ZŠ Komenského

 
InformaceAktualityUčiteléŽáciFotoOdkazyRozvrhy

Informace

Aktuality

Učitelé

Žáci

Rozvrhy

Foto

Historie

Školská rada

Prázdniny

Odkazy

 

 

    

Školní preventivní strategie

 

(dlouhodobý preventivní program)

 

II.stupeň

  

Je součástí MPP, který byl vytvořen na rok 2012/2013

  

V Děčíně dne: 24.9.2012            Vypracovala: Mgr. Hana Zoubková

  

Dlouhodobá strategie a její pojetí v našich podmínkách

 

V tomto směru jde o veškerou činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového chování  a pokud k němu došlo, tak eliminovat jeho dopad a zmírnit jeho důsledky, vyvodit závěry a přijímat taková opatření, aby k těmto situacím nedocházelo – formou osvěty mezi žáky, spolupráci s odborníky a odbornými centry, úzkou spoluprácí na poli vedení školy, výchovného poradce a primárního preventivy.

 V neposlední řadě pracovat na spolupráci s rodiči, která se jeví v poslední době jako poměrně problematická. Snažit se najít cestu, která by byla přijatelná pro obě strany. Vše by mělo být založeno na otevřené komunikaci a vstřícnosti pomoci.

Naším cílem tedy není suplovat rodinu, ale s rodiči průběžně hovořit o problémech dětí a nabízet, v rámci našich možností řešení a doporučovat jiná odborná pracoviště, která se věnují specifickými poruchami chování a již rozvinutým závislostem.

Dále nám jde o výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a zachování identity osobnosti, ve které chceme rozvíjet kladné morální hodnoty. Uvědomit si postavení žáka ve společnosti a v kolektivu a být nápomocen k řešení patologických jevů.

Včasné odhalování záškoláctví.

V oblasti kyberšikany odhalovat zdroje, spolupracovat s rodiči v rámci osvěty seznamovat žáky s možnými riziky.

Osvěta v oblasti kouření, které je zdrojem problémů mimo školu.

 

 Sociálně patologické jevy, na které je zaměřena naše preventivní strategie

-         záškoláctví

-         šikana

-         rasismus, xenofobie

-         vandalismus

-         kriminalita, delikvence

-         užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky)

-         závislost na politickém a náboženském extremismu (sekty…)

-         netolismus (virtuální drogy – počítače, televize…)

-         gambling (patologické hráčství)

-         rozpoznání a intervence v případech domácího násilí, týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání, ohrožování mravní výchovy mládeže, poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie)

-         kyberšikana

-         v neposlední řadě nebezpečí používání internetu

 

Ve všech příkladech tohoto chování, musí fungovat odborná osvěta a poukazování na možná rizika, která jsou s tímto chováním spojena. Ukazovat řešení a východiska.

 Cíle školní preventivní strategie

-         na tvorbě a realizace Školní preventivní strategie se podílí všichni pedagogové naší školy

-         Školní preventivní strategie slouží jako podklad pro zpracování Minimálního preventivního programu pro daný školní rok

-         cílem strategie je snaha o vytvoření takových podmínek, ve kterých má možnost žák pracovat na svém rozvoji osobnosti, uvědomovat si v jakém prostředí vyrůstá, nebát se zeptat a požádat o pomoc, aniž by toto vše bylo doprovázeno obavami a strachem.

-         chceme vytvořit takové prostředí, ve kterém žák bude mít dostatečné množství informací umožňující mu lépe a zodpovědněji se rozhodovat a orientovat ve světě kolem něj, který je velmi složitý i pro dospělého člověka

-         vytvořit prostředí, ve kterém bude vědět, kde a jak o pomoc žádat a pokud nebude vědět, aby měl možnost tyto informace získat a měl k nim veřejně přístup bez obav a strachu. V těchto případech je potřebné přihlížet k anonymitě žáka a chránit jeho soukromí.

 

-         chceme posilovat žákovo sebevědomí, sebeúctu a zodpovědnost, které mu mohou pomoci při setkání s patologickými jevy a tak ho částečně chránit a činit ho odolnějším vůči těmto vlivům

-         zvýšená pozornost budeme nadále věnovat osvětě vedoucí k jevům signalizujícím možný výskyt záškoláctví, šikany, zneužívání návykových látek a práce s těmito tématy

-         velkým problémem je zneužívání dětí přes internet a jeho zneužívání a v tomto bychom chtěli vést cílenou osvětu upozorňování na rizika. Včasné odhalování kybešikany a její včasné řešení.

