ZŠ Komenského

 
InformaceAktualityUčiteléŽáciFotoOdkazyRozvrhy

Informace

Aktuality

Učitelé

Žáci

Rozvrhy

Foto

Historie

Školská rada

Prázdniny

Odkazy

 

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I

příspěvková organizace

 

 tel:  412 517 063, 412 518 178                  www.zsdckomen.cz                     E-mail : skola@zsdckomen.cz

 

Minimální preventivní program

pro školní rok 2010 / 2011

pro II.stupeň

 

Minimální preventivní program

 

V oblasti prevence sociálně patologických jevů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola:

Základní škola Děčín I, Komenského náměstí 622/3

 

 

příspěvková organizace

 

 

 

Zřizovatel školy:

Statutární město Děčín

 

 

 

 

Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV

 

 

Vedení školy:

Ředitelka:

Mgr. Olga Křivohlavá

 

 

Zástupce ředitele:

Mgr. Renata Němečková

 

 

Výchovný poradce:

Mgr. Monika Ramešová

 

Prac.  skupina v oblasti PP:

PP pro 1. stupeň:

Mgr. Květuše Grosová

 

 

PP pro 2. stupeň:

Mgr. Hana Zoubková

 

 

Školní psycholog:

vedoucí PPP Děčín - PhDr. J. Herinková

 

 

Metodik prevence:

 Okresní PPP Děčín - Mgr. Eva Křížová

 

Kontakt:

E-mail: zsdckomen@space.cz

 

 

 

 

www: www.zsdckomen.cz

 

 

 

 

Tel: 412 517 063

 

 

 

 

             

  

Obsah minimálního preventivního programu

 

1.      Charakteristika školy

2.      Riziková místa školy

   3.   Minimální preventivní program

a)     oblasti  prevence

b)     rozpoznání a zajištění včasné intervence v případech

   4.  Cíl MPP

    5.   Znalosti problematiky v jednotlivých ročnících

      a) Struktura a zaměření MPP na II. Stupni

      b) Hlavní aktivity v oblasti

      6. třída

       7. třída

       8. třída

       9. třída

   6.  Skladba aktivit MPP pro jednotlivé cílové skupiny:

a)     dlouhodobé cíle zaměřené na rodičovskou veřejnost

b)     dlouhodobé cíle kladené na pedagogický sbor a vedení školy

c)     cíle kladené na školního metodika prevence

   7.  Oblast primární prevence:

a)   Informační servis pro rodiče

b)   Aktivní formy spolupráce s rodiči

c)    Pasivní formy spolupráce s rodiči

  8.  Pravidla pro řešení přestupků žáků proti školnímu řádu ZŠ Komenského

      a) třídní učitel prošetří přestupek, navrhuje řešení

      b) výchovný poradce na doporučení třídního učitele, na žádost rodičů

      c) metodik prevence na základě doporučení pedagogů

      d) ředitel školy

      e) výchovná komise

      f) práce s dětmi se SPU

 

9.  Plán postupu v krizových situacích - pravidla

10. Nejdůležitější kroky při zjištění jakékoli šikany

11. Vážný úraz

 

12. Jak se nám daří plnit MPP?

13. Zájmové aktivity

 

I. Předpokládané akce na školní rok 2009/2010

 

II. Další aktivity přispívající k informovanosti žáků

 

III. Součástí MPP je další vzdělávání pracovníků

 

Příloha č. 1

 

Témata v jednotlivých tematických plánech, která se váží k primární prevenci.

Jde o témata, která se týkají primární prevence patologických jevů a jsou v souladu se Školním vzdělávacím programem.

 

Příloha č. 2

 

Program proti šikanování ve škole.

Příloha č. 3

Některá spojení na krizová centra a linky pomoci

Příloha č. 4

Soupis literatury, DVD, VHS, která se váže k problematice popisované v MPP

Příloha č. 5

Průzkum ve školním roce 2008/2009

Příloha č. 6

Legislativní rámec pro ŠMP

Příloha č. 7

Výroční zpráva

 

1. Charakteristika školy:

Základní škola přešla od 1. 1. 2003 do právní subjektivity.

Ve školním roce 2010 – 2011 je umístěna ve dvou budovách:

- hlavní budova na Komenského náměstí  – 15 tříd.

- budova ve Sládkově ulici  – 7 tříd + 5 oddělení školní družiny.

Od 1. 9. 2006 byla zavedena v 1. a 6. třídách Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zdravé učení.  Od 1. 9. 2007 pokračuje výuka již čtvrtým rokem, tedy v 1. - 5. + 6. - 9. třídách.

6. ročníky – 45. žáků

7. ročníky – 45. žáků

8. ročníky – 48. žáků

9. ročníky – 35. žáků

Již v 1. třídách mají žáci výuku anglického jazyka. Od 1. třídy probíhá výuka anglického jazyka a od 7. třídy je veden povinně volitelný předmět – německý jazyk.

ZŠ Komenského navštěvují žáci městského obvodu Děčín 1 a spádových oblastí, přilehlých částí města Děčína.

V 6. – 9. ročníku 8 tříd – 173 žáků. Celkem tedy 514 žáků. Po materiální stránce je škola vybavena, tak aby vyhovovala současným standardům, kladeným na vzdělávací proces Základního školství. Škola má dvě počítačové učebny, v každé je 16 počítačů. Je zde nainstalován program VISION 6.  Budova ve Sládkově ulici má k dispozici šest počítačů. V současné době škola disponuje 51 osobními počítači, které jsou umístěny kromě dvou učeben i ve školní družině, kabinetech a kancelářích. V učebně zeměpisu je umístěna interaktivní tabule včetně data projektoru a počítače. Data projektory a počítači jsou rovněž v učebně fyziky , chemie  a dějepisu na hlavní budově a v učebně 1. a 2. třídy ve Sládkově ulici. Zde je prostor dílen, ve kterém jsou umístěny stoly a nářadí sloužící žákům. Ke škole patří sportovní hřiště, které je pravidelně využíváno ke sportovním účelům. V budoucnu by mělo být přestaveno na moderní hřiště. Ke hřišti patří školní tělocvična, která je využívána jak  1. stupeň, tak 2. stupeň zdejší školy.

 

Celá škola by měla projít rekonstrukcí podkrovních místností a tak bude využit tento prostor pro další učebny.

 

 

 

1.     Riziková místa školy:

 

Jelikož je naše škola decentralizována, tudíž skýtá více prostoru ke kouření, vandalismu, alkoholismu, hrubému chování ke spolužákům různých věkových skupin, klademe především důraz na dohled všech pedagogických pracovníků v těchto prostorách. Jde především o oblast šaten, WC, dílen, chodeb.

