ZŠ Komenského

 
InformaceAktualityUčiteléŽáciFotoOdkazyRozvrhy

Informace

Aktuality

Učitelé

Žáci

Foto

Historie

Školská rada

Prázdniny

Odkazy

 


 

ŠKOLSKÁ RADA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

DĚČÍN I KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ

_______________________________________________________________

Komenského náměstí 622/3,  405 01 Děčín I,

 

ZÁPIS

ze zasedání školské rady, konaného dne 10.10.2006                      

________________________________________________________________

 

Přítomní členové  :  Hana Klinovská, Mgr. Zuzana Havelková, 

                              Lenka Kovrčová, Mgr. Renata Němečková, 

                              JUDr.Ladislav Syrový,Ing.Zdeňka Čečáková

 

Hosté :          Mgr. Stanislav Vavřina, ředitel

                    

 

Program:

1.     Kontrola usnesení a úkolů

2.     Schválení výroční zprávy                       

3.     Projednání rozpočtu 

4.     Diskuse,různé                                                  

 

 

         Zasedání  školské rady (dále jen rada) zahájila a vedla paní Hana Klinovská, předsedkyně rady.

 

ad 1. Kontrola usnesení, úkolů

Usnesení a úkoly byly splněny :

n   Mgr.Vavřina seznámil všechny přítomné se změnami, které byly upraveny ve školním vzdělávacím programu, všichni členové obdrží změny elektronickou poštou.

n   Školní řád byl dopracován a předložen v písemné podobě.

n   Materiály byly předloženy členům rady vedením školy v elektronické a písemné podobě. Zápis obdrželi  všichni členové a ředitel školy a byl zveřejněn na internetových stránkách školy, poskytnut zástupcům sdružení rodičů a pracovníků školy.

 

ad 2. Výroční zpráva

 

 Mgr.Vavřina uvedl materiál, který byl členům rady předložen v písemné formě ( materiály tvoří přílohu originálu zápisu).

 

 

Diskuse k projednávanému materiálu :

 

n   Mgr.Vavřina - upozornil, že část učitelů –důchodců odešla z důvodu ukončení mateřské dovolené u několika učitelek, počet neomluvených hodin byl z poloviny způsoben žákyní z 9 ročníku,která již školu opustila.   

 

n   Dr.Syrový : uvedl,že některé pasáže obsahují kromě faktů hodnocení a jiné ne,chybí pasáž o práci s nadanými dětmi, zájmová činnost- věc, kde lze pochválit, v oblasti primární prevence doplnit práci s rodiči a jejich sdružením . SRPŠ se snaží pomoci i při řešení výchovných problémů ve třídách. Jak jsou řešeny problémy v oblasti IPVZ, naznačené inspekční zprávou. Celkově v komentáři chybí zda se stav mění, nebo zůstává stejný s předchozími lety.

  

Po proběhlé diskusi k výše uvedeným připomínkám Dr.Syrového do které se zapojili všichni členové rady bylo doporučeno dopracování Výroční zprávy o činnosti školy za rok 2005/2006 .

 

K tomu přijato usnesení : rada schvaluje Výroční zprávu o činnosti školy za rok 2005/2006  a ukládá ji  dopracovat o připomínky a náměty vznesené v diskusi. Dále rada žádá vedení školy, aby v příštích letech u výroční zprávy  bylo v komentáři provedeno porovnání stavu.

         Usnesení bylo přijato jednomyslně.

 

ad 3. Rozpočet 2007

 

Členům  rady byl předložen návrh rozpočtu pro rok 2007. Mgr. Vavřina seznámil přítomné s požadavky školy na údržbu,zmínil i havarijní stav komínových těles na střešní konstrukci školy.  Jedná se pouze o návrh.

 

 

K tomu přijato usnesení : rada doporučuje návrh rozpočtu.

Usnesení bylo přijato jednomyslně.

 

ad 4. Diskuse, různé

 

n   Mgr. Vavřina – informoval o lyžařském kursu pro 7.ročníky,který se bude konat v termínu 13.-20.2007 v Jablonci nad Jizerou –Hotel Stráž, celkem je zajištěno  45 míst a do konce měsíce se bude vybírat částka 3 000,-Kč na jednoho žáka.

n   p.Klinovská navrhla,uvedení email adresy pro dotazy a připomínky rodičů na Školskou radu na stránkách školy

 

n   příprava dalšího zasedání

 

K tomu přijato usnesení : - školská rada ukládá:

 

n   pí. Klinovské svolat zasedání v druhé polovině února 2007 s týdenním předstihem v písemné/elektronické podobě, zasedání se bude konat v prostorách školy/

 

n   Mgr. Vavřinovi předložit předsedkyni pí.Klinovské Výroční zprávu o činnosti školy za rok 2005/2006  doplněnou o připomínky a náměty vznesené v diskusi k odsouhlasení, poté bude zpráva odeslána zřizovateli.

Usnesení bylo přijato jednomyslně.

 

n   zápis bude rozeslán účastníkům zasedání, poskytnut sdružení SRPŠ a ZO ČMOS  PŠ, zveřejněn na internetových stránkách školy.                         

 

 

      Zapsal :                                                             Schválila :

 

JUDr.Ladislav Syrový                                       Hana Klinovská

                                                                           předsedkyně                                                                                    

 

 

 

 
 
  © Copyright 2006 ZŠ Komenského. All Rights Reserved. Design by Luboš Horník