okamžitě zastavit a ochránit oběti, ale i je samé před následky jejich činů

7. Výchovná komise

•              v rámci společného setkání pedagogů a žáka-agresora i jeho rodičů se rozhoduje o výchovných opatřeních

8. Rozhovor s rodiči oběti

•              rodiče je třeba informovat o zjištěních a závěrech školy a domluvit se na dalších opatřeních

9. Práce s celou třídou

 

Nejčastější chyby:

•              učitelé nepracují s faktem zásadní odlišnosti řešení u počátečních a u pokročilých šikan

•              při vyšetřování se nebere zřetel na trauma, stud a mlčenlivost znásilněné oběti

•              berou se vážně falešní svědci, kterým poručil „šéf“ agresorů

•              bezprostředně se konfrontuje výpověď týraného žáka s výpověďmi jeho mučitelů

•              pedagog vyšetřuje šikanu přímo ve třídě

•              ředitel si pozve najednou údajné oběti, údajné agresory a jejich rodiče, některé pedagogy a vyšetřuje to    z jedné vody načisto

•              po vyšetření šikany se naráz pozvou všichni - rodiče agresorů, oběti i s jejich ratolestmi

•              nezřídka se oběť nechá odejít ze školy, případně se převedeno vedlejší třídy, přičemž šikanování se dále prohlubuje a zdokonaluje

 

 

Postup vyšetřující osoby, má-li podezření na šikanu

 

            Konfrontovat svá pozorování s dalšími kolegy.

            Co nejdříve oznámit své podezření vedení školy, výchovnému poradci, konzultovat další postup.

            Mezi  čtyřma očima vyslechnout více nezaujatých svědků, popřípadě konfrontovat svědky mezi  sebou.

            Je zejména důležité získat odpovědi na následující otázky:

a.             Kdo je obětí, popřípadě kolik obětí je

b.            Kdo je agresorem, kolik agresorů je. Kdo z nich je iniciátor, kdo aktivní účastník šikanování a kdo je obětí i agresorem?

c.             Co, kdy, kde, a jak dělali agresoři obětem?

d.            K jak závažným agresivním a manipulativním projevům došlo?

e.             Jak dlouho šikana trvá?

            Spojit se s rodiči případné oběti, konzultovat výskyt nepřímých znaků    šikany. Poprosit je o pomoc.

            Vyslechnout oběť – citlivě, diskrétně, zaručit bezpečí a důvěrnost  informací. NIKDY neřešit problém opřed celou třídou!

            Zajistit ochranu oběti šikany.

            Teprve nyní vyslechnout agresory, případně konfrontovat agresory mezi sebou.

NIKDY konfrontace obětí a agresorů!

Vytipovat nejslabší článek, dovést je k přiznání či vzájemnému  obviňování.

            Požádat vedení školy o svolání výchovné komise (vedení školy, výchovný poradce, třídní, školní metodik prevence, případně psycholog). Ta na základě  shromážděných informací posoudí, zde se jedná o šikanu a jaký je  stupeň její závažnosti /stupně 1-3 počáteční šikana, 4-5 šikana v pokročilém stádiu/, navrhne   další postup vůči obětem i agresorům i třídě jako celku. Potrestání   agresorů je individuální, závisí na věku, intenzitě šikany a na tom, zda  se jedná o první případ či recidivu.

            Individuálně pozvat rodiče agresorů. Seznámit je se situací, sdělit jim navrhovaná opatření, (zdůraznit možnost nápravy) a požádat je o spolupráci. Pokud odmítají, zvážit oznámení na Policii ČR.

            Individuálně pozvat rodiče obětí šikany. Seznámit je se situací, domluvit se na opatřeních  (terapie, osobnostní výcvik…)

            Rozebrat situace ve třídě (vynechat citlivé detaily), vysvětlit nebezpečí a důsledky šikany, oznámit potrestání viníků. Třídu i nadále pozorně  sledovat.

 

 

Brutální šikana

Případy brutální šikany nejsou na našich školách tak řídkým jevem, jak by se mohlo zdát. Nevyhýbají se žádnému typu školy, nejsou ani výsadou "pasťáků" nebo "učňáků". Při provalení skupinového násilí se většinou projeví naprostá bezmocnost školy, která je kromě jiného dána také mimořádnými nároky na diagnostiku a léčbu téhle zvláštní podoby šikany, pracovně nazvané školní lynčování .

V případě brutální šikany se doporučuje postupovat následujícím způsobem

 

1. Zvládnout šok a postarat se o oběť

Pedagog musí zvládnout svůj vlastní šok, zastavit násilí a postarat se o oběť, poskytnout jí nejnutnější pomoc a ochranu. Žák, který se stal obětí, je totiž v zoufalé situaci, bojí se o život, je třeba zraněný. Láska, soucit a odvaha mohou být tou nejdůležitější součástí pomoci.  Jako příklad lze uvést učitelku, která se se  slovy Co ti to udělali?  vrhla neohroženě mezi agresory, vzala oběť do náručí. Násilí se zastavilo. Oběť byla v bezpečí. Někdy je ale nebezpečné snažit se zastavit agresi sám, mohla by se obrátit proti pedagogovi. Těžko se může pustit slabá učitelka například mezi kluky - sportovce, kteří jsou plni nezvládnuté agrese. Musí zavolat někoho, kdo by jí pomohl.