Velké problémy v současné době spatřujeme v oblasti chování starších dětí vůči mladšími. Z hlediska prostoru bylo nutné v prostorách II. stupně umístit žáky I. stupně. Starší žáci vyvíjejí nad mladšími žáky nátlak na půjčování peněz a proto jsme se důsledně na tento problém zaměřili – dozory a včasné kontaktování rodičů o chování dětí ve škole.

Veškerá opatření z hlediska kázeňských přestupků jsou dále specifikována ve školním řádu, který je zkrácené podobě v každé učebně a je každý rok aktualizován. V kompletní podobě je u ředitele školy.

 

2.    Minimální preventivní program

 

Je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Musí jít o podporu vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce se žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci s vedením školy  - celou skupinou PP a zákonnými zástupci žáků školy. Hlavním dokumentem v oblasti PP je Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže (čj.:  20 006/2007 – 51 ze dne 16. 10. 2007).

a)      oblasti  prevence:

·         užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky) a onemocnění 

·         HIV/AIDS a další infekční nemoci související s užíváním návykových látek

·         kriminalitu dětí a mládeže – krádeže, podvody

·         virtuální drogy a gambling,

·         záškoláctví a jeho řešení v rámci školy a jeho včasná intervence k rodičům

·         šikanu a jiné násilí, rasismus, xenofobii a intoleranci a všeobecnou nesnášenlivost vůči všemu cizímu

·         kyber šikana

·         pravidelný a zodpovědný dohled nad chováním žáků prvního a druhého stupně a včasné odhalování jejich patologického chování

 

b)      rozpoznání a zajištění včasné intervence v případech

 

·         domácího násilí

·         týrání a zneužívání dětí

·         ohrožování mravní výchovy mládeže

·         poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie)

 

3.     Cíl MPP

V rámci spolupráce s rodiči utvářet osobnost žáka, která je schopna a souvislosti s jeho věkem, rozpoznat danou problematiku a k problémům zaujmout stanovisko. Dále zkoumat danou situaci, ptát se po příčinách, dělat adekvátní rozhodnutí. Vše dále s ohledem na svůj věk, svoje zdraví a vzniklou situaci. Naučí se efektivně nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti. Bude chápat společenské normy. Bude se jimi nejen řídit, ale podílet se na jejich utváření a chápat jejich potřebnost pro jeho budoucí život.

Další oblastí našich cílů MPP je předcházení prvním zkušenostem s kouřením.

Dále je zaměřen na prevenci užívání návykových látek, šikany a kyberšikany,poruch příjmů potravy, negativních stránek nechráněného pohlavního styku – HIV/AIDS a s tím související pohlavní choroby, bezpečnost na silnici a na zdravý životní styl jako nový směr.

Je třeba se žáky různých věkových skupin otevřeně diskutovat a vést je tak k vlastnímu názoru na tyto společensky nepřijatelné jevy. Zvyšování odolnosti dětí vůči negativním vlivům a jevům společnosti.

Zvát lektory z „venku“, aby na danou problematiku sociálně patologických jevů si žáci udělali jinou představu, než která je jim předkládána pedagogy naší školy.

Nadále upevňovat a ozdravovat vztahy mezi učiteli a žáky, mezi žáky navzájem, mezi školou a rodiči. Vytvoření lepšího postoje ke zdravému životnímu stylu a neužívání drog. Šířit osvětu o lepších stravovacích návycích a podílet se na volnočasových aktivitách.

V neposlední řadě docházejí na školu děti vietnamské národnosti a s tím jsou spojeny mnohdy xenofobní názory dětí, a proto dbáme na pozvolné a příjemné jejich začleňování do kolektivu. Pomáháme na jazykové úrovni a spolupracujeme s rodiči.Doporučujeme postupy, jak takto náročnou situaci zvládnout.

5. Znalosti problematiky v jednotlivých ročnících

a) Struktura a zaměření MPP na II. stupni

Práce na druhém stupni je velmi důležitá, ale i obtížná. Dospívající jsou již kritičtí k autoritám a o to více je důležitý postoj, který svým jednáním vyjadřují učitelé. Náročná je koordinace mezi předměty, tak aby žáci nebyli „drog přesyceni“, případně nedošlo k opačnému než žádanému efektu. Důležité je vzbudit přirozený zájem o problematiku a učení se dovednostem jako je diskuse, respektování názoru druhých, týmová spolupráce, asertivita, …

                S tématy  z oblasti prevence se pracuje hlavně v předmětech jako je občanská výchova, rodinná výchova, přírodopis, chemie a  tělesná výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti – volba povolání.

Zeměpis (xenofobie, rasismus, terorismus), dějepis (historické determinanty – historie rodiny, péče o zdraví, příčiny a dopady válek – komunikace mezi lidmi, holocaust, rasismus…).

Při práci lze využít metod: výkladu, skupinové práce, samostatné práce, diskuze a přednášky.

 

 

 

Během docházky na 2. stupeň by žáci měli prohloubit a získat tyto kompetence a znalosti:

1.      pojmenovat základní návykové látky, znát jejich účinky na organismus

2.      umět odmítnout, znát kontaktní místa pro problematiku závislostí, rozpoznat propagaci návykových látek

3.      orientovat se v problematice sexuální výchovy – pohlavně přenosné choroby, znát kontaktní místa

osvěta v rakovině děložního čípku

4.      znát základní právní normy -  společenské, které vytváří rodina

5.      zaujímat zdravé životní postoje, tolerovat odlišnosti jednotlivých lidí, spolužáků a kultur

6.      zvládat základní sociální dovednosti včetně komplikací ve vztazích k druhým lidem, včetně blízkých

7.      pochopit osobní a společenskou zodpovědnost za své chování a reakce na toto chování a nést případné následky a umět vyhledat pomoc a ze všeho se včas poučit

8.      kriticky a sebekriticky uvažovat a myslet a správně se rozhodovat, za pomoci rodiny, učitelů a center, k tomuto zřízených

9.      Přijmout morální normy společnosti a řídit se jimi

10.   Učit se asertivně chovat a  ovládat se  - nácvik modelových situací

 

b) Hlavní aktivity v oblasti

 - podpoření vhodného klima ve třídě – třídnické hodiny, práce s dotazníky,každodenní komunikace se žáky

 - včasné odhalení šikany a její správné vyšetření – krizový plán pro práci s agresorem a obětí

 - předání dostatečných informací o návykových látkách a jejich vlivu na zdraví člověka

 - prevenci kouření, alkoholismu a jeho dlouhodobý dopad na zdraví

 - prevenci záškoláctví a jejich velmi včasné odhalení a spolupráci s rodiči

 - včasné upozornění na nevhodné sociální prostředí v rodině a přizvání osob k tomu určených

 - zaměření se na komunikaci a spolupráci mezi žáky nejen v rámci školy, ale i mezi školami

   v okolí

 - prevence poruch příjmu potravy – bulimie, anorexie. Jejich dopad na zdraví a okolí, důvody, která k tomuto vedou

 - zaměření se na propagaci zdravého životního stylu, tak aby propagace neměla záporný význam

Při práci lze využít metod: výkladu, skupinové práce, samostatné práce, diskuze, přednášky, dotazníkové metody většinou anonymního charakteru, přednášky akreditovaných lektorů a Policie ČR.