-         celý pedagogický sbor je vždy nápomocen a velmi ochoten řešit jakékoli signály, týkající se negativního chování žáků, předchází jejím výskytům dostatečné a stále se prohlubující osvětě ve všech předmětech v rámci ŠVP

-         dbát na bezpečnost dětí ve škole – dostatečné dozory ve všech prostorách školy. Předcházení úrazů jako dalším zdrojem patologických jevů. Dostatečný dohled nad jedinci, kteří si stále neosvojili zásady slušného chování ve škole ani mimo ni. Každoročně je zařazován Den mimořádných událostí, ve kterém se děti učí pomáhat nejen sami sobě, ale i ostatním.

-         podporujeme ekologické aktivity, kde vedeme děti k pozitivnímu vztahu k přírodě, třídíme odpad

-         každoročně pořádáme  školní projekt  Kamarád, do kterého se zapojují žáci prvních a devátých tříd -  spolupráce

-         Školní řád obsahuje odstavce týkající se prevence sociálně patologických jevů – všeobecně chování žáků na půdě školy, dále rasismu, xenofobie a násilí – šikaně

-         dalším dlouhodobým cílem je přesné a pečlivé sledování absence žáků a tak předcházet jejich záškoláctví, které vede k rozvoji patologických jevů – kouření, šikana, gambling,  vandalismus, kriminalita, delikvence, krádeže….

-         řádné a včasné omlouvání absence sledují třídní učitelé, průběžnou evidenci neomluvených hodin vede výchovná poradkyně, která také kontaktuje dle potřeby příslušný OSPOD a v případě prokázané šikany spolupracuje s policií ČR, kde má ohlašovací povinnost

-         škola úzce spolupracuje s odborníky a specializovanými institucemi v oblasti prevence a následného řešení sociálně patologických jevů, např.  psychology, psychiatry, Policí ČR, Městskou policií,  Odborem sociálně právní ochrany dětí Děčín a kurátory, či výchovným zařízením ETOP a primárním preventistou na úrovni okresu, který je současně školním psychologem.

-         výchovná poradkyně a školní metodička prevence si vedou záznamy z jednání s žáky i jejich zákonnými zástupci, která potom slouží jako podklad pro případná další šetření a vyhodnocování

-         Součástí MPP je  Program proti šikanování, který slouží pedagogickým pracovníkům, rovněž rodičům i žákům školy, kde jsou stanoveny sankce v této oblasti i legislativní východiska, podle kterých postupuje škola v řešení takovýchto závažných problémů

-         prevence sociálně patologických jevů je i nedílnou součástí Školního vzdělávacího programu

 

 

 

K dlouhodobým cílům patří práce

Školní ho metodika prevence

-         dohlíží na plnění školní preventivní strategie

-         vypracovává minimální preventivní program pro daný školní rok, který vychází z dlouhodobé strategie, podílí se na spolupráci s výchovnými a kulturními středisky

-         úzce spolupracuje s výchovným poradcem  a vedením školy a třídními učiteli při řešení aktuálních problémů a společně vedou agendu s tím související

-         účastní se výchovných komisí

-         vede metodicky kolegy, učitele a třídní učitele a doporučuje vhodné varianty řešení problémů

-         upozorňuje na nové směry rizikového chování, vede osvětu v novinkách a literatuře pro pedagogy

-         podílí se na zajišťování spolupráce s akreditovanými lektory v oblasti primární prevence a spoluprácí s primárním preventivou Policie ČR.

-         Dále se podílí na zajišťování akreditovaných lektorů pro učitelskou veřejnost formou projektů vyhlašovaných Ústeckým krajem v rámci prim. prevence

Třídního učitele

-         snaží se získat důvěru své třídy (žáci s ním mohou řešit své problémy)

-         rozvíjí pozitivní vztah mezi žáky a sleduje vztahy ve třídě, je nápomocen tyto vztahy rozvíjet

-         motivuje a vytváří vnitřní pravidla třídy, která jsou v souladu se školním řádem

-         důsledně dohlíží na dodržování pravidel školy a školního řádu

-         sleduje absenci, chování a projevy žáků (důraz na prevenci záškoláctví a šikany)

-         spolupracuje s rodinou a informuje rodiče na možná riziková chování jejich dětí

-         spolupracuje s dalšími vyučujícími, školním metodikem prevence, výchovným poradcem a vedením školy

-         podílí se na realizaci preventivních programů, diagnostiky třídy – součástí předcházení nežádoucích jevů

