ZŠ Komenského

 
InformaceAktualityUčiteléŽáciFotoOdkazyRozvrhy

Informace

Aktuality

Učitelé

Žáci

Foto

Historie

Školská rada

Prázdniny

Odkazy

 


 

ŠKOLSKÁ RADA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

DĚČÍN I KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ

_______________________________________________________________

Komenského náměstí 622/3,  405 01 Děčín I,

 

ZÁPIS

ze zasedání školské rady, konaného dne 9.10.2007                      

________________________________________________________________

 

Přítomní členové  :  Hana Klinovská, Mgr. Zuzana Havelková, 

                              Lenka Kovrčová, Mgr. Renata Němečková, 

                              JUDr.Ladislav Syrový,Ing.Zdeňka Čečáková

Omluveni:     Mgr. Zuzana Havelková

Hosté :          Mgr. Olga Křivohlavá , ředitelka

                     Mgr.Eva Kotíková ,předsedkyně ZO ČMOS PŠ

                     Jindřich Papay,hospodář CŠR SRPŠ

                    

 

Program:

1.     Kontrola usnesení a úkolů

2.     Schválení výroční zprávy                       

3.     Projednání rozpočtu 

4.     Diskuse,různé                                                  

 

 

         Zasedání  školské rady (dále jen rada) zahájila a vedla paní Hana Klinovská, předsedkyně rady.

 

ad 1. Kontrola usnesení, úkolů

Úkoly 1.2.2007 byly směrovány přípravě a svolání dnešního zasedání a byli splněny.

Všichni přítomni byli seznámeni s výsledky výběrového řízení na místo ředitele školy, s novým vedením školy. Od 1.9.2007 byla radou Statutárního města Děčín jmenována ředitelkou školy Mgr.Olga Křivohlavá, ta jmenovala svou zástupkyní Mgr. Renatu Němečkovou.

 

ad 2. Výroční zpráva

 

 Mgr.Křivohlavá  uvedla materiál, který byl členům rady předložen v písemné formě ( materiály tvoří přílohu originálu zápisu).

 

 

Diskuse k projednávanému materiálu :

 

n   Mgr.Křivohlavá –předložila porovnání klasifikace za I. a II pololetí , dále seznámila s výsledky srovnávacích testů CERMAT v 9-tých třídách

n   Ing.Čečáková -upozornila na opravu zřizovatele školy –Statutární město Děčín 

       

n   Dr.Syrový : -doporučil doplnit informaci o péči o talentované a nadané    

                             žáky

                      -chybí porovnání minulých let 

  

Po proběhlé diskusi k výše uvedeným připomínkám do které se zapojili všichni členové rady bylo doporučeno dopracování Výroční zprávy o činnosti školy za rok 2006/2007 .

 

K tomu přijato usnesení : rada schvaluje Výroční zprávu o činnosti školy za rok 2006/2007  a ukládá ji  dopracovat o připomínky a náměty vznesené v diskusi. Dále rada žádá vedení školy, aby v příštích letech u výroční zprávy  bylo v komentáři provedeno porovnání stavu.

         Usnesení bylo přijato jednomyslně.

 

ad 3. Rozpočet 2007

 

Členům  rady byl předložen návrh rozpočtu pro rok 2008. Mgr. Křivohlavá seznámila přítomné s požadavky školy na údržbu,upozornila na havarijní stav ozdobných prvků v nadstřešní části budovy školy.Dále upozornila, že v rozpočtu jsou hlavně uvedeny požadavky na údržbu vyplývající z Enegertického auditu ZŠ Komenského.  

 

K tomu přijato usnesení :

-        rada projednala návrh rozpočtu pro rok 2008, 

-        rada doporučuje vedení školy realizovat úkoly, vyplývající z energetického auditu ve stanovených termínech, řešit neodkladně opravu pískovcových ozdob v nadstřešní části čelní fasády budovy školy

 

Usnesení bylo přijato jednomyslně.

 

ad 4. Diskuse, různé

 

n   Mgr. Křivohlavá –záměr nového vedení je , aby se škola dostala do podvědomí široké veřejnosti /sportovní akce,vánoční jarmark, den otevřených dveří před zápisem do prvních tříd/. Informovala o plánech tykajících se výměny nábytku, údržby hřiště v té souvislosti se snaží vedení školy získat sponzorské dary. V jednání je konání lyžařského kursu pro 7-mé ročníky.

Na škole byla jmenována tisková mluvčí školy –Mgr.Pechátová.

Dále informovala o již několikaletém fungování programu Velký kamarád týkající se 1 a 9 ročníků.

n   JUDr. Syrový –upozornil, že na internetových stránkách byly v minulosti zveřejněny rozvrhy jednotlivých tříd a termíny konání třídních schůzek, doporučil v této praxi pokračovat,

n   Mgr.Němečková –uvedla, že účelem školy je vzdělání žáků

n   P.Papay – opravy  a údržbu školy je nutno řešit vždy neprodleně

 

 

 

příprava dalšího zasedání

 

K tomu přijato usnesení : - školská rada ukládá:

 

n   pí. Klinovské svolat zasedání v druhé polovině února 2008 s týdenním předstihem v písemné/elektronické podobě, zasedání se bude konat v prostorách školy/

 

n   Mgr. Křivohlavé předložit předsedkyni pí.Klinovské Výroční zprávu o činnosti školy za rok 2006/2007  doplněnou o připomínky a náměty vznesené v diskusi k odsouhlasení, poté bude zpráva odeslána zřizovateli.

Usnesení bylo přijato jednomyslně.

 

n   zápis bude rozeslán účastníkům zasedání, poskytnut sdružení SRPŠ a ZO ČMOS  PŠ, zveřejněn na internetových stránkách školy.                         

 

 

      Zapsal :                                                             Schválila :

 

JUDr.Ladislav Syrový                                       Hana Klinovská

                                                                           předsedkyně                                                                                    

 

 

      

 

 
 
  © Copyright 2006 ZŠ Komenského. All Rights Reserved. Design by Luboš Horník