 

 

 

 

6. třída

 

·         vhodná náplň volného času, zdravý životní styl

·         ochrana zdraví v různých životních situacích – kontaktní centra

·         rodina a její funkce pro zdravý rozvoj jedince – násilí v rodině

·         osobní bezpečí, způsob chování v krizových situacích a kde je třeba vyhledat pomoc

·         rizika zneužívání návykových látek a jejich dopad na zdraví

·         způsoby odmítání a nácvik způsobů odmítání

·         centra odborné pomoci a umět se v nich orientovat a nezneužívat jejich pomoci

 

7. třída

 

·         komunikace mezi lidmi

·         mezilidské vztahy nejsou vždy jen kladné

·         péče o zdraví, život s handicapem

·         sexuální výchova – pohlavně přenosné choroby a jejich ryzika pro život, nechtěná těhotenství a osvěta v této oblasti, vztahy mezi dívkami a chlapci

·         osobní bezpečí, šikana, sexuální násilí, xenofobie

·         drogy a jejich dělení, účinky, prevence

 

8. třída

 

·         fyziologie, působení drog na oběhový, nervový a dechový systém

·         tělesné, duševní a sociální proměny u závislého

·         rozvoj sebepoznání a sebepojetí, sebehodnocení, asertivita, chápání jeden druhého

·         řešení problémů, chování v krizových situacích, konflikty a jejich řešení

·         agresivita, šikana, různé formy násilí

·         drogová závislost, kontaktní centra

 

9. třída

 

·         sebevědomí, sebepojetí, rozvoj osobnosti

·         zdravé sexuální chování, primitivní sex dopad na společnost a život jedince

·         volba životního partnera

·         sociální výchova, vztah k jiným kulturám, národnostem

·         komunikace mezi kamarády, vrstevníky, v rodině – modelové situace

·         právní odpovědnost, trestní normy, hranice trestní odpovědnosti – Policie ČR

 

Velkou příležitost k prevenci skýtají školy v přírodě, výlety, exkurze, kulturně vzdělávací akce a stmelovací zážitkové výjezdy, kde je možno využít prvků zážitkové pedagogiky.

Škol v přírodě se zúčastňují děti z 1. st. výlety se konají v závěru školního roku a v 5. ročníku vyjíždějí učitelé se svými budoucími žáky 6. tříd na společný výlet, aby se lépe poznali a tak překlenuli velikou propast v pojetí prvního a druhého stupně ZŠ.

Otevírá se možnost pracovat hlavně na posilování sebevědomí, sebepřijetí, vztazích v kolektivu, posilování kolektivní důvěry, posilování návyků zdravého životního stylu, vhodného využívání volného času, tak nenásilnou formou mít možnost formovat osobnost a přijímat jejich argumenty a vést diskuse nad danými tématy.

Žákům je dán návod v kladném slova smyslu, jak nakládat se svým životem, aby nebyl jen nudou a beznadějí, která vede k drogové závislosti.

 

 

6.  Skladba aktivit MPP pro jednotlivé cílové skupiny:

 

 

a)      dlouhodobé cíle zaměřené na rodičovskou veřejnost

 

Naší soustavnou snahou je dosáhnout postupné pozitivní změny v postoji rodičů vůči škole a zapojit jich co nejvíce k aktivní spolupráci. Na Velikonočním jarmarku se spousta rodičů zapojuje při výrobě předmětů, které děti dále prodávají.

V 6. třídách jsou svoláváni rodiče již na začátku školního roku, aby měli možnost se seznámit včas s prostředím školy, požadavky kladené na jejich děti. Jde především o osobní seznámené s novým třídním učitelem. Jde o včasnou intervenci, jak na poli znalostí žáků, tak na poli kázně, zapomínání, možnostech využití volného času, primární prevence a požadavků na samotné rodiče.

Konkrétně jsou seznámeni s působností školního psychologa a metodika primární prevence.

Dalším cílem je eliminace „skrytého záškoláctví“.Je kladen důraz na pravidelnou kontrolu.

Rodiče mohou využít práce MPP jak formou ústní – na třídních schůzkách, kde jim bude zabezpečeno soukromí, tak telefonicky, či zprostředkovat schůzku s vedením školy a tak řešit závažnější problémy.

 

b)     dlouhodobé cíle kladené na pedagogický sbor a vedení školy:

 

Předpokladem úspěšné práce je soustavné vzdělávání, hledání a využívání alternativních způsobů a předávání postojů směřujících ke zdravému životnímu stylu.

Vzhledem k tomu, že velmi často jsme nuceni řešit velmi nepříjemné situace, při kterých si ne vždy musíme ihned vědět rady, je proto vhodné postupovat podle sestaveného krizového plánu (pedagogický sbor je s ním seznámen) a problém konzultovat. Může se stát, že ukvapené řešení, i když v dobré víře, situaci zhorší. A tomu chceme předejít.

Dalším dlouhodobým cílem zaměřeným na pedagogický sbor je práce s třídním kolektivem. V některých třídních kolektivech proběhla sociometrická šetření na třídní spolupráci a vztahy v těchto kolektivech. Jde především o 6. ročníky a třídy, ve kterých je velmi obtížná spolupráce z hlediska jejich integrace na 2. st., či se projeví kázeňský problém – šikana, záškoláctví, zhoršení prospěchu, nechuť ke škole, nekázeň v hodinách a špatný postoj k vyučujícím. K těmto problematickým třídám je pozván školní psycholog, primární preventista, výchovný poradce a vhodným způsobem vzniklé situace řeší s včasnou intervencí směrem k rodičům.

