ZŠ Komenského

 
InformaceAktualityUčiteléŽáciFotoOdkazyRozvrhy

Informace

Aktuality

Učitelé

Žáci

Rozvrhy

Foto

Historie

Školská rada

Prázdniny

Odkazy

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DĚČÍN I, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3,

příspěvková organizace

  PSČ 405 02                                    tel. 412 517 063, 412 518 178                                      E-mail skola @zsdckomen.c

 

VÝROČNÍ  ZPRÁVA

O ČINNOSTI ŠKOLY

 

 

za školní rok 2008/2009

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Mgr. Olga Křivohlavá

                                                                          ředitelka školy               

 

 

Výroční zprávu schválila dne ..7.10.2009                                                    

                                                                                                                            

                                                                                                                            Mgr. Olga Křivohlavá

                                                                                                                                   ředitelka školy

 

Výroční zprávu schválila Školská rada na svém jednání dne  7.10.2009

 

                                                                   Mgr. Jana Fenclová

                                                                                          

 

 

Obsah:

 

 

              I.       Základní údaje o škole

 

              II.      Přehled učebních plánů

 

              III.     Přehled pracovníků školy

 

              IV.    Zápis k povinné školní docházce

 

              V.      Výsledky vzdělávání a výchovy

 

              VI.    Docházka žáků do školy

 

VII.            Integrovaní žáci

 

VIII.         Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 

IX.              Aktivity školy

 

X.                 Přehled zapojení do olympiád a soutěží                      

 

XI.              Vybavení a údržba školy

 

I. Základní údaje o škole:

 

Název školy:                  Základní škola Děčín I, Komenského náměstí 622/3,

                                      příspěvková organizace

 

Sídlo školy:                    405 02 Děčín I, Komenského náměstí 622/3

 

Zřizovatel školy:             Statutární město Děčín

                                      Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV - Podmokly

 

Charakteristika školy:     Základní škola přešla od 1. 1. 2003 do právní subjektivity.

  Ve školním roce 2008-2009 byla umístěna ve dvou budovách:

                                      - hlavní budova na Komenského náměstí – 16 tříd

                                               - budova ve Sládkově ulici – 7 tříd + 5 oddělení školní družiny.

Škola měla ve školním roce 2008/2009 celkem 23 tříd se 537 žáky. Zdejší školu navštěvují žáci z městské části Děčín I, dále k nám dochází i řada žáků z dalších částí Děčína i okolních obcí.

 

            V 1. – 5. roč. bylo celkem 13 tříd – 307 žáků, v 6. – 9. ročníku 10 tříd – 230 žáků. Kladem je velký zájem rodičů o naši školu.

            Po stránce materiální je škola vybavena vcelku dobře. Škola má dvě počítačové učebny, v každé je 16 počítačů. Je zde nainstalován program VISION 6. V kabinetu 1. stupně v hlavní budově jsou 2 počítače, ve sborovně 3. Budova ve Sládkově ulici má k dispozici počítačů 6. V současné době škola disponuje se 51 osobními počítači, které jsou umístěny kromě 2 učeben i ve školní družině, kabinetech a kancelářích. V učebně zeměpisu je umístěna interaktivní tabule včetně dataprojektoru a počítače. Dataprojektory a počítači jsou rovněž v  učebně fyziky a chemie na hlavní budově a v učebně 1. a 2. třídy ve Sládkově ulici.

            Běžně  používáme programy pro evidenci žáků, pro tisk vysvědčení, řada učitelů využívá výukové programy při vyučování. Škola má k dispozici již celkem 4 kopírovací zařízení. Ta jsou učiteli hojně využívána, zejména pro potřeby výuky.

Od 1. 9. 2006 se začal zavádět v 1. a 6. třídách Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zdravé učení. Od 1.9.2007 pokračuje výuka již třetím rokem, tedy v 1.- 3. + 6.- 8. třídách.

Vedení školy:                 ředitelka:               Mgr. Olga Křivohlavá

                                      zástupce ředitele:   Mgr. Renata Kmínková

E-mail:                           skola@zsdckomen.cz

WWW:                          www.zsdckomen.cz

Školská rada:                 Volby do školské rady proběhly 11. 11. 2008 dle zákona 561/ 2004 Sb.

                                      a volebního řádu vydaného zřizovatelem Magistrátem Města Děčín. 