 

2. Přivolat pomoc

Učitel by měl zalarmovat všechny své kolegy, ale neměl by nechat třídu bez dozoru. Vyslat pro ostatní učitele třeba žáka, který nebyl do šikanování zapojený. Situace je natolik závažná, že je třeba přerušit vyučování. I když dítě není na první pohled zraněné, není možné říct,“ sedni si, Pepíčku, do lavice, teď musíme dobrat látku. Popovídáme si pak“.

 

3. Zabránit domluvě

Učitelé by měli zabránit tomu, aby se třída mezi sebou domluvila, zamezit křivé skupinové výpovědi. Někdo by měl s žáky zůstat a hlídat je. Také je možné rozdělit je do skupin. Ale i ty musejí zůstat pod dozorem.

 

4. Poskytnout oběti pomoc a bezpečí

Někdy dochází k tomu, že postižený žák je vážně zraněný, v tom případě je třeba zavolat záchranku a informovat rodiče. Pokud zraněný není, i tak je třeba ho chránit, pomáhat mu překonat prožité trauma, uklidnit ho a utěšit, snažit se mu dodat pocit bezpečí.

 

5. Přivolat policii

Škola je povinna nahlásit celou věc policii, ale měla by jednat nezávisle na ní. (Policie se může opozdit a přijet až některý další den.) To znamená, začít rychle, ten samý den vlastní vyšetřování (v duchu zásad strategie a taktiky, již výše popsáno). Nejlépe je vyslechnout po jednom všechny účastníky a jejich výpovědi pak dát postupně dohromady. Ideální je, když policie při svém vyšetřování vychází z materiálů a zjištění školy. Není to ale bohužel obvyklá praxe. Podle zkušeností je vhodné obrátit se přímo na kriminální policii, kde jsou zřízeny funkce specialistů pro mládež. Pro výchovnou pomoc je však zásah policie málo významný, to už je úkolem školy.

 

V jakém případě vyrozumět Polici ČR/OSPOD?

Pokud má učitel jistotu, že byl spáchán trestný čin, má ze zákona povinnost obrátit se na orgány činné v trestním řízení, pokud má podezření, zákon určuje školskému zařízení za povinnost nahlásit tuto skutečnost obecnímu úřadu, tedy sociálnímu pracovníkovi z orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). V případě, že se rodiče odmítají spolupracovat se školou a odmítají se zúčastňovat výchovných komisí, je škola opět oprávněna vyrozumět OSPOD.

 

Co by mělo být cílem řešení?

                Učitelé, pedagogičtí pracovníci, vychovatelé, atd. by měli vědět, že v současné době žádné prostředí, kde se zdržuje více dětí delší dobu pohromadě, není vůči šikaně imunní. V těchto kolektivech je třeba zvýšeně věnovat pozornost různým příznakům skrytého násilí, jak fyzického tak psychického, které by šikanu mohly signalizovat, důsledně se věnovat prevenci, vytvořit kolektiv se zásadou, že silný chrání slabšího, kolektiv, kde vládne duch práva a spravedlnosti, důvěra k autoritě a vzájemná solidarita.

 

Doporučené odkazy          

Nejlepší je ta pomoc, která je nejblíže a může být nejrychlejší.

Kontakty:

Poradna webu Minimalizace šikany

 

Domácí webové stránky s tématikou šikany:

Společenství proti šikaně , www.sikana.org

Internet poradna, www.internetporadna.cz

Sdružení Linka bezpečí (116 111) , www.linkabezpeci.cz

Amnesty International ČR, www.amnesty.cz

(viz kontakty v každé třídě)

 

 

 

Preventivní výchovně vzdělávací působení musí být neoddělitelnou součástí výuky a života základních škol a školských zařízení. Je nutné vyvarovat se  zjednodušeného pojetí zdravého životního stylu, kdy učitel vybere několik „žhavých“ témat a ta probere. Není dostatečně účinné  preventivní aktivity realizovat  pouze jako volnočasové aktivity organizované školou či školským zařízením a nebo nejrůznějšími formami mimoškolní činnosti ( sportovní kluby, střediska volného času apod.). Každodenní život školy musí mít takovou kvalitu, aby dětem  umožňoval osvojit si kompetence zdravého životního stylu, které jsou nejúčinnějším preventivním nástrojem.

 

Při diagnostice rizik pro možný výskyt rizikového chování u jednotlivých dětí ve škole

a školském zařízení, je nutné analyzovat osobnost jedince, společenské vlivy formující osobnost, konkrétní sociální situaci dítěte, biologické (genetické) předpoklady a  osvojení si základních ochranných kompetencí.

 

 

 

 

 

Základními kompetencemi prevence v rámci podpory zdraví a zdravého životního stylu jsou

 

·        zvyšování sociální kompetence – rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání

 

·        posilování komunikačních dovedností – zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku

 

·        vytváření pozitivního sociálního klimatu – pocitu důvěry, bez  nadměrného tlaku na výkon,zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody

 

a klidu, bez strachu a nejistoty

 

·        formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám – pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot , humanistické postoje apod.

 

Dovednosti, znalosti a postoje , které si žáci osvojí musí korespondovat s věkem a navazovat na předchozí zkušenosti. Formy vzdělávání a výchovy musí zohledňovat životní styl rodiny

i  působení vrstevníků. U nejmenších dětí je potřebná spolupráce s mateřskými školami.

 

 

 

 

Metody a formy školní práce  k osvojení preventivních  ochranných kompetencí

 

 

K osvojení preventivních ochranných kompetencí je třeba zapracovat konkrétní

témata prevence do vzdělávacího procesu, ale zejména pak dbát na   osobnostní

a sociální rozvoj a výcvik v sociálních dovednostech.