Spoluúčast učitelů v rámci předmětů ŠVP a tematických plánů bude v příloze č. 1

c)      cíle kladené na školního metodika prevence

 

-          Příprava a zavádění MPP do povědomí pedagogů a rodičů, to vše konzultovat s vedením školy a pracovní skupinou a hledat pomoc u okresního MPP.

-          Sledování projevů sociálně patologických, jevů a jejich řešení, dostupnost informací v této oblasti, seznamovat s materiály a pomůckami určenými k výuce.Úzká spolupráce s výchovným poradcem.

-          Účast na poradách a školeních týkajících se prevence, tvorby MPP.V nemalé míře samostudium.

-          ŠMP působí v době, kdy je potřeba. Nejsou k tomu vyčleněné konzultační hodiny.

6. Oblast primární prevence:

a)   Informační servis pro rodiče:

·      Seznámeni s preventivní strategií školy

·      Seznámení s řádem školy

·      Poskytnutí adresáře poskytovatelů služeb s ohledem na problematiku zvládání sociálně nežádoucího chování u dětí

·      Kdykoli po předchozí domluvě řešit problémy, zodpovídat dotazy

 

b)   Aktivní formy spolupráce s rodiči

·      Přímá účast rodičů na preventivní strategii školy

·      Kvalitní práce třídních učitelů směrem k rodičům, jejich včasné informování

·      Funkčnost poradenského systému školy – na koho se mohou obrátit v případě potřeby – ŠMP, výchovný poradce, školní psycholog, externí poradenská činnost zařízení k tomu určených

·      Účast na třídních schůzkách

·      Internetové stránky

·      E-mail adresa s vedením školy a metodiky prevence

·      Nástěnka s údaji k prevenci v mezipatří

·      Schránka důvěry

·      Osobní či telefonický kontakt s rodiči a včasné podchycení problémů a jeho citlivé řešení

c)    Pasivní formy spolupráce s rodiči

·      Písemná sdělení rodičům prostřednictvím žákovských knížek

·      Distribuce informačních letáků

7. Pravidla pro řešení přestupků žáků proti školnímu řádu ZŠ Komenského

a) třídní učitel prošetří přestupek, navrhuje řešení

·         informuje rodiče a svolává, ihned reaguje na vzniklou situaci

·         informuje výchovné poradce, provedou zápis a dále se zajímá, jak probíhá plnění přijatých opatření

b) výchovný poradce na doporučení třídního učitele, na žádost rodičů

·         ve spolupráci s třídním učitelem, psychologem, zainteresovanými pedagogy a žáky

·         prošetří přestupek, včas a velmi rychle reaguje

·         navrhuje řešení, provede zápis

·         informuje rodiče vzhledem k závažnosti přestupku

·         kontroluje přijatá opatření

c) metodik prevence na základě doporučení pedagogů

·         ve spolupráci s třídním učitelem, výchovným poradcem, zainteresovanými v problémových situacích

·         pedagogy a žáky prošetří přestupek

·         navrhuje řešení, provede zápis

·         informuje rodiče

·         kontroluje přijatá opatření a konzultuje jejich další plnění

d) ředitel školy

·         seznámí se s řešenými přestupky, s navrženými opatřeními

·         svolává výchovnou komisi

·         v případě potřeby žádá o pomoc odborníky – psychologa a PČR

·         jedná s rodiči

·         podle potřeby hlásí přestupek příslušným orgánům po dohodě s MPP a výchovným poradcem

 

 

e)výchovná komise

Výchovná komise se schází v době, kdy se řeší závažné kázeňské přestupky vůči školnímu řádu.

Zúčastňují se: ředitel školy, zástupce ředitele, výchovný poradce, zástupce rodičů ve školské radě, právník, primární preventiva, kurátor, třídní učitel a zákonný zástupce žáka. Vše je zdokumentováno a přijata opatření a stanoveno období na jejich nápravu.

·         pozve rodiče k jednání

·         projedná závažný či opakovaný přestupek žáka

·         navrhne řešení

·         provede zápis a dále ředitel školy s výchovným poradcem, MPP a tř, učitelem dohlíží nad dalším vývojem vzniklé situace a informuje rodiče

 

f)       práce s dětmi se SPU

 

·         individuální přístup a trpělivost dle tempa žáka

·         zajistit potřebné pomůcky – specielní pracovní sešity, doplňovací cvičení

·         pravidelně dbát na docházku integrovaného žáka

·         umožnit vyšetření v PPP a včas řešit s výchovným poradcem

·         dbát pokynů poradny -nové formy práce -věnovat pozornost žákům hendikepovaným a žákům s aktuálními problémy. 

·         spolupráce s rodiči, jejich informovanost

 

8. Plán postupu v krizových situacích – pravidla

 

1. Nic neřešit ukvapeně a nejednat na vlastní pěst. Vždy mít promyšleno, s kým jednat a u koho hledat pomoc, zabezpečit si svědka

2. Předcházet konfliktním situacím a uvědomit si, co můžeme udělat a co je nezbytné udělat

3. Obrátit se na vedení školy a preventivní tým a na potřebné instituce.

4. Znát a orientovat se v příslušných metodických pokynech a zákonech a hledat v nich oporu pro svá rozhodování a tak spolupracovat s metodikem MPP.

5. Domluvit se na uvolnění informací, které zůstanou na půdě školy a které půjdou ven, tak aby byla zajištěna anonymita a spravedlnost našeho rozhodování.

6. Informovat rodiče vždy za přítomnosti někoho z vedení a tak si zajistit svědectví ve vzniklé situaci a provést záznam a s podpisy zúčastněných.

7. Znalost v oznamovacích povinnostech a vědět, kdy se obrátit na ostatní instituce a hledat u nich pomoc. Především jde o projevy šikany.

 

9. Nejdůležitější kroky při zjištění jakékoli šikany

·         Okamžitě zajistit bezpečí a ošetření oběti

·         Oddělit viníka, či viníky, pokud jsou známi

·         Vyslechnout individuálně s chladnou hlavou a bez emocí svědky, kteří byli v inkriminovanou dobu na místě.

·         Oznámit vzniklou situaci rodičům a zjistit jejich postoj k záležitosti

·         Vše pečlivě sepsat a za svědeckého dohledu výchovného poradce, primárního preventivy a vedení školy dokladovat vzniklou situaci

 

10.  Vážný úraz

·         Řídit se zásadami první pomoci, udržet základní životní funkce

·         Volat rychlou záchrannou službu či záchranný integrovaný systém - 112

·         Se zraněným poslat jednoho pedagoga do nemocnice, který s ním bude až do doby než přijedou rodiče a bude je jako první informovat

·         Kontaktovat rodiče a co nejklidněji je o situaci informovat

 

11.  Jak se nám daří plnit MPP?

·         Zjišťovacími metodami efektivity programu budou rozhovory se žáky i s rodiči, pozorování, modelové situaci, praktické každodenní soužití, výlety, veškeré školní aktivity.