                                      Předseda: Ing. Jana Fenclová, místopředsedkyně Lenka Boušková,

                                      členové: Ing. Zdeňka Čečáková, Lenka Kovrčová, Mgr. Květuše Grosová,

                                                     Mgr. Kateřina Pohůnková

 

 

 

 

                                       

II. Přehled učebních plánů:                              

               

              Ve školním roce 2008/2009 základní  škola  vyučovala  v  4. – 5. a v  9. ročníku podle 

vzdělávacího programu a učebního plánu Základní škola, č.j. 16 847/96-2, schváleného 30. 4. 1996. V 1., 2. 3. a 6., 7. 8. ročníku se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Zdravé učení.

             

 

III. Přehled pracovníků školy:

 

Učitelé

Vychovatelky školní družiny

Czanová Ivana

Bauerová Jana

Eliášová Milena

Dvořáková Radka

Grosová Květuše

Fousová Vlasta

Havlová Barbora

Štekerová Věra

Horáčková Lenka

Vasiliaková Renata

Horník Luboš

 

Horníková Markéta

Ostatní zaměstnanci

Hrochová Lenka

Hartl Vladimír

Jihlavcová Renata

Kindlová Zuzana

Kmínková Renata

Kudrnáčová Blanka

Kotíková Eva

Matějů Jiřina

Kramář Jaroslav

Molnárová Ivana

Krejčí Mirka

Šír Pavel

Křivohlavá Olga

Vlková Jana

Kubánková Libuše

Vnoučková Ljuba

Kuncová Hana

Zajtlerová Vladimíra

Lincová Hana

 

Maixnerová Naděžda

 

Motyčková Soňa

 

Ouvinová Lucie

 

Počepková Jana

 

Pohůnková Kateřina

 

Potměšilová Jaroslava

 

Ramešová Monika

 

Rejnart Jaroslav

 

Šašková Hana

 

Šírová Jana

 

Štecková Alena

 

Štěpán Čestnír

 

Váňová Renata

 

Vávrová Lenka

 

Vavřina Stanislav

 

Zajícová Jana

 

Zatloukalová Radka

 

Zoubková Hana

 

 

 

Krejčová Lenka

 

Krňáková Šárka

 

Labutová Pavla

 

 

Celkový počet učitelů:                       38 (včetně MD a RD)

Z toho na MD a RD:                         3 ( všechny učitelky s potřebnou kvalifikací)

Nekvalifikovaní učitelé:                      1 ( z celkového počtu)

Školní družina:                                   5 kvalifikovaných vychovatelek

Ostatní zaměstnanci:                        9

Celkový počet pracovníků:                52

    

 

Věková skladba a kvalifikovanost učitelů:

 

 

35 učitelů

do 35 let

35 – 45 let

45 – 55 let

55 – důchod. věk

důchodci

 

Počet učitelů s odbornou

kvalifikací

celkem

 

12

 

13

 

3

 

0

 

6

Počet učitelů s odbornou

kvalifikací - ženy

12

12

3

0

2

Počet učitelů bez ped. vzděl. celkem

1

0

0

0

0

Počet učitelů bez ped. vzděl. ženy

1

0

0

0

0

Počet učitelů nekvalifikovaných celkem

1

0

0

0

0

Počet učitelů nekvalifikovaných - ženy

1

0

0

0

0

 

 

 

 

Věkový průměr učitelů na celé škole činil v roce 2008  41,65 roku, což bylo ovlivněno tím, že  

na škole nadále vyučovalo 6 učitelů v důchodu.

 

 

IV. Zápis k povinné školní docházce:

 

Zápis do 1. ročníku:                                    celkem    65 dětí

Po odkladu přichází                                                 16 dětí

Z toho odklad školní docházky:                                  12 dětí

Do 1. ročníku 1. 9. 2008 přijato                             72 dětí


 

V. Výsledky vzdělávání a výchovy:

 

a)celkový prospěch za 1. pololetí:

 

Počet žáků 1.pololetí celkem

531

Z toho 1.pololetí prospělo s vyznamenáním

317

Z toho 1.pololetí prospělo

194

Z toho 1.pololetí neprospělo

 20

 

 

b)celkový prospěch za 2. pololetí:

 

Počet žáků 2.pololetí celkem

531

Z toho 2.pololetí prospělo s vyznamenáním

296

Z toho 2.pololetí prospělo

229

Z toho 2.pololetí neprospělo

 6

 

 

c)počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku:

 

Celkem

93

Z toho 1. – 5. ročník

 0

Z toho 6. ročník

 0

Z toho 7. ročník

 0

Z toho 8. ročník

 4

Z toho 9. ročník

89

 

 

d)žáci přestupující ze základní školy:

 

Počet žáků, kteří přešli na víceleté gymnázium

8

Počet žáků, kteří přešli na konzervatoř

0

 

 

e)žáci, kteří přešli do speciálních škol:

 