 

V oblasti znalostní se jako optimální  jeví využití podnětů otevřené výuky, která je zároveň využitelná i  k aktivnímu sociálnímu učení. Projektová výuka, kdy je vytvářen na úrovni třídy určitý projekt, podle kterého se dále pracuje. Integrované tematické vyučování ve smysluplných celcích za aktivní účasti žáků ( výuka v tematických celcích, blocích nebo etapách). Kooperativní vyučování s co největší participací dětí,  při využití  kritického myšlení, samostatné učební práce žáků a svobodné tvůrčí práce dětí. Dětem umožní přímou zkušenost, komunikaci a spolupráci. Uvedené přístupy jsou učení prožitkem, které je důležité  v každém věku (a zejména na prvním stupni v základní škole ).

 

Kompetence sociální jsou interdisciplinárním tématem. Předpokládají funkční využití poznatků a vědomostí obsažených v jednotlivých vzdělávacích oblastech a různých školních aktivitách, stejně jako využívání zkušeností žáků za života v rodině  a společnosti. Osvojení sociálních kompetencí vyžaduje využití interaktivních metod.

 

 

 

 

Například na prvním stupni základní školy lze rozvíjet schopnost diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty prostřednictvím komunitního kruhu, lze  také využít simulačních her ( jak bych se „já“ choval ve fiktivních situacích), relaxačních technik, brainstorming, diskuse, projekty, hraní rolí  (hraní jiných rolí než jsem „já“), empatie, kreslení, nácviku verbální a nonverbální komunikace a dalších metod.

 

Školní práce musí být postavena na dvou základních principech. Na respektu k potřebám jednotlivce ( žáka stejně jako učitele) a na komunikaci i spolupráci uvnitř školy všech se všemi a mezi sebou ( učitelů, žáků, rodičů) i vně školy ( školy s obcí a dalšími partnery). Škola tak přestává být tradiční hierarchickou institucí, je akcentována nejen svoboda, ale i odpovědnost, zachovávání pravidel, spravedlnost, spoluúčast a spolupráce.

Zapracování konkrétních témat prevence do vzdělávacího procesu

 

 

Explicitní programy práce s jednotlivými tématy sociálně patologických jevů patří do  kurikula výchovy ke zdravému způsobu života na školách a ve školských  zařízeních.

Zkušený pedagog dokáže konkrétní  témata prevence uplatnit v jakémkoliv předmětu. Lze ji zařadit do různých částí osnov a učebních plánů.

Klíčové vyučovací oblasti jsou :

 

·        oblast zdravého životního stylu – výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa, pohybové aktivity

 

·        oblast společenskovědní – formy komunikace, sociální dovednosti a kompetence

 

·        oblast přírodovědná – biologie člověka, prvouka, přírodověda

 

·        oblast rodinné a občanské výchovy - prvouka

 

·        oblast sociálně právní – právní aspekty rizikového chování, postoj společnosti k společensky nežádoucím jevům, práva dítěte apod.

 

 

 

Prevence rizikového chování je součástí platných učebních osnov a je zahrnuta do schválených Standardů základního vzdělávání, které obsahují i výchovu ke zdravému životnímu stylu. Je třeba, aby různé aspekty preventivního působení byly mezipředmětově koordinovány.

 

Samostatnou a obsáhlou kapitolu školní práce, kam je vhodné prevenci  začlenit, tvoří aktivity mimo vyučování – zájmové vyučování, diskusní kluby, kurzy a kroužky, družiny a školní kluby, ale i ozdravné pobyty a výlety a exkurze.  V podstatě  je možné začlenit preventivní aktivity do všech předmětů učiva 1.stupně, hojně k tomu využíváme např. projektových dnů.

 

            Skupinové vyučování pomáhá naplňovat cíle základního vzdělávání dle RVP, to vyžaduje podnětné a tvůrčí školní prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání i podporuje žáky nejslabší. Všem žákům musí být dána možnost zažívat úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní. Prostřednictvím skupinového vyučování rozvíjíme

u dětí všechny klíčové kompetence.

Kompetence k učení:

            Práce žáků ve skupině:

-         posiluje pozitivní vztah k učení

-         navozuje situace, v nichž má žák radost z učení

-         podporuje tvořivost

-         učí žáky plánovat, organizovat, vyhodnocovat jejich činnosti

-         klade důraz na čtení s porozuměním, práci s textem

-         učí práci s chybou, rozvíjí sebehodnocení žáků

-         učí trpělivosti

Kompetence k řešení problému:

            Práce žáků ve skupině:

-         učí žáky nebát se problémů, prakticky je řešit

-         učí žáky algoritmu řešení problémů

-         umožňuje různé přijatelné způsoby řešení problémů

-         podporuje samostatnost, tvořivost a logické myšlení, ale současně i týmovou spolupráci při řešení problémů

-         předkládá takové úkoly, jejichž řešení vyžaduje znalosti z více oborů lidské činnosti resp. vzdělávacích oblastí

-         učí žáky dokázat obhájit si své řešení

Kompetence komunikativní:

            Práce žáků ve skupině:

-         rozvíjí komunikační dovednosti žáků v mateřském jazyce

-         podporuje přátelskou komunikaci mezi žáky

-         vyžaduje dodržování určených pravidel, umožňuje žákům podílet se na sestavování těchto pravidel