·         ankety zaměřené na konkrétní analyzování situace a zpětnovazebné dotazníky, zaměřené na

·         zjištění, zda žák umí rozpoznat problém

·         zjištění, zda žák umí definovat problém

·         zjištění, zda žák ví, na koho se v případě problému obrátit

·         zjištění, zda se umí žák bránit

·         zjištění, zda umí říct žák svůj názor a jakou formou

·         zjištění, zda si žák umí obhájit svůj názor a mít k němu patřičné argumenty „pro a proti“

Průběžně sledujeme podmínky, situaci a klima ve škole. Účinnost MPP je hodnocena průběžně během školního roku na pedagogických poradách a jednou ročně komplexně ve výroční zprávě, která je součástí výroční zprávy školy.

Zpětná vazba – vedení záznamů o jednorázových akcích během školního roku – zástupce ředitele, označení témat primární prevence vyučujícími v třídních knihách a následně evidence ŠMP.

 

 

 

 

 

Zájmové aktivity:

 

 

1.

Mgr. Jana Zajícová

hudební kroužek

2.

Soňa Motyčková

klavír

3.

Mgr. Luboš Horník, Mgr. Kateřina Pohůnková

volný internet

 

 

I.      Předpokládané akce na školní rok 2009/2010

 

1.      Pokračuje akce „ Velký kamarád“ – zde byla získána dotace z fondů Ústeckého kraje – 9 tis. Korun v minulém školním roce

2.      Projektové dny 1. st., výtvarné soutěže 2. st.

3.      Evropský den jazyků

4.      Divadelní představení  v rámci nabídky děčínského divadla a kina, tematicky v rámci učebních osnov v jednotlivých ročnících

5.      Sběr tetrapaků dále pokračuje.

6.      Nově byla obnovena spolupráce s Policií ČR. S p. Rychnovským

7.      Zájmové kroužky – klavír, hudební - flétničky

8.      Průběžně zapojení do akce třídíme obaly – ekologie

9.      Prezentace Střední školy řemesel a služeb – volba povolání

10.   Exkurze – Libverda, děčínské muzeum – výstava Muchových obrazů, návštěva ZOO

11.   Sportovní soutěže – přespolní běh, přehazovaná dívky, atletika

12.   Mikuláš v rámci akce Kamarád

13.   Olympiády matematika, český jazyk, dějepis, Ústecký skřivánek, biologická, německý a anglický jazyk, zeměpis, Pythagoriáda

14.   Matematický klokan

15.   IPS a burza práce – 8. roč.

16.   Plán na motivační přednášky podle náplně a lektorského zajištění

17.   Pohádkový les

18.   Velikonoční jarmark a s tím spojený work shop a pracovní dílna

19.   Den mimořádných událostí – zásady ochrany zdraví

20.   Soutěže ve sportovní gymnastice

21.   Přednáška Láska ano – děti ještě ne - 9. ročník

22.   Exkurze se žáky 9. tříd do některých podniků města Děčína

23.   Školní výlety

24.   Lyžařský kurz pro žáky 7. Tříd

25.   V rámci projektu UNICEF – šití panenek a tak vytváření vztahu k jiným lidem

26.   Možná spolupráce Ing. Součka ze sdružení ACET – působil na naší škole již v minulém školním roce – v oblasti přednášek – kouření, sex, pohlavní choroby.

 

 

 

 

II. Další aktivity přispívající k informovanosti žáků:

 

1.       Schránka důvěry – umístěna ve vchodové části, k ní má přístup výchovný poradce a MPP, je zde možno dávat anonymní stížnosti, podněty k šetření a tím tak řešit problémy žáků. Odpovědi budou zveřejněny na nástěnce v mezipatře,  a nebo pokud bude znám účastník a vyhledá pomoc přes schránku důvěry, bude toto řešeno s ním osobně.

2.        Nástěnka MPP – v mezipatře je v současné době zaměřena na oblast šikany jako velkého společenského problému. Je zveřejněna linka šikany.

 

III. Součástí MPP je další vzdělávání pracovníků:

 

-          Pravidelné schůzky s okresním metodikem prevence – metodici MPP

-          Nadstavbové studium pro MPP – RELIÉF – Ústí nad Labem – metodici MPP

(Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů

vyhláška č. 317/2005 Sb. § 9 c)

-          Absolvování školení Dr. Brauna a jeho sociometrických dotazníků – Mgr. Ramešová, Mgr. Zoubková, Mgr. Grosová

-          Dokončen akreditační kurz pro další vzdělávání pedagogických pracovníků – Obchodní akademie Děčín (Tvorba projektů pro čerpání finančních prostředků z EU) – Mgr. Vávrová, Mgr. Zoubková

-          Přihlášení většiny pedagogických pracovníků k e-learningovým kurzům, které probíhají ještě v tomto roce.

-          Posilování právního povědomí díky přednášce MGR. Veselé, která byla přijata s velikým úspěchem.

Lektorské působení Mgr. J. Sixty a Mgr. E. Burdové v oblasti Konflikty a jejich řešení, Neverbální komunikace v práci s třídním kolektivem.

Lektorné bude hrazeno z uskutečněného projektu v oblasti sociálně patologických jevů Ústeckého kraje ve výši  28tis. Kč.

 

Příloha č. 1 -Témata v jednotlivých tematických plánech, která se váží k primární prevenci.

 

Jde o témata, která se týkají primární prevence patologických jevů a jsou v souladu se Školním vzdělávacím programem.