Počet žáků, kteří přešli do speciál. škol celkem

0

Z toho do speciálních škol 1. stupně

0

Z toho do speciálních škol 2. stupně

0

                                                                                 

 

f)výsledky výchovy za 1.pololetí:

 

Počet žáků na škole 1. pololetí

531

Počet žáků s 2.stupněm z chování

5

Počet žáků se 3. stupněm z chování

0

 

 

g)výsledky výchovy za 2. pololetí:

 

Počet žáků na škole 2. pololetí

531

Počet žáků s 2.stupněm z chování

7

Počet žáků se 3. stupněm z chování

4

VI. Docházka žáků do školy:

 

a) 1. pololetí:

 

Počet žáků na škole

531

Zameškané hodiny celkem

20034

Z toho neomluvené hodiny celkem

61

                                  

 

b) 2.pololetí:

 

Počet žáků na škole

531

Zameškané hodiny celkem

26483

Z toho neomluvené hodiny celkem

105

 

 

VII. Integrovaní žáci:

 

Počet žáků na škole celkem

17

Z toho sluchově postižených

0

Z toho zrakově postižených

0

Z toho vady řeči

0

Z toho tělesně postižených

0

Z toho vývojové poruchy učení

14

Z toho vývojové poruchy chování

3

Z toho mentál. postižených

0

 

 

VIII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků:

 

            Je třeba konstatovat, že pedagogičtí pracovníci školy mají zájem o další vzdělávání a dle svého zájmu vzdělávací akce navštěvují. V letošním školním roce byl zájem o další vzdělávání opět značný.   Dle sdělení učitelů měly  vzdělávací akce většinou  dobrou úroveň.

            Pro vzdělávání pedagogických pracovníků byl sestaven na každé pololetí školního roku samostatný plán, který vždy vycházel z nabídky NIDV Praha , Pedagogického centra v Ústí nad Labem a jeho pobočky v Děčíně .

            Zvlášť přínosné pro učitele 1. stupně byla možnost nadále se vzdělávat v jazykových kurzech. Anglický jazyk se na naší škole vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Zdravé učení již od 1. ročníku.

            V roce 2008-2009 začaly dvě učitelky studovat Doplňkový akreditovaný kurz dalšího vzdělávání pro školní metodiky prevence a dvě učitelky se zapojily do projektu Projektové řízení – klíčová kompetence pracovníka školy. Jedna učitelka se v rámci dalšího vzdělávání učitelů zúčastnila intenzivního jazykového kurzu, na který získala grand. Konal se v Bourmouthu v Anglii a letního intenzivního jazykového kurzu v Praze.

 

 

 

Přehled účasti pedagogických pracovníků na vzdělávání:

 

Počet účastníků - semináře jednodenní

37

Počet účastníků – semináře vícedenní

9

Počet účastníků – kurzy  jednodenní

0

Počet účastníků – kurzy vícedenní

9

Počet účastníků, kteří se nezúčastnili žádné akce

6

 

 

IX. Aktivity školy:

 

Výchovné působení:

            Veškerá činnost školy byla zaměřena na výchovně vzdělávací působení na všechny žáky tak, aby jim bylo poskytováno ucelené základní vzdělání na té nejvyšší úrovni, jakou dovolují jejich schopnosti. Zásadou je, že dítě musí být středem zájmu všech pedagogických pracovníků. Snažíme se zlepšovat komunikaci a úroveň spolupráce s rodiči našich žáků.    Škola se každoročně zapojuje do ekologického programu ”Pomáháme přírodě hospodařit s odpady”. Tento program byl ve školním roce 2008 - 2009 na škole uskutečňován pod názvem Vlaštovka již 12. rokem. Nově se naše škola zapojila do dalšího ekologického programu „Třídíme ve škole“. Jde především o to, aby si děti uvědomovaly, že přírodě se dá pomáhat mnoha způsoby. Dětem byla vštěpována myšlenka, že je nutné snižovat množství odpadů, to znamená, že se mnohé odpady dají ještě velmi dobře využívat, recyklovat a lze z nich tak znovu získat původní suroviny nebo materiály a jejich opětovným použitím ušetřit velké množství energie a následně tak snižovat už tak velké zatížení životního prostředí.

            Uskutečňováním tohoto projektu jsme jistě alespoň částečně napomohli ekologické výchově našich žáků a nepřímo jsme se pokusili ovlivnit uvažování a chování rodičů /veřejnosti/ vůči zdravému životnímu prostředí.