-         učí žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace

-         učí žáky prezentovat své názory a myšlenky

Kompetence sociální a personální:

            Práce žáků ve skupině:

-         učí žáky pracovat v týmech, vnímat vzájemné odlišnosti

-         rozvíjí schopnost žáků zastávat v týmu různé role

-         podporuje vzájemnou pomoc žáků, vytváří situace, kdy se žáci vzájemně potřebují

-         upevňuje v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle

-         podporuje integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

-         učí žáky kriticky hodnotit práci týmu, svoji práci v týmu i práci ostatních členů týmu

Kompetence občanské:

            Práce žáků ve skupině:

-         učí žáky kamarádskému chování a poskytnutí požadované pomoci

-         vede žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem

Kompetence pracovní:

            Práce žáků ve skupině:

-         vytváří ve výuce podnětné a tvořivé pracovní prostředí, mění se pracovní podmínky, žáci jsou vedeni k adaptaci na nové pracovní podmínky

-         pochvalou za odvedenou práci jsou žáci vedeni k pozitivnímu vztahu k práci

-         žáci jsou důsledně vedeni k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností

 

 

 

V letošním MPP chceme, mimo jiné, stále intenzivně i  za podpory ŠD :

-          zvyšovat povědomí o bezpečnosti proti úrazům,

-          zintenzivňovat spolupráci s rodiči žáků,

-          podporovat projekt „Celé Česko čte dětem“ – do něhož jsme se před dvěma lety zapojili

-          pokračovat v projektových dnech, které se těší velké oblibě nejen u žáků

-          zaměřit se na nebezpečí virtuálních sítí – vzhledem k alarmujícím výsledkům vyplývajících z loňských dotazníků

-          pokračovat v projektech „Mléko do škol“, „Ovoce do škol“

-          zapojit do preventivních aktivit v rámci projektu Ajax (Policie ČR) letošní 2.ročníky

-          zintenzivnit spolupráci s Policií ČR (nprap.P.Trypesová…)

-          rozvinout preventivní aktivity s „Kruhem bezpečí“ za pomoci nově získaných 12 DVD

-          pokračovat v  adopci opičky Kalimiko (ZOO Děčín)

-          v rámci environmentální výchovy podporovat akci „Třídíme ve škole“

-          uskutečnit ozdravné pobyty pro 12 tříd (!) ve 4 ročnících (pravděpodobně v květnu 2012)

-          umožnit žákům účast na preventivní akci „Jeden svět na školách“ – březen 2012

-          atp. (viz.přehled plánovaných aktivit)

 

 

 

PLÁN AKCÍ PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY:

 

 1. ROČNÍKY

 

Ř      Akce „Velký kamarád“

Ř      Beseda s Policií ČR

Ř      Beseda s pracovnicí z Ekocentra

Ř      Návštěvy divadelních představení

Ř      Návštěva výstavy

Ř      Návštěva městské knihovny

Ř      Mikulášská besídka ( + „Velký kamarád“)

Ř      Vánoční besídka

Ř      Sběrové akce : tetrapaky, papír

Ř      Dopravní výchova (Besip)

Ř      Školní výlet

Ř      Sportovní den

Ř      Pěvecká soutěž

Ř      Plavecký výcvik

Ř      „Zdravé zuby“

Ř      Projekt „Celé Česko čte dětem“

Ř      Pohádkový les

Ř      Návštěva předškoláků z MŠ

Ř      Projektové dny (viz Příloha I)

Ř      Den mimořádných událostí (OČMÚ)

Ř      preventivní aktivity za podpory materiálů a publikací směřující proti rizikovému chování (viz seznam)

 

 1. ROČNÍKY

 

Ř      Celoroční projekt „Ajax“

Ř      Návštěva divadelních představení

Ř      Recitační soutěž

Ř      Pěvecká soutěž

Ř      Ekologické projekty

Ř      Sběrové akce : papír, tetrapaky

Ř      Dopravní výchova (Besip)

Ř      Mikulášská besídka

Ř      Vánoční besídka

Ř      Návštěva městské knihovny

Ř      Sportovní den

Ř      Návštěva výstavy

Ř      Školní výlet

Ř      Beseda s pracovnicí z Ekocentra

Ř      Den mimořádných událostí (OČMÚ)

Ř      Plavecký výcvik

Ř      „Zdravé zuby“

Ř      Projekt „Celé Česko čte dětem“

Ř      Projektové dny (viz Příloha I)

Ř      Ozdravný pobyt

Ř      preventivní aktivity za podpory materiálů a publikací směřující proti rizikovému chování (viz seznam)

 

 3.ROČNÍKY

 

Ř      Návštěvy divadla

Ř      Beseda s Policií ČR

Ř      Beseda s pracovnicí z Ekocentra

Ř      Plavecký výcvik

Ř      „Zdravé zuby“

Ř      Projekt „Celé Česko čte dětem“

Ř      Recitační soutěž

Ř      Pěvecká soutěž

Ř      Vánoční besídka

Ř      Sběrové akce : tetrapaky, papír

Ř      Dopravní výchova (Besip)

Ř      Návštěva muzea

Ř      Návštěva výstavy

Ř      Návštěva městské knihovny – tematicky zaměřené programy

Ř      Školní výlet

Ř      Sportovní den

Ř      Den mimořádných událostí (OČMÚ)

Ř      Projektové dny (viz Příloha I)

