ZŠ Komenského

 
InformaceAktualityUčiteléŽáciFotoOdkazyRozvrhy

Informace

Aktuality

Učitelé

Žáci

Foto

Historie

Školská rada

Prázdniny

Odkazy

 


 

 Práva a povinnosti žáků

 příloha ke školnímu řádu

Žák má právo

§         Na vzdělání podle školského zákona, školního vzdělávacího programu.

§         Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.

§         Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jeho vzdělávání. Pedagogický tým věnuje těmto vyjádřením odpovídající pozornost.

§         Být volen a volit do žákovské rady, pracovat v ní a jejím prostřednictvím se obracet na vedení školy. Vedení školy má povinnost stanoviskům a vyjádřením žákovské rady věnovat odpovídající pozornost. Obrátit se na žákovskou radu při potřebě řešit problémy související se školou.

§         Na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání. Na pomoc při problémech se zvládáním nároků školy. Obrátit se na výchovného poradce školy, který mu poskytne konzultace.

§         Na otevřený přístup k informacím a činnostem, které podporují jeho všestranný osobnostně sociální rozvoj. Na ochranu před informacemi a činnostmi, které ohrožují jeho psychické a fyzické zdraví.

§         Na ochranu před všemi formami diskriminace, násilí, zneužívání.

§         Znát kritéria hodnocení výsledků vzdělávání /viz Příloha 2/, být dostatečně a včasně informován o svém pokroku, o případných problémech, vyjádřit se ke svému hodnocení.

§         Na vzdělávací postupy, způsob ověřování dosažených výsledků a hodnocení, které vycházejí z jeho individuálních vzdělávacích potřeb. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem.

§         Na zajištění dostatečného prostoru pro všestranný rozvoj osobnosti, pro vlastní aktivitu v poznávání, sociální komunikaci, dostatek odpočinku a volného času. Režim dne vychází ze základních fyziologických a psychických potřeb žáka. Během přestávek je možný volný pohyb po budově s respektem k druhým.

 

 

Žák má povinnost

§         Účastnit se výuky podle ŠVP.

§         Dodržovat dohodnutá pravidla chování, se kterými je seznámen. 

§         Respektovat práva druhého. Je nepřípustné násilí vůči druhému, ponižování, zesměšňování a další formy omezování práv druhého.

§         Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.

§         Aktivně se účastnit výuky, je spoluodpovědný za výsledky svého vzdělávání. Výuka probíhá na základě dialogu, vzájemného respektu a pochopení mezi učitelem a žákem.  

§         Respektovat pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti. Dodržovat během výuky i mimo výuku v prostorách školy a na akcích školy mimo budovu školy zásady bezpečnosti a hygieny.

§         Dodržovat režim školy, přicházet do školy nejpozději 10 min. před zahájením vyučování. K pobytu žáka ve škole po ukončení vyučování ( příp. oběda ) je nutná dohoda se zodpovědným pedagogickým pracovníkem.

§         Využívat prostory, zařízení a učební pomůcky školy, tak aby byly udrženy v pořádku. Za úmyslné poškození majetku školy bude vyžadována náhrada vzniklé škody.

§         Dbát dobrého jména školy.

§         Usilovat o konstruktivní řešení případných konfliktních situací ve škole.

§         Nevzdalovat se z budovy školy během vyučovací doby, bez vědomí učitele.

§         Během výuky mít vypnutý mobilní telefon (zcela, nejen zvonění).

§         Přezouvat se při příchodu do školy.

§         Nenosit do školy věci, které mohou ohrozit zdraví, způsobit úraz. V této souvislosti je  nepřípustné užívání drog a návykových látek, alkoholu a tabákových výrobků.

§         Informovat vyučujícího v případě ztráty osobní věci.

§         Poskytnout pomoc spolužákům, v rámci svých možností, případně oslovit pedagogické pracovníky školy, aby potřebnou pomoc zajistili.

 

 
 
  © Copyright 2006 ZŠ Komenského. All Rights Reserved. Design by Luboš Horník