Anglický jazyk – zdravý životní styl, popularita a štěstí, společná práce

Český jazyk – sloh – líčení, úvaha, subjektivně zabarvený popis, charakteristika, vypravování, úvaha, diskuse, dopis, životopis, popis postavy

Český jazyk – mluvnice – rozvrstvení jazyků

Český jazyk – literatura – Žij pravdu, v cizí zemi, O sobě navzájem, O našich dětech, Můj domov a svět, Anarchisté, Mezi lidmi, Můj domov, Národ sobě, Ve škole, doma, mezi kamarády, Sen – láska, smrt, Válečná literatura

Výchova k občanství – život mezi lidmi, Jiné sociální skupiny, člověk a kultura, víra a náboženství, slušnost a chování, ochrana životního prostředí, svět kolem nás, ochrana obyvatel za mimořádných událostí, lidská práva, svoboda a autorita, občan a právo, rodina a zákony, životní perspektivy, poznání sama sebe, jak se znám, představivost, vnímavost, řešení problémů, asertivita, náročné životní situace, tělesné a duševní zdraví, právo a morálka, Listina práv a svobod, člověk v rytmu času, rodina – místo návratů, první pomoc, - domov, životní prostředí

Výchova ke zdraví – rodina a domov, komunikace v rodině, klíče ke zdraví, postižení mezi námi, zdravá výživa, poruchy výživy, zneužívání návykových látek, osobní bezpečí, sexuální výchova – sexuální zneužívání, život v rodině a mimo ni, rozvrácené osobnosti, péče o zdraví, režim dne, vliv rodiny na rozvoj dítěte, kamarádství – láska, přátelství, rozvoj osobnosti, volný čas, civilizační choroby, nácvik odmítání

Zeměpis – krajina a životní prostředí, svět a ekologické problémy, ochrana životního prostředí, znečišťování atmosféry, naši sousedé, životní prostředí, člověk a krajina

Přírodopis – pohlavní soustava, pohlavní choroby, základy ekologie a ochrana životního prostředí, chemie a společnost, člověk a příroda

Informační a komunikační technologie – Vyhledávání informací a komunikace, internet, ICQ, tvorba webových stránek,

Výtvarná výchova – ahoj prázdniny, vánoční přání, zážitek, pocit, sen, témat. Práce k Vánocům, životní prostředí v Děčíně, jak trávím volný čas, tematické práce k Velikonocům, smyslové vnímání, postava v krajině, přání ke dni matek, naše třída na pustém ostrově, svět pod deštníkem, pohlednice z cest, hlava plná informací – dobro a zlo, plakát k ochraně přírody, reklama a její vliv,

Hudební výchova – funkce hudby, nejstarší nástroje, koledy, výroby Panovy flétny, spojení hudby a literatury, moderní směry ve vážné hudbě, čeští autoři, hudební festivaly, akce v našem okolí

 

Pracovní činnosti – sebepoznání, zájmy a cíle žáka, práva a povinnosti zaměstnanců, hledání povolání, která se pro mě hodí, komunikace, potřeba celoživotního vzdělávání

Výroba vlastního výrobku

Chemie – příklady nebezpečných látek podle zákonů a vyhlášek, periodická soustava prvků

Tělesná výchova – bezpečnost cvičení, kondiční cvičení, rytmická gymnastika, cvičení v přírodě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 - Program proti šikanování ve škole.

Tento program slouží ve školním roce 2008/2009 jako příloha k Minimálnímu preventivnímu programu.

Je nutné vymezit pojem šikanování.

Šikanování je jakékoli chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit.

Ve své podstatě jde o přímou a nepřímou podobu šikany.

Ředitel školy je odpovědný v souladu s ustanovením §29 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Škola je povinná zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků v průběhu školního roku a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikových sociálně patologických jevů.

Pedagogický pracovník je odpovědný podle zákona č. 140/1961 Sb.,bude – li znám případ šikanování a pedagogický pracovník nepřijme v tomto ohledu žádná opatření, vystavuje se riziku postihu pro neoznámení.

Škola má systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků:

1.      Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti dobrých pracovních vztahů

(Mgr. Homolová – školení v oblasti kázeňského plánu školy, kde byly vyzdvihnuty kompetence výchovného poradce a školního metodika prevence v souvislosti s kázní školy a problémů s tím spojených)

2.      Vzdělávání školního metodika prevence ve specializačním studiu podle § 9 vyhlášky č.317/2005 Sb. Metodik prevence Mgr. Hana Zoubková a Mgr. Květuše Grosová se zúčastňují specializačního studia.

Prevence proti šikanování

 

Základem prevence šikanování a násilí ve škole je Školní vzdělávací program, který podporuje pozitivní vzájemné vztahy mezi žáky – žáky a učiteli a usiluje o vytváření bezpečného prostředí školy.

Dále je to informovanost pedagogických pracovníků, rodičů a žáků o problematice šikanování. Rodiče jsou s touto problematikou a riziky seznamování formou třídních schůzek. Je dám prostor pro diskuzi, dotazy a připomínky v této oblasti.

Ochrana před sociálně patologickými jevy

 

Všichni pedagogičtí pracovníci, pak ŠMP, průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků. Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje o prev. programu školy. Školní metodik prevence spolupracuje na základě pověření ředitele školy s dalšími institucemi na soc. práv. ochranu dětí a mládeže.

Projevy šikanování mezi žáky – násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Ředitel školy je povinen vždy o tomto jednání informovat zákonné zástupce.

Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a preventivní výchova byla vyučována v souladu se ŠVP.

Pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled nad žáky o přestávkách, před začátkem vyučování, po jeho skončení i během osobního volna žáků, a to hlavně v prostorách, kde by k sociálně patologickým jevům mohlo docházet.

Spolupráce se specializovanými institucemi

 

Při předcházení případů šikany a její řešení spolupracovat s institucemi:

-         V resortu školství – pedagogicko – psychologická poradna: Konzultační hodiny s PhDr. Jarmilou Herinkovou - vedoucí PPP Děčín: každý první čtvrtek v měsíci    14.10 – 15.30h.,

-         Úzká spolupráce s metodikem prevence při PPP Děčín – Mgr. Evou Křížovou

-         Střediska výchovné péče –  ETOP Děčín dle potřeby

-         V resortu zdravotnictví – s pediatry a odbornými lékaři v době podezření na záškoláctví, dětskými psychology, psychiatry a zařízeními, která poskytují odbornou poradenskou a terapeutickou péči, včetně individuální a rodinné terapie

-         Orgán sociální právní ochrany dítěte –  p. Mazáčková

-         MP Děčín, policie na 1 st. Zdobilaková

Školní metodik prevence informuje o krizové telefonní lince k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče.

Krizová tel. linka k šikaně pro učitele a jejich rodiče:

http://www.msmt.cz/ministerstvo/krizova-telefonni-linka-k-sikane-pro-ucitele-zaky-a-jejich

Krizová telefonní linka k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče

Linka k šikaně ve školách pro veřejnost.  

Krizová telefonní linka k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče:  286 881 059

Bude v provozu od pátku 16. 1. 2009

(Perspektivně bude uvedené číslo nahrazeno jiným, jednodušším.)