Ř      Ozdravný pobyt

Ř      preventivní aktivity za podpory materiálů a publikací směřující proti rizikovému chování (viz seznam)

 

 

4.ROČNÍKY

 

Ř      Návštěvy divadla

Ř      Beseda s Policií ČR

Ř      Beseda s pracovnicí z Ekocentra

Ř      Plavecký výcvik

Ř      „Zdravé zuby“

Ř      Projekt „Celé Česko čte dětem“

Ř      Recitační soutěž

Ř      Pěvecká soutěž

Ř      Vánoční besídka

Ř      Sběrové akce : tetrapaky, papír

Ř      Dopravní výchova (Besip)

Ř      Návštěva muzea

Ř      Návštěva výstavy

Ř      Návštěva městské knihovny – tematicky zaměřené programy

Ř      Školní výlet

Ř      Sportovní den

Ř      Den mimořádných událostí (OČMÚ)

Ř      Projektové dny (viz Příloha I)

Ř      Ozdravný pobyt

Ř      preventivní aktivity za podpory materiálů a publikací směřující proti rizikovému chování (viz seznam)

 

 

 

 

5.ROČNÍKY

 

Ř      Návštěvy divadla

Ř      Beseda s Policií ČR

Ř      Beseda s pracovnicí z Ekocentra

Ř      Recitační soutěž

Ř      Pěvecká soutěž

Ř      Vánoční besídka

Ř      Sběrové akce : tetrapaky, papír

Ř      Dopravní výchova (Besip)

Ř      Návštěva muzea

Ř      Návštěva výstavy

Ř      „Zdravé zuby“

Ř      Projekt „Celé Česko čte dětem“

Ř      Spolupráce s městskou knihovnou

Ř      Školní výlet

Ř      Sportovní den

Ř      Den mimořádných událostí(OČMÚ)

Ř      Projektové dny (viz Příloha I)

Ř      Ozdravný pobyt

Ř      preventivní aktivity za podpory materiálů a publikací směřující proti rizikovému chování (viz seznam)

 

 

 

 

 

 

 

-          aktivity nejsou konečné, v průběhu šk. roku budou doplňovány dle potřeby a aktuální situace ve třídách

-          v závěru šk. roku bude provedeno zhodnocení úspěšnosti, či neúspěšnosti jednotlivých bodů MPP, které bude součástí výroční zprávy školy

 

 

Znalostní kompetence žáků, cíle preventivního programu

 

1. –  2. ročník

 

-          žáci dokáží pojmenovat zdravotní rizika spojená  s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog, zneužíváním léků

 

-          znají jednoduché způsoby odmítání návykových látek

 

-          znají hodnotu zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu

 

-          mají vědomosti jak udržovat  zdraví a o zdravém životním stylu

 

-          mají právní povědomí v oblasti rizikového chování

 

-          znají zásady slušného chování

 

-          ví na koho se obrátit v případě, že někdo ohrožuje nebo poškozuje jeho práva

  

3. –  5. ročník  

 

-          žáci mají povědomí o zdraví jako základní lidské hodnotě

 

-          znají činnosti, které jsou vhodné z hlediska zdraví zařadit do denního režimu, osvojují si zdravý životní styl

 

-          podrobně znají zdravotní a sociální rizika návykových látek a argumenty ve prospěch zdraví

 

-          znají zákony omezující kouření, požívaní alkoholu a zákony týkající se užívání a šíření drog

 

-          umí komunikovat se službami poskytujícími poradenskou pomoc

 

-          umí pojmenovat základní mezilidské vztahy

 

-          umí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti

 

-          ví na koho se obrátit v případě, že někdo ohrožuje nebo poškozuje jeho práva

 

-          mají povědomost o tom, že každé jednání, které ohrožuje práva druhých ( šikana, násilí, zastrašování aj.), je protiprávní

 

-          znají základní způsoby odmítání návykových látek ve styku s vrstevníky

 

 

 

 

Co mají žáci znát a umět v  dopravní výchově :

1. ročník
- bezpečná cesta do školy
- chůze po chodníku, stezka pro chodce
- bezpečné přecházení vozovky na rovném a přehledném úseku, po přechodu pro chodce, nadchodu a podchodu
- význam světelných signálů pro chodce
- schopnost rozeznat nebezpečná místa
- nebezpečná místa pro přecházení vozovky
- vidět a být viděn – reflexní materiály za snížené viditelnosti
- užívání cyklistické přilby
- bezpečného chování v automobilu – autosedačky a bezpečnostní pásy
- zásady bezpečného chování v hromadné dopravě (nastupování, vystupování, chování při jízdě, chování na zastávce)
- bezpečná místa pro hry dětí, sáňkování, lyžování

2. ročník
- chůze po silnici (krajnice – vozovka), nebezpečná místa pro chůzi po silnici
- chůze přes železniční přejezd bez závor i se závorami
- nebezpečí, která hrozí chodcům za snížené viditelnosti
- druhy hromadné dopravy
- vidět a být viděn – reflexní materiály za snížené viditelnosti
- zásady bezpečného chování v automobilu – autosedačky a bezpečnostní pásy
- způsoby pomoci starým a nemocným lidem v prostředích hromadné dopravy
- zásady kázně a ohleduplnosti k ostatním účastníkům silničního provozu (nepřekážet, neomezovat, neohrožovat ostatní)
- zásady chování při jízdě v automobilu – zádržné systémy
- výcvik základních dovedností na kole atp. – přilba