 

Celkem bylo žáky naší školy sebráno a odevzdáno:                 73 802 ks tetrapakových obalů

                                                                                             

Pořadí nejlepších tříd:          1. místo:  5. B – 10 430 (tř. uč. Mgr. Šírová)

                                           2. místo:  1. B – 9 747 (tř. uč. Mgr. Potměšilová)

                                           3. místo:  3. C – 6 740 (tř. uč. Mgr. Kuncová)

                                                                                   

Vzhledem k tomu, že byl od Technických služeb zpoplatněn odvoz starého papíru, škola se  nezapojila  do sběrové soutěže.  

 

Škola pravidelně využívala nabídek MD v Děčíně a zúčastnila se celkem 15 divadelních představení. Velmi se nám osvědčily zvláštní autobusy pro dopravu žáků do divadla a zpět. Považujeme za velmi prospěšné přivést žáky do divadla. Rodičovská veřejnost tyto akce podporuje. Někteří učitelé navštěvují divadlo se žáky i ve večerních hodinách.

 

 

Tradičně na škole probíhal projekt „Velký kamarád“. Deváté třídy si vzaly pod patronát prvňáky, kterým se celý rok věnovaly a pomáhaly jim při prvních krocích na 1.stupni základní školy.

Každý prvňák měl svého velkého kamaráda. Od úvodní zářijové schůzky, která se nesla v duchu seznámení se žáci potkávali každý měsíc. Z hlavních akcí jmenovitě – představení pro prvňáky – Co umíme, Mikuláš, vánoční besídka a posezení s dárky, společné malování, hry a soutěže, Pohádková cesta, výlet. Individuální program si určovali jednotlivé třídy samy.

Tato akce má jednoznačně pozitivní vliv na všechny žáky, jejich morální vlastnosti a snahu pochopit druhé. Byla to velmi zdařilá práce a měla mezi žáky i rodiči velký ohlas.                  

 

 

Lyžařské výcvikové kurzy:

 

            Ve školním roce 2008-2009 se uskutečnil lyžařský kurz v hotelu Stráž  v Jablonci nad Jizerou.  Lyžařského výcvikového  kurzu se zúčastnili žáci 7. a 8. ročníků v počtu 39. Dle sdělení žáků i pedagogů, kteří se kurzu zúčastnili, se velmi zdařil, vybraná lokalita plně odpovídá požadavkům.

Ozdravný pobyt:

           

            Ozdravného pobytu, který se konal v krásné lokalitě Chřibská – Krásné Pole se zúčastnili žáci 3. ročníků v počtu 55 žáků  a 6 dospělých. I zde převažovalo kladné hodnocení jak ze strany pedagogů, tak ze strany žáků i rodičů.           

 

 

Plnění učebních osnov a učebních plánů:

 

Učební plány byly vcelku splněny ve všech předmětech a ročnících, i když mnohdy se nedostávalo času na procvičení probírané učební látky /zejména v předmětech s jednohodinovou dotací/. Třetím rokem se také učilo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Zdravé učení. Tomu byla věnována velká pozornost. Zjistilo se, že některé části osnov je třeba doplnit, případně upravit (např. z důvodu přechodu na jiné učebnice).

Zvýšená pozornost byla věnována zpracování tématických plánů v 4. + 5. ročníku a v  9. ročníku, kde je nezbytné dobře promyslet časový postup a rozčlenit učivo do jednotlivých ročníků v návaznosti na stanovený učební plán. To zabránilo improvizaci učiva.

            V rámci tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí byl jako každoročně uskutečněn  Den mimořádné události  včetně evakuace celé školy. I letos byla celá tato akce  hodnocena jako velmi úspěšná.

 

 

Přístup učitelů k integrovaným žákům a k věkovým zvláštnostem žáků:           

 

V tomto směru nebyly zjištěny žádné nedostatky. Většina učitelů je plně kvalifikovaných a velmi dobře si uvědomuje nezbytnost individuálního přístupu k jednotlivým žákům i nutnost dobré spolupráce s rodičovskou veřejností, což je základem úspěšné práce celé školy.

            Pokud jde o integraci žáků s vývojovými poruchami učení, tato probíhala dobře zásluhou příslušných vyučujících, kteří se těmto žákům náležitě věnovali v době mimo vyučování.

Taktéž vybavení příslušnými pomůckami bylo dostatečné.

 

 

Péče o talentované a mimořádně nadané žáky:

 

Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Učitelé volí takové učební strategie, které umožňují individuální rozvoj a přístup žáka. Není ojedinělé diferencované zadávání úkolů ve školní práci, individuální zadávání složitějších úkolů apod.

Každý žák má možnost přihlásit se do školních soutěží a olympiád. V případě svého úspěchu žáci reprezentují školu ve vyšších kolech soutěží a olympiád.

