ZŠ Komenského

 
InformaceAktualityUčiteléŽáciFotoOdkazy

Informace

Aktuality

Učitelé

Žáci

Foto

Historie

Školská rada

Prázdniny

Odkazy

 

 

 

odvolání - vzor

čestné prohlášení

 

Metodický postup odvolání

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je prostředkem, kterým může neúspěšný uchazeč zvrátit negativní rozhodnutí o přijetí.  

Odvolání je třeba podat písemně řediteli střední školy, a to ve lhůtě tří pracovních dní od doručení rozhodnutí. Dodržení této lhůty stanovené pro podání odvolání je naprosto nezbytné, protože opožděně podané odvolání by musel ředitel školy zamítnout.  

Ředitel školy může o odvolání rozhodnout sám v tzv. autoremeduře, to znamená, že odvolání v plném rozsahu vyhoví (zruší rozhodnutí o nepřijetí a rozhodne o přijetí uchazeče). Pokud však ředitel odvolání nevyhoví, musí ho předat do 30 dnů k rozhodnutí nadřízenému orgánu – krajskému úřadu. 

Výše uvedený postup týkající se odvolání, se uplatní u škol zřizovaných státem, krajem nebo obcí. V případě, že se budete chtít odvolat proti rozhodnutí soukromé střední školy, je třeba se seznámit s postupem stanoveným onou konkrétní školou – soukromé střední školy postupují při vyřizovaní odvolání podle vnitřního předpisu školy. 

Co musí text odvolání obsahovat?

označení školy, jejímuž řediteli je odvolání adresováno

  •  označení uchazeče o studium, včetně informace o jeho zákonném zástupci; vhodné je také uvést i registrační číslo, které bylo uchazeči střední školou přiděleno v rámci přijímacího řízení
  • označení rozhodnutí o nepřijetí (datum rozhodnutí, případně číslo jednací)
  • text „odvolávám se proti rozhodnutí“, „podávám odvolání proti rozhodnutí“ atp.
  • odůvodnění odvolání
    • pokud jste nebyli přijati z důvodů nedostatečné kapacity, bude důvodem vašeho odvolání to, že v oboru budou volná místa, protože ne všichni uchazeči nastoupí - toto bude nejčastější důvod odvolání 
    • dalším důvodem podání odvolání samozřejmě mohou být i jiné nesprávnosti rozhodnutí - např. rozhodnutí odůvodněné tím, že uchazeč nesplnil kritéria přijímacího řízení - v takovém případě bude uchazeč podávat odvolání s odůvodněním, že je přesvědčen, že kriteria splnil a uvede také proč
  •   podpis zákonného zástupce

Odvolání má předepsány tyto náležitosti:

§         identifikace odvolatele (jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu)

§         proti kterému rozhodnutí směřuje

§         v jakém rozsahu ho napadá (není-li uvedeno, platí, že rozhodnutí je napadáno celé       a odvolatel požaduje jeho zrušení)

§         v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí

§         co odvolatel navrhuje

§         označení správního orgánu, jemuž je určeno

§         podpis odvolatele

 

Odvolatel adresuje odvolání řediteli střední školy !

 

 

 
 
  © Copyright 2006 ZŠ Komenského. All Rights Reserved. Design by Luboš Horník