ZŠ Komenského

 
InformaceAktualityUčiteléŽáciFotoHistorieŠkolská rada

Informace

Aktuality

Učitelé

Žáci

Foto

Historie

Školská rada

Prázdniny

Odkazy

 


 

ŠKOLSKÁ RADA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

DĚČÍN I KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ

_______________________________________________________________

Komenského náměstí 622/3,  405 01 Děčín I,

 

ZÁPIS

ze zasedání školské rady, konaného dne 19.01.2006

_________________________________________________________________

 

Přítomní členové  :  Ing. Zdeňka Čečáková, Mgr. Zuzana  

                              Havelková, Hana Klinovská, Lenka Kovrčová,

                              Mgr. Renata Němečková,  JUDr.Ladislav

                              Syrový

 

Hosté :                   Mgr. Stanislav Vavřina, ředitel

                              Jaroslava Růžičková, účetní   ( k bodům 2,3)          

 

Program:

 

1)   Kontrola usnesení, úkolů,

2)   Projednání rozboru hospodaření za rok 2005

3)   Projednání rozpočtu na rok 2006

4)   Diskuse, různé

 

 

Zasedání  školské rady (dále jen rada) zahájila a vedla pí. Hana Klínovská, předsedkyně rady.

 

ad 1. Kontrola usnesení, úkolů

 

Úkoly na ustavujícím zasedání 20.12.2005 byly směrovány ke svolání dnešního zasedání a byly splněny. Zápis obdrželi  všichni členové a ředitel školy.

 

ad 2.Projednání rozboru hospodaření za rok 2005

 

Mgr. Vavřina předložil účetní závěrku školy k 31.12.2005 členům rady v písemné formě ( materiály tvoří přílohu originálu zápisu), komentář k předloženým materiálům podala pí.Růžičková, a to jak čerpání prostředků ve vztahu k Městu Děčín, tak i krajskému úřadu. Nebyla čerpána pouze částka 2.352,-Kč (náklady na školení, účastnice konala pouze zkoušky).

 

K tomu přijato usnesení : rada projednala rozbor hospodaření za rok 2006. Usnesení bylo přijato jednomyslně.

 

ad 3) Projednání rozpočtu na rok 2006

 

Mgr. Vavřina předložil zasedání rozpočet školy na rok 2006, ve vztahu k Městu Děčín (rozpočet tvoří přílohu originálu zápisu), komentář podala pí.Růžičková, rozpočet počítá s plánovanými příjmy a výdaji ve výši 3.415.000,-Kč.

 

K tomu přijato usnesení : rada projednala rozpočet na rok 2006 ve vztahu k Městu Děčín ve výši 3.415.000,-Kč. Usnesení bylo přijato jednomyslně.

 

ad 4) Diskuse, různé

 

·        k zveřejnění činnosti rady, pí. Klinovská požádala ředitele o možnost zveřejnění jednacího řádu a zápisů z jednání rady na internetových stránkách školy

     

  K tomu přijato usnesení :

     -  školská rada schvaluje zveřejňování zápisů z jednání na

        internetových stránkách školy, s poskytnutím zápisů

        zástupcům sdružení pracovníků školy a rodičů.

                                                                 

·        Mgr. Havelková tlumočila názory pedagogických pracovníků I. stupně školy k pracovním podmínkám pro učitele, zejména k možnosti přípravy učitelek v kabinetech, a to jak v hlavní budově, tak i v budově ve Sládkově ulici.

 

        Vyjádřili všichni přítomní členové rady i ředitel školy.

   

       K tomu přijato usnesení :

-         školská rada doporučuje vedení školy v rámci možností vytvořit odpovídající zázemí pro učitele, zejména pro přípravu učitelek v kabinetech, a to jak v hlavní budově, tak i v budově ve Sládkově ulici.

 

Usnesení bylo přijato jednomyslně.

 

·        příprava dalšího zasedání

 

- body obsažené v č.l.8 písm. a), b).c),d) jednacího řádu budou projednány na zasedání rady v druhé polovině června 2006

 

K tomu přijato usnesení : - školská rada ukládá:

-         pí. Klínovské svolat zasedání v druhé polovině června 2006 s týdenním předstihem v písemné/elektronické podobě, zasedání se bude konat v učebně zeměpisu v I. poschodí hlavní budovy školy

-         Mgr. Vavřinovi předložit členů rady materiály, obsažené v bodech a),b),c),d) v písemné nebo elektronické podobě s týdenním předstihem

Usnesení bylo přijato jednomyslně.

 

 

ad 2) Jednací řád rady byl schválen jednomyslně( tvoří přílohu zápisu)

 

·        příprava dalšího zasedání

 

- body obsažené v č.l.8 písm. a), b).c),d) jednacího řádu budou projednány na zasedání rady v druhé polovině června 2006

 

K tomu přijato usnesení : - školská rada ukládá:

-         pí. Klínovské svolat zasedání v druhé polovině června 2006 s týdenním předstihem v písemné/elektronické podobě, zasedání se bude konat v učebně zeměpisu v I. poschodí hlavní budovy školy

-         Mgr. Vavřinovi předložit členů rady materiály, obsažené v bodech a),b),c),d) v písemné nebo elektronické podobě s týdenním předstihem

Usnesení bylo přijato jednomyslně.

 

      Zapsal :                                                             Schválila :

 

JUDr.Ladislav Syrový                                       Hana Klínovská

                                                                             předsedkyně                                                       

 

 
 
  © Copyright 2006 ZŠ Komenského. All Rights Reserved. Design by Luboš Horník