ZŠ Komenského

 
InformaceAktualityUčiteléŽáciFotoOdkazyRozvrhy

Informace

Aktuality

Učitelé

Žáci

Rozvrhy

Foto

Historie

Školská rada

Prázdniny

Odkazy

 

 

PROJEKTY  A  AKTIVITY NAŠÍ ŠKOLY :

Panenky

-        Projekt Ajax – pro 3 třídy (2. ročník)

-        Ovoce do škol

-        Školní mléko

-        Celé Česko čte dětem

-        Třídíme ve škole : (sběr tetrapaků, papíru, správné třídění odpadu)

-        adopce v ZOO Děčín – Opička Kalimiko

-        Dětství bez úrazů

-        Vzdělávání dětí cizinců (začlenění cizinců do výuky)

-        Propagace řemeslných a technických oborů (orientace při výběru dalšího studia a profesního zaměření)

-        pěvecké, recitační, matematické a sportovní soutěže

-        biologické, zeměpisné, dějepisné i jazykové olympiády

-        plavecká  výuka od 1.ročníků

-        výuka angličtiny od 1.ročníků

-        zájmové kroužky a volný internet pro naše žáky

-        Dny otevřených dveří…

 

Projekt Panenka

„Adoptuj panenku a zachráníš dítě“


Každým rokem se díky očkování podaří zachránit život až 3 milionům dětí. Přesto dosud téměř stejný počet dětí umírá na nemoci, kterým lze očkováním předcházet. V zemích, kde neexistuje běžný zdravotnický systém nebo které jsou postiženy válečnou nebo přírodní katastrofou, pomáhá UNICEF ve spolupráci s jejich vládami a místními dobrovolnými spolupracovníky uskutečňovat speciální akce pomoci dětem, jako jsou např. Národní očkovací dny proti dětské obrně, které v minulém roce pomohly 550 milionům dětí ve věku do pěti let. UNICEF sehrává klíčovou roli v projektu GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization), jehož cílem je očkovat každé dítě proti šesti hlavním smrtelným dětským chorobám – spalničkám, záškrtu, černému kašli, tetanu, tuberkulóze a dětské obrně.

Cíl projektu PANENKA
Cílem projektu Panenka je získat finanční prostředky pro celosvětovou očkovací kampaň UNICEF, a to za použití symbolu, který znají všechny děti na světě - panenky. Pro cíle projektu byla zvolena forma textilní panenky, kterou si každý může snadno vyrobit i sám doma. Poprvé byl projekt uveden v roce 1988 v Cinisello Balsamo v Itálii pod stejným názvem (Pigotta Project) a byl velice úspěšný - celkem bylo v roce 1988 žáky škol v Itálii vyrobeno 2000 panenek a jejich "prodejem–adopcí" získáno pro podporu očkovacích programů UNICEF 27 milionů italských lir.

Hlavní myšlenka projektu
Každá panenka představuje skutečné dítě, které bude v rámci očkovací kampaně UNICEF v rozvojových zemích proočkováno proti šesti hlavním smrtelným dětským chorobám.

INSPIRED GIFTS

Prodej-adopce panenek:
Částka, za kterou si můžete panenku zakoupit, činí 600 Kč a je stanovena podle nákladů, potřebných na očkování jednoho dítěte v rozvojových zemích proti 6 smrtelným dětským chorobám (suma zahrnuje očkovací látky, injekční stříkačky, jehly a zaškolení zdravotníka). Rodina nebo jednotlivec, který panenku zakoupí, tak vlastně symbolicky adoptuje dítě, které panenka představuje.

  Naše škola se letos zúčastní již potřetí,  celkem jsme už vytvořili  16 panenek a přispěli tak na  záchranu dětských životů částkou bezmála 10 000 korun.

         

 

                PROJEKT AJAX – ve spolupráci s Policií ČR

K dětem se dostává z rukou uniformovaných policistů pracovní sešit, který obsahuje 10 témat. Sešit je preventivně výchovnou učební pomůckou, ve které se děti nenásilnou formou, odpovídající jejich věku, seznámí s různými tématy( například vlastním bezpečím, dopravní výchovou, mezilidskými vztahy, škodlivostí návykových látek). Žáci  mohou prostřednictvím psovoda Standy a jeho čtyřnohého kamaráda psa Ajaxe řešit úkoly a situace, se kterými se mohou setkávat ve škole, ve svém bydlišti i v jeho okolí. Správným vysvětlením jednotlivých pojmů si děti rozšíří své znalosti v dopravě, zjistí , jaké úkoly plní policisté, s jakým nebezpečím se mohou setkat, koho mohou požádat o pomoc, jak se chovat k neznámým osobám atp. …

     Cílem uvedeného projektu prevence je jednoduchou a zábavnou formou poskytnout dětem minimum právního vědomí tak, aby v jednání dětí nedocházelo k nežádoucím jevům, které vychází především z nevědomosti a neznalosti příslušných pravidel.