 

 

286 881 059

 

 

Krizová telefonní linka je vyvěšena na informačním panelu pro žáky. Je dobře viditelný a všem žákům dostupný. Rovněž je krizová linka vyvěšena na centrální nástěnce ve sborovně, která je taktéž přístupna všem pedagogům.

Krizový plán a postupy řešení šikanování

 

Vyšetřování šikany, která je zjevná a podložená, či na ni bylo upozorněno ze strany žáka nebo učitele, či zákonných zástupců.

Pro vyšetřování počáteční šikany standardní formou:

1.      Rozhovor s dětmi, které na šikanu upozornili a s oběťmi.

2.      Nalezení vhodných svědků a jejich přiměřenou ochranu.

3.      Konfrontační a individuální rozhovory se svědky. Vyvarovat se konfrontace obětí a agresorů.

4.      Zajištění ochrany obětem.

5.      Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi.

6.      Zajištění dostatku důkazů.

7.      V každém případě o všem informovat zákonné zástupce a toto s nimi projednat a spolupracovat na nápravě. Ve všech případech zajistit individuelní řešení jednotlivých případů se třídními učiteli, ŠMP, výchovného poradce a vedení školy.

Dojde – li k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu trestného činu (provinění):

Policie ČR.

Orgán sociálně právní ochrany dítěte.

Právní východiska

 

-         Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, Č.j.: 24 246/2008-6

-         Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Č.j.:20 006/2007-51

 

V Děčíně 30. 9. 2009       Vypracoval školní metodik prevence: Mgr. Hana Zoubková

                                               Ředitel školy: Mgr. Olga Křivohlavá

                                               Výchovný poradce: Mgr. Monika Ramešová

 

 

 

Příloha č. 3 - Některá spojení na krizová centra a linky pomoci

Bílý kruh bezpečí

http://www.bkb.cz/

Česká asociace streetworku

streetwork.misto.cz

Institut pro kriminologii a sociální prevenci

portal.justice.cz/justice/iksp.nsf

Městské centrum sociálních služeb a prevence

www.cesop.cz

Ministerstvo práce a soc. věcí

www.mpsv.cz

Ministerstvo spravedlnosti

www.justice.cz

Ministerstvo školství

www.msmt.cz

Ministerstvo vnitra

www.mvcr.cz

Občanské sdružení proti šikaně

http://sweb.cz/sikana.os/

Odborný slovník

www.cmbi.cvut.cz/slovnik

Prev-Centrum-prevence a poradenství pro děti, mládež a rodiny v oblasti sociálně patologických jevů

www.prevcentrum.cz

www.chebsko.cz/prevcentrum

prevcentum.cheb@quick.cz

Prevence kriminality

www.mvcr.cz/prevence

První český zdravotní portál-závislosti, kontakty, slovníček

www.mednet.cz

Statistické přehledy MV

www.mvcr.cz/statistiky

Dětská práva

www.detskaprava.cz

 

www.volny.cz/metodik

 

www.sikana.cz

 

www.ucitelskenoviny.cz

 

www.czech-tv.cz

 

www.unhcr.cz

 

www.zivot-bez-zavislosti.cz

 

budinskam@msmt.cz

 

www.icn.cz

 

www.neziskovky.cz

 

www.odrogach.cz

 

www.teenchallenge.cz

 

www.tonda-obal.cz

K-centrum Děčín

www.cssdecin.cz

412 531 415

Tel. linka k šikaně

286 881 059

 Tato čísla a e-mail adresy jsou stále dle potřeby doplňovány a probírány a připomínány v tematických okruzích jednotlivých předmětů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4 - Soupis literatury, DVD, VHS, která se váže k problematice popisované v MPP

(Veškeré materiály jsou umístěny v kabinetě OV, RV a jsou všem pedagogům přístupné)

a)      Literatura

Skupinové hry pro život – PORTÁL

Klíčové kompetence a jejich rozvíjení – H. Belz, M. Siegrist

Co dělat – kapesní průvodce

Psychohry – E. Bakalář

Bolest šikanování – M. Kolář

Nenič své chytré tělo – Raznerová, King

AIDS – fakta – naděje – Nadace pro život

Bludný kruh toxikománií

 

b)     DVD

Mezi stěnami – D.Vigner

Štěstí přeje připraveným – min. vnitra

Seznam se bezpečně – seznam.cz

Jeden svět na školách – dokumentární film o drogách

Člověk a závislosti + pracovní sešit

Jsme jací jsme + pracovní sešit

Next Generation

Rozvojové cíle tisíciletí

Dětská práce

 

c)      VHS

Nepřítel, vteřina, okamžik – Dokument o úrazech dětí

První pomoc

Dospívání a menstruace – tištěné materiály

Řekni drogám NE – VZP (červená)

Řekni drogám NE – VZP (modrá)

Drogová problematika – sexuální výchova VZP 1999

Oči hadů – l. – III. Díl

Dospívání a menstruace – Johnsom & Johnson – 2x

Čas proměn

Kouření a já – MZČR

Drogy a ty

Start do života

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 5 - Průzkum ve školním roce 2008/2009

 

Dotazník o drogách (8. - 9. třídy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POČET DĚTÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

23

25

17

23

23

22

21

 

TŘÍDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8A

8B

8C

8D

9A

9B

9C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)

Kouříš cigarety?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kouřím pravidelně denně

 

 

 

 

 

4

4

2

6

3

1

8

 

kouřím příležitostně

 

 

 

 

 

 

2

7

6

7

4

3

3

 

nekouřím vůbec

 

 

 

 

 

 

 

17

14

9

10

16

18

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

Kouříš marihuanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zkusil(a) jsem a už nekouřím

 

 

 

 

2

4

2

11

9

5

7

 

zkusil(a) jsem a už kouřím

 

 

 

 

 

3

1

5

1

2

2

4

 

nezkusil(a) jsem, ale uvažuji o tom

 

 

 

0

3

4

3

3

1

1

 

nezkusil(a) jsem a nechci zkoušet

 

 

 

18

17

6

8

9

14

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

Piješ alkohol (pivo, víno, destiláty)?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pravidelně denně

 

 

 

 

 

 

1

0

0

1

0

0

0

 

pravidelně víkendově

 

 

 

 

 

 

2

1

2

2

1

7

4

 

pouze příležitostně (oslavy)

 

 

 

 

 

14

21

12

19

20

11

16

 

nepiji vůbec

 

 

 

 

 

 

 

6

3

3

1

2

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)

Jak často jisi byl(a) v  životě opilý(á)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nikdy

 

 

 

 

 

 

 

 

10

12

6

4

7

8

6

 

jednou

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

5

4

5

2

2

 

několikrát

 