 

 

Školní mléko:

 

Žákům 1. až 5. tříd bylo 2x týdně podáváno  krabičkové mléko. Zájem rodičů byl značný, neboť mléko odebíralo v průběhu školního roku zhruba140 žáků, což je téměř polovina  z celkového počtu žáků 1. stupně.  V hlavní budově školy je instalován nápojový automat, kde jsou  k dispozici různé nápoje za velmi přijatelné ceny, které jsou na stejné úrovni již 10 let. Tento nápojový automat se ve škole velmi osvědčil a přispívá k naplňování pitného programu. Doplňkem je automat na oplatky, o který mají žáci velký zájem. Svědčí o tom  časté  doplňování. Svačiny lze pořídit  v automatu na svačiny, kde jsou nabízeny plněné bagety nebo housky. I tento automat se těší velké oblibě žáků i vyučujících.

 

 

 

 

Zájmové kroužky ve škole

 

1.

2.B

Florbal

Renata Jihlavcová

2.

3.A

Veselá flétnička

Lenka Vávrová

3.

 

Hrajeme si pro radost

Lenka Vávrová

4.

3.B

Florbal

Mirka Krejčí

5.

Školní družina

Tělesná výchova

Jana Bauerová

6.

 

Výtvarná výchova

Radka Dvořáková

7.

 

Tělesná výchova

Renata Vasiliaková

8.

2. stupeň

Volný internet

Luboš Horník

9.

 

Volný intenet

Kateřina Pohůnková

10.

 

Žurnalistický kroužek

Naděžda Maixnerová

11.

 

Základy hry na klavír

Soňa Motyčková

12.

 

Kroužek gymnastiky

Jaroslav Rejnart

13.

 

Aerobic

Jaroslav Rejnart

14.

1. stupeň

Atletika

Petr Krejčí

 

 

Celkem zájmové kroužky navštěvovalo 205 žáků, což je 37,61 %.

 

 

Volný internet

 

 

Pondělí

 

15,30 – 17,00

 

Mgr. L.Horník

 

Úterý

 

15,30 – 17,00

 

S. Motyčková

 

Z uvedených údajů vyplývá, že téměř všechny zájmové kroužky na škole (až na 4) vedli učitelé.

 

 

Primární prevence:

           

                Ve školním roce 2008/2009 byli všichni učitelé průběžně seznamováni s programem primární prevence na pedagogických radách včetně jeho průběžného hodnocení. Učitelé využívali svých předmětů k seznamování žáků s protidrogovou problematikou, a to prostřednictvím aktualit, referátů, audiokazet, výtvarných prací v občanské výchově, rodinné výchově, přírodopise, chemii a výtvarné výchově.  V rámci školního preventivního programu proběhla celá řada velmi zajímavých akcí (např. celoroční projekt AJAX, projekt Zdravé zuby, projekt Nesedávej, panenko, v koutě, Helma je cool). Většina akcí byla žáky i vyučujícími hodnocená jako velmi zdařilá.

Žáci měli po celý školní rok možnost se obracet se svými dotazy na pověřené učitele, na výchovného poradce a v neposlední řadě i na třídní učitele. Nástěnka k této problematice byla pravidelně obměňována.

           

Hlavní důraz byl kladen na podporu zájmové činnosti ve škole i mimo ni.

Škola  v tomto směru úspěšně spolupracuje s rodiči žáků, s PPP, pediatry, kurátory péče o dítě, OSPOD, s Policií ČR i Městskou policií v Děčíně. Celkem bylo řešeno 5 případů záškoláctví, 2 krádeže ve škole, 11 případů žáků s výchovnými problémy, 3 případy šikany mezi spolužáky – jeden na 1. a dva na 2. stupni, 1 případ údajného týrání dítěte v rodině, 1 případ útěku dítěte z rodiny a 1 případ výskytu alkoholu ve škole.

            V případě potřeby byly tyto problémy řešeny i se členy školské rady. Ta byla vždy škole nápomocna.

           

Na podporu plnění minimálního preventivního programu byly uspořádány následující akce:

 

ZÁŘÍ

 • Projekt“Velký kamarád“ – 1. + 9. ročník – celoročně
 • Školení pro učitele – Kázeňský plán
 • Přírodovědný klokan ( 29.9.)
 • 1.stupeň – projektový den „PODZIM“
 • AJAX pro 3. ročník
 • Evropský den jazyků – OA 3. + 7. místo
 • Návštěva skautů ve škole (10.9.)
 • Barevný týden v ZOO – 1. místo žákyně 3.A
 • Školení AJ 1.stupeň - celoročně

 

ŘÍJEN

 • Divadlo  - 1. + 4. ročník (123ž.) 16.10.
 • Divadlo – 4.ročník (51ž.) 21.10.
 • Nesedávaj panenko v koutě – spolupráce se Speciální školou v Děčíně  2.10.
 • „Helma je cool“ prevence dopravních nehod – 5. + 6. ročník (96ž.) 17.10.
 • Soutěž Městské knihovny Děčín – K.Čapek -  oceněny 2 žákyně
 • 1.stupeň – projekt Výživa hrou
 • Turnaj ve stolním tenise chlapci – 1.místo – postup do krajského kola
 • Filmové představení Máj – 7.+8.+9.roč. (184ž.) 31.10.
 • Školení – Úraz není náhoda
 • Projektový den „ Den stromů“ 1.st.
 • Ajax 3.roč.