  

 OVOCE (ZELENINA) DO ŠKOL

INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče,

Vaše děti, žáci 1.-5.tříd základních škol, mají nárok na na dotované ovoce a zeleninu ZCELA ZDARMA, a to díky novému projektu Evropské unie a České republiky "OVOCE DO ŠKOL".

Nabízíme zdarma zdravé produkty ke konzumaci ve škole, a to 1 - 2x týdně. Pestrý sortiment čerstvého ovoce, zeleniny i 100% ovocných a zeleninových šťáv.  Vše bez konzervantů, přidaného cukru, soli, tuků a sladidel.

  

ŠKOLNÍ MLÉKO

 

Laktea, o.p.s., je hlavním realizátorem programu Školní mléko v České republice.  Mléko a vybrané mléčné výrobky dodává do základních a nově i mateřských a středních škol na základě uzavřené smlouvy o spolupráci.

 

 Mléko a mýty - na nejčastější reaguje nutriční terapeutka

O mléce se traduje řada nepravdivých tvrzení

Podle průzkumu společnosti Tetra Pak, významného světového výrobce nápojových kartonových obalů, který realizoval začátkem roku spolu s agenturou STEM/MARK, celých 36 % Čechů nepije pravidelně mléko, z toho 28 % nepije mléko vůbec. K mléku se vztahuje celá řada mylných názorů: třetina populace si myslí (27 %), že odborníci považují mléko za nezdravé a těžce stravitelné. Tři čtvrtiny Čechů (74 %) si myslí, že trvanlivé mléko obsahuje konzervanty. Velmi rozšířený je také názor, že mléko v obchodě je ředěné vodou. Rozšíření mylných názorů je podle odborníků na výživu alarmující.

 

 

Mýty o mléku

  
 

                        CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

    

 

 

Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.

Cílem projektu je podpora emocionálního
(psychického, myšlenkového a morálního) zdraví dětí a mládeže.

 

Projekt Celé Česko čte dětem® vznikl proto,
aby si společnost uvědomila, jak ohromný význam má
pravidelné čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Vědci a praktikové shodně tvrdí, že pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí.

Právě proto je společné čtení vítanou formou moudrého kontaktu s dítětem a vynikající výchovnou metodou.

Pravidelné předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce ještě přitažlivějším než televize. Právě to je ta správná cesta, jak dát dítěti pocítit jeho důležitost, projevit mu svou lásku, nenásilně rozvíjet jeho jazykové dovednosti a všeobecné vědomosti a formovat jeho vlastní návyk a potřebu číst si s chutí rovněž v dospělosti.

 

Investujme tedy po těch několik let vyrůstání našich dětí dvacet minut denně
do hlasitého čtení – jim a s nimi – a vychovávejme z nich vnímavé čtenáře.

  

V měsíci únoru proběhl na 1. stupni anonymní dotazník, výsledky stojí za přečtení i zamyšlení…

V měsíci březnu byla nově otevřena Čítárna pro žáky 1. stupně.

 

  Výsledky dotazníku Mámo, táto – Čti mi..

 

 

 DĚTSTVÍ BEZ ÚRAZŮ

 

Dětství bez úrazů je neziskový projekt, který se zabývá prevencí dětských úrazů. Svou činnost rozvijí od roku 1996 a institucionální podobu dostal rokem 1998 založením obecně prospěšné společnosti Podaná ruka. Dětské úrazy patří k nejvážnějším zdravotním rizikům dětí v České republice.

Se zmenšujícím se výskytem infekčních chorob se do role nejčastější příčiny úmrtí dětí dostaly úrazy. Stejný potenciál, který skrývají antibiotika vůči infekčním chorobám, spočívá v případě úrazů v jejich primární prevenci.

Prevence znamená předcházení. Je to cílená činnost, která vychází z poznání, že zabránit, aby se úraz stal, je vždy jednodušší, než odstraňování, mnohdy stejně nezvratných, následků. Prevence úrazů má v jádru jednoduchou myšlenku:

Každý úraz je zbytečný.

Prevence úrazů má tři základní složky uvnitř kterých je možno zavést množství konkrétních preventivních programů. Těmito složkami je prevence aktivní, pasívní a změna legislativy.

Aktivní prevence

Aktivní prevencí se označuje přímé působení na děti, tak aby se samotné dokázaly úrazu vyhnout, vyřešit rizikovou situaci, svými znalostmi a návyky předešly možnému zranění. Tato složka je výchovou dětí v pravém slova smyslu. Zahrnuje hodnototvorné procesy, předávání konkrétních znalostí, nácvik řešení krizových situací, zlepšování motorických dovedností a řízenou zkušenost úrazu.

 

Úraz není náhoda a nemusí se stát. Úraz dítěte vždy znamená, že dospělý neudělal vše, co mohl, pro bezpečnost prostředí, v němž se dítě pohybuje, nebo že dítě nevědělo, jak se chovat bezpečně, nebo se záměrně chovalo nebezpečně svému zdraví. Prevence úrazů neznamená nic jiného než změnu těchto tří skutečností.

 

 

 

 
 
  © Copyright 2006 ZŠ Komenského. All Rights Reserved. Design by Luboš Horník