3. ročník
- doplňovat zásady správného chování chodce
- místa a úseky, kam je chodcům vstup zakázán
- vidět a být viděn – reflexní materiály za snížené viditelnosti
- zásady bezpečného chování v automobilu – autosedačky a bezpečnostní pásy
- světelné signály a pokyny policisty v silničním provozu
- pravidla pro bezpečnou jízdu na kolečkových bruslích, skateboardu, koloběžce, kole atp.
- vozidla se zvláštními výstražnými znameními a reakce na tyto signály
- způsob přivolání první pomoci při dopravní nehodě, ošetření drobných poranění

4. a 5. ročník
- upevňovat zásady správného chování chodce a cyklisty
- výuka a výcvik pravidel silničního provozu pro cyklisty (vyjíždění, jízda u pravého okraje, zastavení, vyhýbání, předjíždění, odbočování, jízda přes křižovatku atd.)
- povinné vybavení jízdního kola

 

 

 

 

 

Způsob:

předměty v rámci školského vzdělávacího programu, navazujícího na RVP
- hra, pozorování, soutěže (i ve ŠD)

 

-          DVD „Kousky primáře Housky „DVD „Kruh bezpečí“ atp…

-          (viz seznam materiálů k prevenci)

 

 

 

 

 

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA – součástí ŠVP naší ZŠ

 

 

 

Sexuální výchova je svým obsahem velmi úzce propojena s etikou a toto propojení se realizuje především v osobnostním a sociálním rozvoji žáků při řešení témat, která tvoří obsah sexuální výchovy.

 

Etická výchova je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole, ale zároveň by měla být součástí života celé školy. Vzhledem k tomu, že sexuální výchova je nedílnou součástí výchovy ke zdraví na školách, je etika i její součástí.

PaedDr. Lenka Kubrichtová

Výchova ke zdraví, MŠMT 2009, Praha

 

 

 

Očekávané výstupy – 1.období (1. – 3.ročník)

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ – 1.období

žák

 • uplatňuje zákl. hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle
 • projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví, dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
 • chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která mu je nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné
 • uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu
 • reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech

 

 

Očekávané výstupy – 2.období (4. – 5.ročník)

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ – 2.období

žák

 • využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života
 • rozlišuje jednotlivé etapy lidského života  orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození
 • účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob
 • uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události
 • předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek
 • uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou
 • ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
 • uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku

 

 

 

 

 

 

Seznam zájmových kroužků ve školním roce 2011  - 2012

 

 

 

     1. STUPEŇ

 

 

 1.

1.-3.r.

metoda Wattsenglish (od 4.10.)

SAY HELLO WITH US – rodilým mluvčím

 2.

3.A

Czanová I.

„Turisticko-kulturní“ – 1x měsíčně

3.

 

Ratajová B.

Taneční kroužek

 

2.STUPEŇ

 

 

 4.

 

Zajícová J.

„Hudební kroužek“

 5.

 

Horník L.

Volný internet

 6.

 

Pohůnková K.

Volný internet

 7.

 

Kroupa M.

Florbal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Očekávaný dopad (předpokládané přínosy projektů):

 

Program primární PREVENCE

působí na 1. st.  cíleně na předcházení páchání kriminality a snižování obav z ní, prevenci projevů rizikového chování, neboť zahrnuje komplexní přístup k dětem v rámci vzdělávacího procesu, mimoškolních aktivit, podporu rodinných vztahů, vytváření zdravých kamarádských vztahů, informovanost.

Kriminogenním faktorům (soc. prostředí, příčiny a podmínky kriminality) je nutno předcházet – i patnáctiletý delikvent, potencionální delikvent,  i oběť prošli obdobím „školkovým“ i „prvostupňovým“.

 

 

Způsob realizace :

 

- čas strávený dětmi ve škole,

- čas mimoškolní (ŠD, kroužky)

- besedy, diskuze, rozhovory, hry

- skupinové práce

-  projektové dny, projekty a aktivity školy

 

 

 

 

 Aktivity  projektu:

 

ŠVP – jako zprostředkovatel vzdělání a naplňování klíčových kompetencí vedoucích

k plnohodnotném uplatnění dětí a mládeže v životě, motivační činitel k celoživotnímu učení, podněcuje k tvořivému myšlení, vede k otevřené komunikaci, spolupráci, k respektu osob

a hodnot, vede k uplatňování dětských práv a povinností, učí býti zodpovědným sám za sebe (chránit zdraví své i zdraví jiných):

a)      doprovodné aktivity : návštěva výstav, kulturních akcí, dílen na Stanici mladých přírodovědců,získávání informací v  knihovně v Děčíně, plavecký výcvik…

b)      1. – 5. r. Ochrana člověka za mimořádné události – stres, způsoby předcházení nebezpečí, zvládání zátěžových situací, osobní ochrana

      a únik před nebezpečím 

c)      Dětství bez úrazů (výukové pomůcky a metodické materiály zaměřené na prevenci úrazů)

d)      Důležitá tel.čísla : Linka důvěry, Linka bezpečí, Fond ohrožených dětí, Krizové centrum pro děti a rodinu, Bílý kruh bezpečí (v každé školní třídě 1.st.), na internet.str.školy, na nástěnce v obou budovách

e)      Projektové dny

 

 

 

 

Programy musí  zasahovat výchovnou i naukovou složku vzdělání během celého školního roku, směřovat  k pozitivnímu ovlivnění klimatu třídy, ke změně motivace žáků a pedagogů a změnám vyučovacích metod.

