ZŠ Komenského

 
InformaceAktualityUčiteléŽáciFotoOdkazyRozvrhy

Informace

Aktuality

Učitelé

Žáci

Foto

Historie

Školská rada

Prázdniny

Odkazy

 


 

ŠKOLSKÁ RADA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

DĚČÍN I KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ

_______________________________________________________________

Komenského náměstí 622/3,  405 01 Děčín I,

 

ZÁPIS

ze zasedání školské rady, konaného dne 01.02.2007

________________________________________________________________

 

Přítomní členové  :  Hana Klinovská, Ing. Zdeňka Čečáková, Mgr. Zuzana

                               Havelková,  Mgr. Renata Němečková,   JUDr.Ladislav

                               Syrový

 

Hosté :          Mgr. Stanislav Vavřina, ředitel

                     Mgr. Olga Křivohlavá, zástupkyně ředitele

                     Mgr. Milena Eliášová, předsedkyně ZO ČMOS  PŠ                         

                    Jaroslava Růžičková, účetní  

 

Program:       1.  Kontrola usnesení a úkolů

                     2.  Projednání rozboru hospodaření za rok 2006                                   

                     3.  Projednání rozpočtu na rok 2007

4.     Diskuse, různé

 

 Zasedání  školské rady (dále jen rada) zahájila a vedla pí. Hana Klínovská, předsedkyně rady.

 

ad 1. Kontrola usnesení, úkolů

 

Úkoly z posledního zasedání byly splněny, materiály bly dopracovány o připomínky a odeslány. Zápis obdrželi  všichni členové a ředitel školy a byl zveřejněn na internetových stránkách školy, poskytnut zástupcům sdružení rodičů a pracovníků školy.

Další úkoly byly směrovány k přípravě a svolání dnešního zasedání a byly splněny, materiály (rozbor hospodaření a rozpočet byl předložen v písemné podobě).

 

ad 2.Projednání rozboru hospodaření za rok 2006

 

Mgr. Vavřina předložil účetní závěrku školy k 31.12.2006 členům rady v písemné formě ( materiály tvoří přílohu originálu zápisu), komentář k předloženým materiálům podala pí. Růžičková, a to jak čerpání prostředků ve vztahu k Městu Děčín (nebylo dočerpáno 10.000,-Kč, o tuto částku bude navýšen rozpočet na rok 200), tak i krajskému úřadu. Na rámec byla přidělena dotace na žáky 7-tříd (hodina matematiky navíc).

 

K tomu přijato usnesení : rada projednala rozbor hospodaření za rok 2006. Usnesení bylo přijato jednomyslně.

 

ad 3) Projednání rozpočtu na rok 2007

 

Mgr. Vavřina předložil zasedání rozpočet školy na rok 2006, ve vztahu k Městu Děčín (rozpočet tvoří přílohu originálu zápisu), komentář podala pí.Růžičková, rozpočet počítá s plánovanými příjmy a výdaji ve výši 3.800.000,-Kč. Mgr. Vavřina seznámil členy s požadavky na rozpočet, které vyplývají z energetického auditu, výhled je zpracován do roku 2010.

 

K tomu přijato usnesení : rada projednala rozpočet na rok 2006 ve vztahu k Městu Děčín ve výši 3.800.000,-Kč. Usnesení bylo přijato jednomyslně.

 

ad 4) Diskuse, různé

a)

  • Mgr. Havelková – informovala členy rady o problematickém jednání matky žákyně I.A, která napadá učební postupy, jednání, chování učitelky k dceři. Věc se vyhrocuje,  s matkou není možná domluva.
  • Mgr. Vavřina + Mgr. Křivohlavá – věc projednána s výchovnou poradkyní, zástupkyní ředitele, uskutečnilo se jednání i za účasti ředitele školy, nevedlo však ke zlepšení a nápravě.
  • Do diskuse k tomuto problému se zapojili všichni přítomní členové rady. Vyjádřili nutnost věc urychleně řešit.

K tomu přijato usnesení : rada doporučuje vedení školy  informovat  a  projednat s oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže Magistrátu města Děčín. Usnesení bylo přijato jednomyslně.

 

b)     Mgr. Milena Eliášová – v 9-tých třídách se  uskutečnily srovnávací testy CERMAT,

c)      Mgr. Vavřina informoval o prospěchu a chování žáků v I.pololetí roku 2006/2007, tabulka tvoří přílohu zápisu. Dále pak o zápisu do 1.tříd, ke kterému se dostavilo celkem 74 dětí.

 

d)příprava dalšího zasedání

- bod obsažené v č.l.8 písm. b)) jednacího řádu bude projednán na zasedání rady v měsíci říjnu 2007

 

K tomu přijato usnesení : - školská rada ukládá:

-          pí. Klinovské svolat zasedání v měsíci říjnu 2007 s týdenním předstihem v písemné/elektronické podobě/,

-          řediteli školy předložit členů rady materiál, obsažený v bodu b) v elektronické podobě s týdenním předstihem

Usnesení bylo přijato jednomyslně.

 

Zápis bude rozeslán účastníkům zasedání, poskytnut sdružení SRPŠ a ZO ČMOS  PŠ, zveřejněn na internetových stránkách školy.                         

    

            Zapsal :                                                             Schválila :

JUDr.Ladislav Syrový                                               Hana Klinovská

                                                                                  předsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  © Copyright 2006 ZŠ Komenského. All Rights Reserved. Design by Luboš Horník