ZŠ Komenského

 
InformaceAktualityUčiteléŽáciFotoOdkazyRozvrhy

Informace

Aktuality

Učitelé

Žáci

Rozvrhy

Foto

Historie

Školská rada

Prázdniny

Odkazy

 

 

PRIMÁRNÍ PREVENCE

Důležitá telefonní čísla :

·      LINKA BEZPEČÍ :           116 111 (NONSTOP)

·      LINKA –VZKAZ DOMŮ:    800 111 113

                                                  724 727 777 – zaměřena na děti na útěku  z domova či ústavního zařízení (bezplatné  volání z pevné sítě)

·      RODIČOVSKÁ LINKA : 840 111 234 – v provozu každý všední den odpoledne (pro všechny, kteří se ve svém okolí s týráním dětí – i emocionálním – setkávají)

K-centrum v Děčíně má novou adresu: Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé, poradna pro rodiče sídlí na Teplické ul. 31/45 v Děčíně IV,tel.:412 531 415 (naproti Domu dětí a mládeže).

 

www.linkabezpeci.cz                         

www.internethelpline.cz            

www.odrogach.cz

www.dropin.cz

www.drogy-info.cz 

www.detskaprava.cz         

www.saferinternet.cz

www.e-bezpeci.cz

 

CO JE PRIMÁRNÍ PREVENCE ?
 

Primární prevence rizikového chování u žáků v působnosti MŠMT je zaměřena na :

a)      předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků :

-          záškoláctví,

-          šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus,

-          kriminalita, delikvence,

-          užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky – dále jen „OPL“) a onemocnění HIV /AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek,

-          závislost na politickém a náboženském extremismu,

-          netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)

-          kyberšikaně

-          proti úrazům

b)      rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech :

-          domácího násilí,

-          týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání,

-          ohrožování mravní výchovy mládeže,

-          poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie).

  

Program primární PREVENCE

působí na 1. st.  cíleně na předcházení páchání kriminality a snižování obav z ní, prevenci projevů rizikového chování, neboť zahrnuje komplexní přístup k dětem v rámci vzdělávacího procesu, mimoškolních aktivit, podporu rodinných vztahů, vytváření zdravých kamarádských vztahů, informovanost.

Kriminogenním faktorům (soc. prostředí, příčiny a podmínky kriminality) je nutno předcházet – i patnáctiletý delikvent, potencionální delikvent,  i oběť prošli obdobím „školkovým“ i „prvostupňovým“.

    

Mgr. K. Grosová

 

DESATERO PRO RODIČE

Deset aktivit, kterými můžu přispět ke snížení rizika, že mé dítě začne brát drogy

Vypracovala: PhDr. Helena Vrbková, Život bez závislostí, Lupáčova 14, 130 00 Praha 3,


1. POHOVOŘÍM SI S DÍTĚTEM
řeknu svému dítěti, jaký mám postoj k drogám a co si o nich myslím
řeknu svému dítěti, co udělám, když zjistím, že drogy užívá (zkouší)
poradím mu, jak se zachovat až mu bude některý z jeho kamarádů drogy nabízet

2. PRAVIDELNĚ BUDU HOVOŘIT SE SVÝM DÍTĚTEM O TOM, CO HO V SOUČASNOSTI TRÁPÍ, NEBO O ČEM NEJVÍCE PŘEMÝŠLÍ zeptám se, co mé dítě nejvíce trápí
pozorně ho vyslechnu – nebudu to hodnotit ani mu unáhleně radit, přikazovat či zakazovat
řeknu mu, jak to na mě působí a co si o tom myslím
sdělím mu, co bych dělal/a na jeho místě já

3. PRAVIDELNĚ BUDU PŮSOBIT NA SEBEVĚDOMÍ SVÉHO DÍTĚTE
aspoň třikrát denně si najdu důvod k jeho pochvale, nebo k projevu uznání
pokud se mi vyskytne příležitost kladně zhodnotím své dítě třetí osobě ( v rodině, u přátel...) v jeho přítomnosti
v případě jeho neúspěchů ho povzbudím a projevím víru, že to příště dokáže