 

Způsob realizace:

 

1.      -  2. ročník 

Dětem je nutné po vstupu do školy nabízet nejen konkrétní dovednosti, ale  zejména vytvářet modelové situace, se kterými se mohou setkat ve škole i mimo školu. Pro vytvoření optimálního sociálního klimatu je důležité vzájemné poznání  žáků a pedagogů.

Program by měl být zaměřen na:

 

·        společné stanovení a zažití pravidel soužití mezi žáky a učiteli

 

·        zvyšování zdravého sebevědomí žáků

 

·        zkoumání a uvědomování si vlastní osobnosti

 

·        vnímání individuálních odlišností dětí mezi sebou a přijímání těchto jevů

 

·        nácvik vzájemné úcty, sebeúcty a důvěry

 

·        rozvoj schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty ( například formou komunitního kruhu)

 

·        rozvoj schopnosti klást otázky, umění vyjádřit svůj názor, umění říci „ne“

 

·        komunikace s rodiči

 

 

3.– 5. ročník

 

·        společné stanovení a zažití pravidel soužití mezi žáky a učiteli

 

Optimální jsou programy k pozitivnímu ovlivnění zdraví žáků, které je chápáno jako stav tělesné, duševní a sociální pohody, při současné změně postojů k sobě, k prožívání sebe jako individuality, ale v kontextu s druhými lidmi, se školní komunitou a okolním světem, k pozitivnímu citovému naladění a myšlení, k osvojení si dovednosti řešit stres a k dodržování životosprávy.

Programy orientované na hlubší poznání dovedností osvojených při vstupu do školy , na schopnost pracovat v kolektivu a uvědomění si co tělu prospívá.

Programy spojené se sportovní činností a aktivním trávením volného času. Je zde osvojována i vzájemná pomoc, podřízení se možnostem skupiny, zvládnutí fyzicky náročných situací.

 

 

-          informační nástěnka v obou budovách školy

-          schránka důvěry

-          důležitá telefonní čísla v každé třídě

-          na internet.stránkách školy

-    spolupráce s rodiči

 

 

 

 

Neúčinná primární prevence :

a)      zastrašování, citové apely, pouhé předávání informací, samostatně realizované jednorázové akce, potlačování diskuse,

b)      hromadné aktivity nebo promítání filmu by měly být pouze doplňkem, na který by měl vždy navazovat rozhovor!

c)      Pouze strohé „ne“ nestačí

 

Minimální preventivní program je konkrétní dokument školy zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností.

MPP je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce s žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy.

 

 

Spolupráce s rodiči

Rodiče budou seznámeni s preventivním programem na třídních schůzkách v listopadu. Škola také nabízí konzultace s učiteli, metodikem primární prevence, výchovnou poradkyní.

a ředitelkou školy. Dále škola umožňuje  konzultační hodiny s PhDr.Jarmilou Herinkovou – vedoucí PPP Děčín.

Škola pořádá také Dny otevřených dveří, vánoční nebo velikonoční jarmarky a umožňuje konzultace kdykoliv během školního roku. Rodiče se mají možnost 4 – 5x ročně vyjadřovat k chodu školy na OSRPŠ.

 

 

Zapojení pedagogických pracovníků do MPP

 

Všichni pedagogičtí pracovníci školy jsou zapojeni do MPP v rámci výuky, programů ŠD. Třídní učitelé pracují s třídním kolektivem, kroužky nabízené školou zajišťují volno-časové aktivity žáků.

DVPP probíhá v rámci aktuální nabídky. Poznatky ze seminářů budou pravidelně sdělovány při metodických sdruženích.

 

Školní metodik prevence spolupracuje s vedením školy, třídní učitelkou,  výchovnou poradkyní , vychovatelkami ŠD, ostatními pedagogy školy, rodiči a s institucemi napomáhajícími k prevenci rizikového chování (Reliéf, PPP, Policie ČR, OSPOD, K-Centrum...)

Zúčastňuje se porad metodiků prevence a kurzů  v PPP a nadále pokračuje ve vzdělávání

v Doplňkovém  akreditovaném kurzu dalšího vzdělávání pro školní metodiky prevence.

 

Letos se  také pro všechny ped.pracovníky uskuteční semináře na téma :

-          „Specializační semináře pro učitele – Program prevence rizikového chování“pod vedením PhDr.R.Brauna

 

 

 

Metodik PP pro 1.st.ZŠ 

-  Mgr. Květuše Grosová


 

  Projektové dny 


 

ZÁŘÍ

1.třídy –  Perníková chaloupka

2.třídy –  Pravidla soužití ve třídě

3.třídy – Žijeme v Děčíně

4.třídy – Zvířata – savci

5.třídy – Volný čas

 

ŘÍJEN

1.třídy –  Malá pohádka o řepě

2.třídy –  Ovoce a zelenina

3.třídy –  Ptáci

4.třídy –  Den stromů

5.třídy –  Zvěrokruh

 

LISTOPAD

1.třídy –  Paleček a jeho kamarádi

2.třídy –  Podzim

3.třídy –  Orientace v přírodě

4.třídy –  Podzim

5.třídy –  Člověk

 

PROSINEC

1.třídy –  Červená Karkulka

2.třídy –  Vánoční svátky a zvyky

3.třídy –  Vánoce, zvyky, tradice

4.třídy –  Vánoce, zvyky, tradice

5.třídy –  Vánoce

 

LEDEN

1.třídy –  Smolíček a jeskyňky

2.třídy –  Zvířata v zimě

3.třídy –  Počasí, roční doby

4.třídy –  Zimní sporty

5.třídy –  Cestujeme po Evropě

 


 

ÚNOR

1.třídy –  O nezvedných kůzlatech

2.třídy –  Zimní radovánky

3.třídy –  Zdravá výživa

4.třídy –  Pohádky

5.třídy –  Planety (vesmír)

 

BŘEZEN

1.třídy –  Otesánek

2.třídy –  Jaro

3.třídy –  Co se děje v přírodě?