 

LISTOPAD

 • Etiketa do škol – 6.,7.,8.,9.roč. (227ž.) 3.,4.,5.11.
 • Sběrový týden – 3. – 7. 11.
 • Beseda k 1.pomoci – SZŠ – 9.ročník ( 89ž.)
 • Třídíme odpady – TONDA OBAL – 5. – 9. roč. (280ž.) 21.11.
 • Stolní tenis – krajské kolo chlapci – 4.místo
 • Sociometrické testy 6.AB – spolupráce s PPP
 • Dějepisná olympiáda - školní kolo
 • Přehazovaná dívky – (10 ž.) 13.11.
 • Florbalová liga cglapci – 1.místo postup
 • Divadlo 5.roč. (53ž.) 24.11.
 • Florbal dívky – 7.místo 27.11.
 • Prezentace Střední školy řemesel a služeb – vybraní žáci – 8.+9.roč.
 • Work shop k jarmarku 27.11.
 • Besip tour 2008 – 8.AB (52ž.) 25.11.
 • „Pec nám spadla“ soutěž VOŠ a SPŠS (6.ž) 26.11.
 • Projektový den „Vánoce“ 1.st.
 • AJAX 3.roč.
 • „Šikovné ruce“ – výroba svícnu Libveda 4.AB

 

PROSINEC

 • Burza škol – Škola 2009 – 9.roč.(89ž.)
 • Mikuláš pro 1.ročníky a MŠ Riegrova ul.
 • Florbal – samostatný turnaj chlapci 5.12.
 • Vánoční jarmark – 9.12
 • Sociometrické rozbory 6.roč – spolupráce s PPP
 • Zpívání pro Domov důchodců – 2.B+3.B
 • Soutěž technických znalostí – SPŠSaD 3.místo (6ž.)
 • Exkurze Praha 6.B 16.12.
 • Den otevřených dveří – EOA – vybraní žáci 9.roč.
 • Projektový den „Vánoce“ 1.st.
 • AJAX 3.roč.

 

LEDEN

 • Představení HIP HOP 8.,9.roč.(140ž.) 15.1.
 • LVVZ 10.-17.1.
 • Divadlo 7.roč. (43ž.) 21.1.
 • Divadlo 3.roč. (66ž.) 23.1.
 • Olympiáda matematika – okresní kolo 21.1.
 • Olympiáda dějepis – okresní kolo 28.1.
 • Zápis do 1.tříd 23.1.
 • Projektový den“ Slavím, slavíš, slavíme“ 1.st.
 • AJAX 3.roč.

 

ÚNOR

 • Olympiáda NJ okresní kolo 2.2.
 • Divadlo 1.-3- roč. (199ž.) 3.2.
 • Soutěž „Skřivánek“ – školní kolo 2.2.
 • Recitace – školní kolo 4.2.
 • Exkurze Sesaď – 9.roč.
 • Exkurze Dresden – muzeum hygieny
 • Skřivánek – městské kolo – postup 18.2.
 • Olympiáda zeměpis – školní kolo 19,2.
 • Divadlo – angličtináři 20.2.(představení v AJ)
 • Přednáška  Láska ano – děti ještě ne 9.roč. (89ž.)
 • Školní kolo olympiáda AJ 9.,10.2.
 • Okresní kolo olympiáda AJ 23.2.
 • RAMA do škol – žáci 1.stupně
 • Okresní kolo recitace 25.2.
 • Školení PP – AIDS
 • Školní kolo biologické olympiády 25.2.
 • VV projekt „Vesmír“ (15ž.) – do Lidické galerie
 • AJAX 3.roč.
 • Návštěva knihovny 1.ročníky – pravidelně každý měsíc do června
 • Masopust 5.A

 

 

 

 