-         při vzniku problémových situacích svolává kontaktuje rodiče, výchovného poradce a společně se snaží vzniklé situace nejen řešit, ale i jim popřípadě předcházet

 

Pedagogických pracovníků

-         působí na žáky v duchu MPP a preventivní strategie

-         spolupracují se školním metodikem prevence a výchovným poradcem

-          začleňují primární prevenci do svých hodin (rodinná výchova, občanská výchova, výchova ke zdraví, výchova k občanství, zeměpis, český jazyk…) – projekty zaměřené na primární prevenci, posilování sociálních dovedností, komunikace, klima třídy, respektování odlišností každého jedince, předcházení a včasné podchycení vznikajících problémů

 

 

 

 

Dlouhodobé aktivity rozpracované v MPP

 

Aktivity vzhledem k žákům

-         využívání schránky důvěry  a nástěnek s důležitými informacemi a kontakty týkajícími se prevence a pomoci v krizových situacích, kde jsou s těmito materiály seznamováni i rodiče

-         přítomnost školního metodika prevence, výchovného poradce a všech pedagogických pracovníků, se kterými žáci mohou řešit své problémy

-         besedy a prožitkové programy zaměřené na sociálně patologické jevy pořádané odbornými institucemi

-         podle potřeb konkrétní třídy práce s dotazníkovými metodami, ať už jako prevence chování a zjišťování klimatu ve třídě a nebo na základě již vzniklého problému

-         individuální pohovory s problémovými žáky nebo žáky, kteří se chtějí „vypovídat“ a zajištění jejich identity

-         nabídka volnočasových aktivit, soutěží….

-         účast žáků na vhodných kulturně vzdělávacích a sportovních akcích, výletech, exkurzích

-         možnost se vhodnou formou vyjádřit k problému a navrhnout řešení, či požádat o pomoc

-         v odpoledních hodinách možnost bezplatně používat Internet

-         primární prevence je začleněna do celého výchovně vzdělávacího procesu a jsou s ní seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci a vedení školy

 

 

 Aktivity vzhledem k pedagogům

-         další vzdělávání školního metodika prevence, výchovného poradce a ostatních pedagogů ve vhodných kurzech pořádaných odbornými pracovišti, které se váží k dané problematice

-         úzká spolupráce se školním metodikem prevence, výchovným poradcem a pedagogy navzájem – předmětové komise,

-         vzájemná pomoc pedagogů při řešení problémů (rady, nápady, materiály, inspirace…), spolupráce s rodiči

-         možnost využívat publikace ze školní knihovny, videokazety a jiné materiály k prevenci sociálně patologických jevů, kde soupis je součástí MPP

-         sledování vývoje každého třídního kolektivu, třídit, hodnotit vztahy ve třídě

 

 

Aktivity vzhledem k rodičům

-         navázání spolupráce s rodiči žáků již od první třídy

-         čtyřikrát  ročně pořádané třídní schůzky, kde jsou rodič seznámeni se Školním řádem a Minimálním preventivním programem. Především sankcemi, které jsou zakotveny ve Školním rádu a které mají být nápomocny k vytváření zdravého školního klimatu

-         předání důležitých kontaktů prostřednictvím nástěnek

-         konzultační hodiny výchovného poradce a školního psychologa, ve kterých rodiče mohou individuálně konzultovat a vyhledat pomoc, případně být odkázáni na odborníky na patologické jevy mimo školu

-         v průběhu školní docházky pravidelné poskytování informací o prospěchu a docházce  v žákovské knížce či osobním nebo telefonickém spojení v případě problémů

-         prostřednictvím webových stránek možnost sledovat aktuální dění ve škole, připravované a uskutečněné akce

-         individuální konzultace pro zákonné zástupce žáků, u kterých je podezření
na experimenty s návykovými látkami či výskyt jiného sociálně patologického jevu

-         mimořádné třídní schůzky pro rodiče žáků šestých tříd, pro včasné nastínění práce v dalších letech a seznámení s požadavky a tř. učitelem

-         možnost podílet se na chodu školy prostřednictvím Sdružení rodičů

-         klást důraz na spolupráci rodičů a školy, jako velmi důležitou primární prevenci

 

 

Závěr: Všechny tyto cíle a požadavky kladené na pedagogické pracovníky školy jsou rozpracovány v Minimálním preventivním programu s ohledem na časové možnosti daného školního roku.

 

 

 
 
  © Copyright 2006 ZŠ Komenského. All Rights Reserved. Design by Luboš Horník