4.třídy –  Světový den vody

5.třídy –  Jaro

 

DUBEN

1.třídy-    Pohádka o chytrém 

                Budulínkovi         

2.třídy –  Velikonoce

3.třídy –  Autoři dětských pohádek

4.třídy –  Den Země

                Světový den zdraví

5.třídy –  Den Země

 

KVĚTEN

1.třídy-    Šípková Růženka

2.třídy –  Kniha

3.třídy –  Motýli

4.třídy –  Mezinárodní den muzeí

                Evropský den parků

5.třídy –  Den mateřského jazyka

 

ČERVEN

1.třídy-    Dramatizace pohádek

                Vystoupení pro rodiče

2.třídy –  ZOO (Kalimiko)

3.třídy –  Člověk

               (tělo, kostra, orgány)

4.třídy -   Světový den

                životního prostředí

5.třídy –  Výletní místa

 

 

 

- projektové dny se mohou v průběhu šk.roku tématem lišit, dle aktuální situace a potřeby třídy-žáků

 

- aktivity mohou být doplňovány v mimoškolních činnostech programem ŠD


 

 

 

Seznam odborné literatury a publikací k primární prevenci

 

-         7 ks

Motivační a doplňkové materiály (obsahuje informace a obrázky, které jsou vhodné pro prevenci úrazů a rizikového chování)

 

-         6 ks

První pomoc

 

-         5 ks

Metodika k prevenci dětských úrazů (obsahuje i výborné pracovní listy !!!)

 

-         6 ks

Úrazy dětí (informace, statistiky, kazuistiky, prevence)

 

-         4 ks

Prevence úrazů a rizikového chování (náměty, aktivity, kazuistiky)

 

-         4 ks

Rizikové chování dětí a mladistvých

 

-         1ks

Drogová závislost aneb Rychlý běh po krátké trati

 

-         1ks

Třídnické hodiny – metodika (+ náměty) práce tř.uč. s tématy OSV

 

-         1ks

Vyjadřujeme své pocity, abychom se cítili lépe – kurz OSV pro žáky 1.st. ZŠ

 

-         1ks

Poznáváme, určujeme a dodržujeme základní pravidla chování ve třídě a ve škole – tematický okruh OSV na mezilidské vztahy

 

-         1 ks

Zásobník metod používaných v OSV

 

- Tajemství slušného chování

 

 

 

-         1 ks

Michal Kolář :

Bolest šikanování – Cesta k zastavení epidemie šikanování na školách

 

-         1 ks

Klaus W. Vopel

Skupinové hry pro život 1 – komunikační hry pro mladší děti

 

- Dítě v bezpečí  - bezpečné prostředí 10x

                              - praktický rádce           10 x

- „Dovedu to pochopit?“ – hrozby neonacismu

- „Jak ve škole vytvořit zdravější prostředí ?“ – příručka o efektivní školní    drogové prevenci

- „Jak se prezentujeme na internetu“ – soukromí na síti

- „Na co bychom neměli zapomínat: opatrné zacházení s osobními údaji“

- „Jak zajistit bezpečnost dětí na internetu“

- „Jak zvládnout kyberšikanu?“

- Doporučení MŠMT k realizaci sex.výchovy v zákl.školách (MŠMT 2010)

- Sexuální výchova -  vybraná témata  (příručka pro učitele) (MŠMT + VÚP Praha     2009)

 

 

 

 

-         3ks

Jana Pašková

Učíme se společně-  1.třída

 

 

-         3ks 1.díl, 3ks 2.díl

Jana Pašková

Učíme se společně-  2.třída

 

 

-         3ks 1.díl, 3ks 2.díl

Jana Pašková

Učíme se společně-  3.třída

 

 

 

-         3ks 1.díl, 3ks 2.díl

Jana Pašková

Učíme se společně-  4.třída

 

 

 

-         3ks 1.díl

Jana Pašková

Učíme se společně-  5.třída

 

 

 

CD :

- Pohádky pro hodné děti  (79 minut, 14  pohádek s výchovným poučením)

 

 

VHS :

 

-         Kousky primáře Housky (pořady k prevenci úrazů dětí)                      - 1 ks

-         Zimní kousky primáře Housky (pořady k prevenci úrazů dětí)  - 1 ks

-         Nepřítel dětí – Vteřina, okamžik (dokument o úrazech dětí)      - 1 ks

     + metodiky

 

Kouzlo nezranitelnosti (6-13 let)                                                - 2 ks

-    Úraz není náhoda                                                                                 - 1 ks

 

 

 

DVD :

 

-         Rozhodni se ! (12 dílů,  seriál o úrazech)           -  4 ks

-         Kousky primáře Housky                                 -  4 ks

-         Úraz není náhoda                                           -  4 ks

 

+ metodiky

 

 

 
 
  © Copyright 2006 ZŠ Komenského. All Rights Reserved. Design by Luboš Horník