BŘEZEN

 • Divadlo 3.roč. (66ž.) 11.3.
 • Přednáška Indie – kino Sněžník 7.roč. (43ž.) 11.3.
 • Český jazyk – olympiáda okresní kolo (2ž.) 16.3.
 • Faber – Doba Rudolfa II. 4.-9.roč. (231ž.)
 • Florabolová liga chlapci – 2.místo 20.3.
 • Matematický klokan 19.3.
 • Soutěž ve sportovní gymnastice 2.místo
 • Skřivánek okresní kolo – postup
 • Zeměpisná olympiáda okresní kolo 18.3.
 • Kondiční dvojboj 3.-5.roč. 18.3.
 • 3.B projektový týden – Jak se rodí kniha
 • Školení metodiků prevence
 • Jupiáda – 2.-9.roč.31.3.
 • Projektový den „Jaro“ 1.stupeň 26.3.
 • AJAX 3.roč.
 • Výstava obrazů P.Kříže – 5.A 17.3.

 

DUBEN

 • Lidová a umělá dramatická a literární tvorba v průběhu staletí 7.-9.roč. 6.4.
 • IPS 8.ročníky
 • Florbal finále chlapci 3.místo
 • Divadlo 3.-5.roč. 6.4.
 • Soubor SOLIDEO – koncert – 3.-6.roč.
 • Vybíjená Preventan Cup (25ž.)
 • Akce Týden Země 3.B 6.B
 • Projekt Studenti sobě 23.4.
 • Umělecké dílny (49ž.) 24.4.
 • Mc Donald Cup – (14ž.)
 • Turnaj ve futsale – 1.místo 3.+4.roč.
 • Projekt „Kniha a autorská práva“ 1.st.
 • AJAX 3.roč.
 • Den země – výtvarná soutěž 5.A
 • Projekt „Světový den knihy“ – 5.A
 • „Sikovné ruce“ – keramické sluníčko v Libverdě 4.AB

 

KVĚTEN

 • Divadlo 6.-.8.roč. 11.5.
 • Pythagoriáda okresní kolo(2ž.)
 • SCOI testy 8.roč. (19ž.)
 • Mladé Labe – florbal 3.místo 20.5.
 • Atletický čtyřboj (16ž.) 1.st. 21.5.
 • Pohádková cesta pro 1.ročník 22.5.
 • Exkurze do Terezína 9.roč. 25.5.
 • Školní výlety
 • Projektový den „Rodina“
 • AJAX 3.roč.

 

ČERVEN

 • Divadlo 1.roč. 1.6.
 • Den dětí v družině 4.6.
 • Školní výlety
 • Exkurze KARNED (18ž.) 9.6.
 • Den Evropy – OA 8.A B 10.6.
 • Exkurze ZOO 8.B 17.6.
 • Soutěž Historie Děčín (6ž.) 16.6. (4.místo)
 • Sportovní den 1.stupeň 19.6.
 • Slavnostní rozloučení se žáky 9.tříd na zámku 24.6.
 • Schůzka s rodiči budoucích prvňáků 16.6.
 • Exkurze do ZOO 1.C 10.6.

 

 

 

 

Vánoční jarmark

 

V měsíci prosinci 2008 proběhl s velkým úspěchem vánoční jarmark, kterého se zúčastnili nejen téměř všichni učitelé a žáci školy, kteří se podíleli na výrobě různých dárků a předmětů, ale i velké množství rodičů. Výtěžek tohoto jarmarku činil  celkem  56,182,-Kč co je o 10,893,- Kč více než v roce uplynulém. Potřebný materiál na výrobu byl hrazen ze sponzorských peněz školy (13.513 Kč). Všechny finanční prostředky, které jednotlivé třídy z prodeje získaly, byly pak použity ve prospěch žáků na školní výlety nebo na nákup pomůcek pro danou třídu.

 

 

Realizace SIPVZ:

 

Již v minulých letech se škola dle možností snažila rozvíjet u žáků počítačovou gramotnost při výuce v rámci volitelných předmětů a při výuce praktických činností. Na škole jsou k dispozici dvě počítačové učebny, ve kterých je po 16 počítačích. Obě učebny jsou hojně využívány žáky i učiteli. Počítačové učebny jsou využívány k výuce ICT předmětů, k výuce ostatních předmětů a 2x v týdnu je organizován tzv. volný internet.

                 

 

Školní družina:

 

            Školní družina měla 5 oddělení, do kterých docházelo 158 žáků. Nikdy však nebyl překročen počet 30 žáků, protože někteří žáci chodí jen ráno, jiní odcházejí hned po obědě, mají různé zájmové kroužky ve škole i mimo školu, jsou zapojeni v různých sportovních oddílech.

