ZŠ Komenského

 
InformaceAktualityUčiteléŽáciFotoOdkazy

Informace

Aktuality

Učitelé

Žáci

Foto

Historie

Školská rada

Prázdniny

Odkazy

 

 

 

ŠKOLSKÁ RADA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ, DĚČÍN I.


ZÁPIS

ze zasedání školské rady konaného dne 30.4.2013

 

Přítomni: M. Blažková, L. Ďuranová, L. Vožehová, M. Skala, Mgr. K. Pohůnková

Omluveni: Mgr. Z. Rosendorfová


Hosté: Mgr. Olga Křivohlavá (ředitelka školy), Jiřina Matějů (hospodářka, účetní)


Program:


1) Projednání rozpočtu na rok 2013

2) Informace k plánu údržby, prohlídka nově vzniklých učeben

3) Různé, diskuse


ad 1) Mgr. Olga Křivohlavá (ředitelka školy) předložila členům školské rady rozpočet na rok 2013 a seznámila přítomné s výší finančních částek u jednotlivých položek. Protokol o předaném příspěvku na rok 2013 byl členům školské rady předán v písemné podobě a je přílohou originálu zápisu.

K tomuto projednáno a přijato usnesení. Usnesení bylo přijato jednomyslně.


ad 2) Ředitelka školy informovala přítomné o plánu údržby. Jedná se hlavně o vybavení stávajících učeben novým nábytkem, tabulemi, obnovu školních lavic a židlí, opravu malby ve školní družině. Z drobné údržby jde např. o opravu fasády, soklů, dveří, toalet. Dále podala informaci o dokončení nových učeben pro výuku odborných předmětů (výtvarná výchova, hudební výchova), kdy následně došlo k prohlídce těchto učeben včetně učebny pro pracovní činnosti (kuchyňka).

ad 3) Ředitelka školy informovala přítomné o současném počtu žáků (558), úspěchu žáků při reprezentaci školy (soutěže, olympiády), sponzorech (firmy, fyzické osoby, rodiče žáků, SRPŠ) a dobré spolupráci s ČVUT a ČEZ Sportcentrem. Školská rada vzala na vědomí sdělené informace. Přítomnými členy nebylo vzneseno žádných diskusních příspěvků.


Zapsala:                                                        Na vědomí:

Martina Blažková                                           Mgr. Olga Křivohlavá

předsedkyně                                                  ředitelka školy

 

 
 
  © Copyright 2006 ZŠ Komenského. All Rights Reserved. Design by Luboš Horník