4. BUDU SVÉ DÍTĚ VYCHOVÁVAT K ZODPOVĚDNOSTI ZA JEHO CHOVÁNÍ

pokud mé dítě překročí výchovná pravidla v rodině, umožním mu, aby si za to neslo následky
pokud mé dítě překročí pravidla školy, nebudu mu usnadňovat nesení následků, ani ho omlouvat
budu vždy dítěti připomínat, že za každé chování si sami neseme následky a jsme za ně odpovědni

5. BUDU SVÉ DÍTĚ BEZPODMÍNEČNĚ PŘIJÍMAT A MÍT HO RÁD (Bezpodmínečné přijetí znamená, že mám své dítě rád bez jakýchkoliv podmínek,že ho mám stejně rád/a ať je hodné nebo zlobí, že svou lásku ničím nepodmiňuji)
pokud se budu na své dítě zlobit, řeknu mu, že se na něj zlobím za jeho nevhodné chování, ale že to nic nemění na tom, že ho mám rád/a
pokud bude dítě zlobit, nebo se nevhodně chovat, budu vždy hodnotit chování a jednání, nikoliv je nehodnotím stylem „ty jsi nešika, ty jsi hloupý...“, ale „to se ti nepovedlo, tohle jsi udělal nešikovně, příště to zkus takhle...a třeba se to podaří“
( při vytýkání nedostatku je důležité poskytnout dítěti alternativu jiného chování a povzbuzení, že to příště dopadne lépe)

6. BUDU SVÉ DÍTĚ UČIT UMĚNÍ ODMÍTNOUT
budu své dítě učit, že odmítnout kamaráda neznamená ztratit ho
dítě by mělo vědět, že je možné odmítnout i dospělého člověka, jestliže se k němu chová způsobem, který je mu divný, ubezpečím dítě, že se na něj nebudu zlobit, jestliže se mi svěří, pokud se mi svěří, vždy ocením jeho důvěru

7. BUDU UČIT SVÉ DÍTĚ SEBEKÁZNI s ohledem na věk budu svému dítěti přidělovat povinnosti a budu trvat na jejich pravidelném plnění
postupně budu vyžadovat, aby své povinnosti pravidelně plnilo bez mého připomínání a kontroly

8. NAUČÍM SVÉ DÍTĚ POZITIVNÍMU VIDĚNÍ SVĚTA budu své dítě učit hledat ve všem také dobré stránky, uvědomovat si, že jen máloco je v životě „černé nebo bílé“
budu projevovat důvěru v jeho síly, které má a které může uplatnit při překonávání obtíží
budu podporovat rozvoj humoru při pohledu na svět ( při zachování zodpovědného přístupu k řešení problému)

9. POVEDU SVÉ DÍTĚ K AKTIVNÍMU TRÁVENÍ ČASU budu upřednostňovat takové trávení volného času, kdy dítě musí vyvíjet vlastní aktivitu omezím sledování televize a případně i počítačových her, zajistím dítěti přiměřené množství zájmových činností
budu mít přehled o tom, co dělá v době, kdy není ani ve škole, ani v kroužku, ani v mé přítomnosti (jedná se především o dobu od skončení školy do našeho odpoledního setkání)

10. BUDU SE ZAJÍMAT O TO, S KÝM MÉ DÍTĚ KAMARÁDÍ A JAKÉ JSOU JEHO POSTOJE K NÁVYKOVÝM LÁTKÁM
budu se zajímat o kamarády dítěte, o jeho vztah k nim, o to, jací jsou, jak se chovají, co si o nich mé dítě myslí a jak jsou pro něj důležití


PŮL HODINY DENNĚ PRO MÉ DÍTĚ

Vytvořím pravidelnou chvilku, kdy budu své dítě poslouchat.
Nebudu ho při tom hodnotit, odsuzovat ani kritizovat.

Jinak se dítě uzavře a příště mi nic nesdělí a raději mne odbude slovy, že je vše v pořádku.

 

Rozdíly mezi šikanováním a škádlením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  © Copyright 2006 ZŠ Komenského. All Rights Reserved. Design by Luboš Horník