            Hlavní úkolem školní družiny bylo rozvíjet osobnost žáků, vychovatelky zajišťovaly

zdravý  fyzický, psychický a sociální rozvoj. Činnost jednotlivých oddělení spočívala v zájmových činnostech: tělovýchovné, sportovní, turistické a dopravní, pracovně technické, přírodovědné

a esteticko výchovné /hudební a výtvarná činnost/. Nebyla opomíjena ani činnost odpočinková

a rekreační, sebeobslužná a společensky prospěšná. Denně byl zařazován do programu pobyt žáků venku /podle počasí/.

                           

 

Spolupráce s rodiči žáků:

 

              Na škole je ustaveno občanské sdružení OSRPŠ, které dobře spolupracuje s vedením školy

i s jednotlivými učiteli. Velmi dobře je hodnocena vstřícnost třídních učitelů při vybírání členských příspěvků. OSRPŠ pak podporuje finančně činnost školy, např. nepovinné plavání žáků 1. a 2. tříd,

olympiády a soutěže, patronát žáků 9. tříd nad žáky 1. tříd /Velký kamarád/, lyžařský kurz 7.tříd,

zájmovou činnost žáků, návštěvu divadelních představení /příspěvek na dopravu/, školní

výlety, přispívá na soutěže a akce školní družiny a drobné upomínkové dárky pro na začátku roku

pro žáky 1. tříd. Celková vybraná částka  pro potřeby školy činila v roce 2008 48.000,- Kč,

v roce 2009 50.600,- Kč. V roce 2008 bylo vyčerpáno 46.906,10,- Kč, v roce 2009 41.992,08,- Kč.

Zůstatek k 31.8.2009 14.547,42,- Kč byl převeden do školního roku 2009 – 2010.

Sdružení pomáhá i při řešení výchovných problémů.

                   X. Přehled zapojení do olympiád a soutěží ve školním roce 2008 / 2009

 

 

Druh soutěže

Účast ve školním kole

Účast v okresním /oblastním/ kole

Účast ve vyšším kole

Evropský den jazyků

-

4 (3.místo)

 

Olympiáda v D

14ž

2

 

Olympiáda v AJ

18

1(I.k)+1(II.k)

 

Olympiáda v NJ

4

4

 

Olympiáda v ČJ

29

2

 

Olympiáda v M

25

5

 

Olympiáda v CH

11

-

 

Olympiáda v Z

14

3

 

Olympiáda - biologie

13

2(kt.D)

 

Pythagoriáda

13

2

 

Matematický klokan

408

-

 

Děčínský skřivánek

41

7

    M.Lieblová celostátní

Recitace

25

        2

 

Historie Děčín

67

5

 

Soutěž technických dovedností

-

6ž (3.m Kálecký)

 

Mladý zdravotník

-

 

 

Výtvarné soutěže

Projekt „Vesmír“

 

15

 

 

Můj kousek Země

21

 

 

Informatika

 

 

 

Sportovní soutěže

 

 

 

Stolní tenis

4ž(4.místo)

 

Florbalová liga

9

3.místo

 

Preventan Cup

-

13+14 (1.místo)

 

Mac Donald Cup

-

14

 

Futsal

14

1.místo

 

Atletický čtyřboj

-

16 (3krát 1.místo)

 

Mladé Labe – moje město Děčín

-

7

 

Gymnastika

6 (2.místo)

 

 

Kondiční dvojboj

13

 

 

Přehazovaná

-

10ž(8.m)

 

Celkem

764

117

 

 

Celkem žáků v soutežích - 881

 

 

XI. Vybavení a údržba školy

 

 

 Vzhledem k vyššímu počtu tříd na 1. stupni bylo nutno rozšířit počet stávajících tříd pro 1. stupeň v hlavní budově. Další třída byla zcela vybavena novým nábytkem (lavice, skříně). I do ostatních tříd na hlavní budově byl pořízen nový nábytek ( skříně, police ). Podle plánu byly během prázdnin vyměněny vchodové dveře do budovy a zcela nově byl zrekonstruován zadní vchod pro žáky. Došlo také k opravě střechy a okapových svodů, k vyčistění kanalizace kolem celé budovy.

V budově na Sládkově ulici byly již všechny třídy vybaveny novým nábytkem, byly nainstalovány dva dataprojektory, které slouží pro potřeby jak vyučování, tak školní družiny. Pokračovalo se ve výměně stávajících oken za plastová. Vzhledem k zaplavení suterénních prostorů bylo třeba najít takové řešení, které by v budoucnu tuto situaci vyřešilo. Došlo k výstavbě opěrné zdi s drenáží kolem budovy. To zabrání vniku vody do suterénních místností. Drobnější údržba a akce proběhly podle stanoveného plánu.

 

 

 
 
  © Copyright 2006 ZŠ Komenského. All Rights Reserved. Design by Luboš Horník