ZŠ Komenského

 
InformaceAktualityUčiteléŽáciFotoOdkazyRozvrhy

Informace

Aktuality

Učitelé

Žáci

Rozvrhy

Foto

Historie

Školská rada

Prázdniny

Odkazy

 

 

ŠKOLSKÁ RADA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

DĚČÍN I KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ

_______________________________________________________________

Komenského náměstí 622/3,  405 01 Děčín I,

 

ZÁPIS

ze zasedání školské rady, konaného dne 07.10.2008

 

 

Přítomní členové : Hana Klinovská, Lenka Kovrčová,  Mgr.Renata Kmínková,

                             JUDr.Ladislav Syrový

 

Omluvení členové : Ing.Zdeňka Čečáková, Mgr. Zuzana Havelková,

 

Přizvaní : Mgr.Olga Křivohlavá, Jindřich Papay, Jiřina Matějů

Omluvena z přizvaných : Mgr. Eva Kotíková

 

 

Program:         1.  Kontrola usnesení a úkolů

2.     Projednání a schválení výroční zprávy 2007/2008

3.     Příprava voleb školské rady

4.     Projednání rozpočtu 

5.     Diskuse, různé

 

      Zasedání  školské rady (dále jen rada) zahájila a vedla pí. Hana Klinovská, předsedkyně rady.

 

ad 1. Kontrola usnesení, úkolů

 

Úkoly z posledního zasedání byly splněny, zápis obdrželi  všichni členové a ředitel školy a byl zveřejněn na internetových stránkách školy, poskytnut zástupcům sdružení rodičů a pracovníků školy. Úkoly k přípravě a svolání dnešního zasedání a byly splněny, materiál – výroční zpráva byl předložen v elektronické podobě, rozpočet předložen v písemné formě před zahájením zasedání.

 

ad 2.Projednání a schválení výroční zprávy 2007/2008

 

Mgr. Křivohlavá podrobně materiál uvedla a komentovala jednotlivé pasáže zprávy. ( materiál tvoří přílohu originálu zápisu).

 

Ke zprávě proběhla diskuse :

Dr.Syrový : 

-         v pasáži „Projekt kvalita“ chybí srovnání dosažených výsledků se zúčastněnými školami

-         oblast IVT- zda technika IVT využívána i v jiných předmětech

-         v pasáži „Plnění učebních osnov“ konkretizovat, které části osnov je třeba doplnit, příp. upravit

 

p.Papay – třeba sjednotit jazykovou úpravu zprávy

 

p.Klinovská – str. 6  úprava  věty s počtem důchodců 

-          

K tomu přijato usnesení : rada projednala výroční zprávy 2007/2008 s připomínkami vzešlými z diskuse, usnesení bylo přijato jednomyslně.

 

 

 

ad  3. Příprava voleb školské rady

 

pí.Klinovská  uvedla, že funkční období rady bude končit v měsíci listopadu, předložila návrh na vyhlášení voleb s tím, že se volby  pro pedagogy a zákonné zástupce nezletilých žáků budou konat v době třídních schůzek dne 11.11.2008  v době od 13:00  do 18:00  hodin v učebně zeměpisu, 1. poschodí hlavní budovy ZŠ.

     Byl projednán organizační postup, časový harmonogram, dopracován  materiál „Oznámení

     o vyhlášení voleb“ bude zveřejněno na veřejné desce v prostorách školy a na internetových

     stránkách školy.

 

-         Návrhy na kandidáty do školské rady lze podávat nejpozději do 26.10.2008 písemně školské radě do ředitelny školy. Zástupci nezletilých žáků mohou navrhovat  kandidáty pouze z řad zástupců nezletilých žáků, stejně tak pedagogové mohou navrhovat kandidáty jen z řad pedagogů. Zástupce nezletilých žáků i pedagog může navrhnout jako kandidáta sám sebe (viz. Volební řád pro volby do školské rady vydaný radou města Děčín).

 

-         Seznam kandidátů do školské rady bude vyvěšen od 03.11.2008 v budově školy Komenského náměstí 622/3, v budově ve  Sládkově ulici 1300/13,  a zveřejněn na internetových stránkách školy.

 

-         Hlasovací lístky se jmény kandidátů budou zástupcům nezletilých žáků doručeny prostřednictvím žáků dne 7.11. 2008. Dále budou tyto hlasovací lístky k dispozici ve volební místnosti v den voleb, případně je lze  vyzvednout od 07.11.2008 v ředitelně školy.

 

-         Volby proběhnou podle volebního řádu vydaného Statutárním městem Děčín

 

-         Veškeré informace týkající se voleb do školské rady včetně Volebního řádu jsou vyvěšeny v budově školy Komenského náměstí 622/3, v budově ve  Sládkově ulici 1300/13, a jsou rovněž k dispozici na internetových stránkách školy www.zsdckomen.cz.  

 

Do diskuse k tomuto bodu jednání se zapojili všichni přítomní. 

 

 

 

K tomu přijato usnesení :

-         rada schválila vyhlášení voleb do školské rady na den 11.11.2008,

-         schválila materiál „ Oznámení o vyhlášení voleb..“, který tvoří přílohu tohoto zápisu,

-         vyzývá občanská sdružení, působící na škole, jakož i rodiče a pedagogy,  k navrhování kandidátů na členy školské rady, a k účasti na volbách do školské rady

-         bere na vědomí, že vlastní organizaci průběhu voleb (organizační, materiální, personální) zabezpečí v souladu se školským zákonem a volebním řádem ředitelka školy

 

Toto usnesení bylo přijato jednomyslně.

 

 

ad 4. Projednání rozpočtu  na rok 2009

 

Mgr. Křivohlavá předložila zasedání návrh rozpočtu školy na rok 2009, ve vztahu k Statutárnímu městu Děčín (návrh rozpočtu tvoří přílohu originálu zápisu), komentář podala pí.Jiřina Matějů, rozpočet počítá s plánovanými příjmy a výdaji ve výši 5 247.000,-Kč.

 

K tomu přijato usnesení : rada projednala rozpočet na rok 2009 ve vztahu k Statutárnímu městu Děčín ve výši 5 247.000,-Kč. Usnesení bylo přijato jednomyslně.

 

 

ad 5. Diskuse, různé

 

pí.Klinovská : dotaz na příčiny odchodu pedagogů

 

Mgr. Křivohlavá :

  • vysvětlila odchody pedagogů :  část rodinné důvody, migrace, mateřská dovolená, odchod do důchodu, přechod na učiliště, příchod nových učitelů na první stupeň, nepřítomnost tělocvikáře řešena zatím důchodci
  • informovala o přislíbených dotacích na úpravu učebny, tělocvičny a areálu školního hřiště

 

Zasedání ukončila pí.Klinovská, poděkovala všem za práci v celém volebním období, příští zasedání se uskuteční v novém složení po volbách. 

Zápis bude rozeslán účastníkům zasedání, poskytnut sdružení SRPŠ a ZO ČMOS  PŠ, zveřejněn na internetových stránkách školy.                         

    

            Zapsal :                                                             Schválila :

JUDr.Ladislav Syrový                                               Hana Klinovská

                                                                                  předsedkyně

 

 

 

 
 
  © Copyright 2006 ZŠ Komenského. All Rights Reserved. Design by Luboš Horník