ZŠ Komenského

 
InformaceAktualityUčiteléŽáciFotoOdkazyRozvrhy

Informace

Aktuality

Učitelé

Žáci

Foto

Historie

Školská rada

Prázdniny

Odkazy

 


 

                                                              Š K O L N Í        Ř  Á  D

 

1. Žák je povinen se ve škole slušně chovat, dbát pokynů pedagogických pracovníků, podle svých schopností svědomitě se připravovat na vyučování a dodržovat školní řád.

2. Ke všem pedagogickým i ostatním pracovníkům školy se žák chová zdvořile. Ve škole zdraví všechny dospělé osoby. Slušně vystupuje i mimo školu.

3. Žáci se k sobě navzájem chovají ohleduplně, nepoužívají násilí a šikanování.

4. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin.

5. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá zákonný zástupce žáka třídního učitele nebo ředitele školy o uvolnění z vyučování. Třídní učitel uvolňuje žáka maximálně na 3 dny, na delší dobu ředitel školy. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování, je zástupce žáka povinen nejpozději do 3 dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti.

6.6. Žák  zachází šetrně s učebnicemi a školními potřebami, udržuje své místo, třídu a ostatní školní prostory v čistotě a pořádku a chrání školní majetek před poškozením.

7.7. Je nepřípustné přinášet do školy větší částky peněz nebo cenné předměty. Za mobilní telefon si žák zodpovídá plně sám. Při vyučování musí být mobilní telefon vypnutý.

8. Žák je povinen chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků. Žákům jsou zakázány všechny činnosti, které ohrožují jejich bezpečnost a zdraví, např. kouření, pití alkoholických nápojů. Žákům je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek.

9. 9. Žáci přicházejí do školy 20 minut před zahájením vyučování a nezdržují se před budovou. S přípravným zvoněním jsou všichni žáci ve třídách a ihned si připraví potřeby na vyučování.

10. Při zvonění, které ohlašuje začátek každé vyučovací hodiny, jsou žáci na svých místech a očekávají příchod vyučujícího. Nedostaví-li se učitel na začátku hodiny do učebny, hlásí  to služba v ředitelně. Žáci, určení jako služba ve třídě, dbají o pořádek a čistotu v učebnách, o přípravu tabule na hodinu a hlásí třídnímu učiteli každou škodu ve své kmenové třídě.

11. Žáci používají výhradně vedlejší vchod do budovy, přezouvají se v šatně, ve které se nezdržují. Šatny jednotlivých tříd uzamkne žákovská služba při přípravném zvonění.

12. Žáci v době vyučování a o přestávkách neopouštějí budovu školy, neotevírají okna, nesmějí manipulovat s uzávěry ústředního topení a plynu, nesedají na kryty ústředního topení.

1313. O přestávkách je na chodbách povolen ukázněný pobyt, kdy lze využít nápojového automatu.

14. Žáci  přecházejí do učeben při střídání ihned na začátku přestávky.  Do učebny dějepisu přicházejí žáci pouze za dozoru učitele. Po schodišti chodí vždy vpravo a po pravém schodišti ve směru pohybu.

15. Žák má právo vyžadovat ochranu u učitelů, výchovného poradce, zástupce ředitele a ředitele školy před všemi formami špatného zacházení.

16. Žáci nesmějí používat stejnou obuv pro pobyt ve třídě a cvičení na hřišti. Do školních dílen, tělocvičny, na školní pozemek a hřiště se žáci přezouvají za dozoru určeného učitele v šatně.

17. Chování žáků v učebnách chemie, fyziky, informatiky, ve škol. dílnách, v tělocvičně a školní kuchyni  se řídí vlastním režimem. Po ukončení vyučování je nepřípustné zůstávat v budově školy. 

 

V Děčíně dne 1. 9. 2008                      Mgr. Olga Křivohlavá

                                                           ředitelka  školy                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                           

 

   

 

 
 
  © Copyright 2006 ZŠ Komenského. All Rights Reserved. Design by Luboš Horník