 

 

 

 

 

 

 

8

9

4

12

11

8

9

 

už to ani nemohu spočítat

 

 

 

 

 

1

0

2

3

0

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)

Vyzkoušel(a) jsi někdy lysohlávky?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

0

0

1

0

0

1

 

ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

23

15

21

23

22

20

 

nevím, o co jde

 

 

 

 

 

 

 

5

2

2

1

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)

Čichal(a) jsi někdy těkavé látky?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zkusil(a) jsem a nečichám

 

 

 

 

 

1

0

0

2

1

2

2

 

pravidelně čichám

 

 

 

 

 

 

1

0

0

0

0

0

0

 

nezkusil(a) jsem a nechci zkoušet

 

 

 

21

25

16

21

22

20

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7)

Vyzkoušel(a) jsi tvrdé drogy (pervitin, LSD, extáze,

 

 

 

 

 

 

 

 

kokain, heroin, …)?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ano, ale déle je neužívám (uveď druh a způsob aplikace)

0

0

1

0

1

1

1

 

ano a nadále užívám (uveď druh a způsob aplikace)

2

0

0

0

0

0

0

 

ne a ani je nechci vyzkoušet

 

 

 

 

21

25

16

23

22

21

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8)

Znáš konkrétní osobu, u které bys mohl sehnat drogu

 

 

 

 

 

 

 

 

(marihuana, pervitin, extáze, LSD, heroin), event.

 

 

 

 

 

 

 

 

znáš kontakt na tuto osobu?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

11

1

14

16

17

13

 

Ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

14

16

9

7

5

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9)

Dá se získat droga přímo na tvé škole?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

13

12

18

15

12

 

Ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

13

4

10

5

7

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 6 - Stávající platné dokumenty v resortu MŠMT – doporučení PhDr. Lenky Skácelové

STRATEGIE

1.Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období 2005 - 2008

http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?CAI=2945

2.Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 až 2009

http://wtd.vlada.cz/urad/urad_postaveni.htm

3.Strategie prevence kriminality na léta 2008 - 2011

http://www.mvcr.cz/prevence/system/vlada/2004/index.html

METODICKÉ POKYNY

4.Metodický pokyn ministra školství, mládeže a TV k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže  ( č.: 20  006/2007-51 ze dne 16.10.07)

zdroj: http://www.msmt.cz/uploads/soubory/vestniky/MSMT11_07.pdf

 

5.Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízeních (Čj.: 28 275/2000 - 22)

 

6.Spolupráce  předškolních zařízení, škol a školských zařízení  s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané

     (Čj.: 25 884/2003-24)

7Metodický pokyn MŠMT ČR k výchově proti projevům rasismu, xenofobie                               a intolerance (Čj.: 14 423/99-22)

 

8.Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků     z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví (Čj.: 10 194/2002-14)

 

  • Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách                    a školských zařízeních (Čj.: 29 159/2001-26)

 

VYHLÁŠKY

 

10.Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

 

 

Příloha č. 7 - Výroční zpráva k MPP – ZŠ Komenského 622/3, Děčín I

Jak již bylo zmíněno v MPP, jde především o předcházení sociálně patologických jevů v rámci primární prevence. Našim cílem je vytváření zdravého školního prostředí, kde se žák bude cítit bezpečně, bude rozvíjet svoje návyky a dovednosti v příjemném prostředí školy i v jeho volném čase a do školy se bude těšit. Zároveň vytváříme takové podmínky pro žáky, které by je ochránily, před negativními vlivy společnosti a tlaky jejich vrstevníky, které se ubírají spíše negativním směrem. Takové prostředí, aby žáci měli oporu ve všech zaměstnancích školy a nebáli se přijít s problémem, který není v jejich silách vyřešit. V tomto směru si dáváme za úkol tuto důvěru nezklamat, rozšiřovat a být těmto negativním jevům nápomocni. Schránka důvěry je důkazem možnosti anonymně se svěřit, či požádat o pomoc. Ve školním roce 2009/2010 byla využita jen žáky I. stupně. Ve školním roce 2009/2010 jsme se věnovali těmto oblastem a tak přizpůsobili program pro děti, aby splňoval naše požadavky a vedl děti k výše zmíněným cílům.

Další cílovou skupinou jsou rodiče. Další prohlubování spolupráce s rodiči, především s těmi, kteří se ke škole spíše negativní postoj. Vtáhnout je do problematiky jejich dětí, školy a řešení problémů. Vést je ke spolupráci na utváření zdravé školy, kde se budou cítit i oni příjemně. Aby měli záruku v tom, že se s nimi budou problémy řešit, bude se s nimi hovořit, bude se jim věnovat čas a budou kdykoli vyslechnuti, tak budou spokojenými rodiči spokojených žáků. V 6. třídách jsme kladli důraz na včasné svolání rodičovské veřejnosti a seznámili je s pravidly a organizací práce na 2. stupni.

Důležitým článkem v této strategii je pedagogický sbor a vedení školy. Obě tyto složky se velmi aktivně podíleli na vytváření zdravého prostředí školy, kde se budou cítit všichni příjemně. Vedení školy spolupracuje s učiteli, řeší jejich pracovní problémy, je nápomocno v komunikaci učitel – žák, učitel – rodič. Umožňuje v rámci možností další vzdělávání pracovníků a tím posouvá chod školy dopředu k cílům, které si klademe v MPP. Všechny tyto aktivity podporuje a snaží se je rozvíjet a zastřešovat. V tomto směru bylo umožněno studium 2 učitelkám, jakožto školním metodikům prevence.

Úzká spolupráce je na poli výchovného poradce, který velmi zřetelně a především včas řeší kázeňské problémy, kontaktuje rodiče a spolupracuje s institucemi, které jsou dále určeny k řešení těchto problémů – PČR, OSPOD, kurátoři, ETOP a se školním psychologem.

V příloze výroční zprávy školy, kterou každoročně zpracovává zástupce ředitele: Mgr. Renata Němečková, je soupis aktivit, kterých se zúčastnili žáci naší školy a které jsou z části opakovány pro jejich kladný dopad na žáky, oblibu a součástí vytváření zdravého školního klimatu, předcházení úrazů, stále osvojování si zásad slušného chování a přijímání morálních hodnot.

Jde především o sportovní, kulturní a společenské akce, včetně olympiád a soutěží a na půdě školy.

V Děčíně: 11. října 2010               Vypracovala: Mgr. Hana Zoubková – ŠMP

 

 

 
 
  © Copyright 2006 ZŠ Komenského. All Rights Reserved. Design by Luboš Horník