ZŠ Komenského

 
InformaceAktualityUčiteléŽáciFotoOdkazyRozvrhy

Informace

Aktuality

Učitelé

Žáci

Rozvrhy

Foto

Historie

Školská rada

Prázdniny

Odkazy

 

 

 

Výroční zpráva k MPP

Základní škola Děčín I, Komenského náměstí   622/3,

příspěvková organizace

Jak již bylo zmíněno v MPP, jde především o předcházení sociálně patologických jevů v rámci primární prevence. Našim cílem je vytváření zdravého školního prostředí, kde se žák bude cítit bezpečně, bude rozvíjet svoje návyky a dovednosti v příjemném prostředí školy i v jeho volném čase a do školy se bude těšit.

Zároveň vytváříme takové podmínky pro žáky, které by je ochránily, před negativními vlivy společnosti a tlaky jejich vrstevníky, které se ubírají spíše negativním směrem. Takové prostředí, aby žáci měli oporu ve všech zaměstnancích školy a nebáli se přijít s problémem, který není v jejich silách vyřešit.

V tomto směru si dáváme za úkol tuto důvěru nezklamat, rozšiřovat a být těmto negativním jevům nápomocni.

 Schránka důvěry je důkazem možnosti anonymně se svěřit, či požádat o pomoc. Ve školním roce 2011/2012 byla využita žáky jen sporadicky.

Ve školním roce 2011/2012 jsme se věnovali těmto oblastem a tak přizpůsobili program pro děti, aby splňoval naše požadavky a vedl děti k výše zmíněným cílům.

Další cílovou skupinou jsou rodiče. Další prohlubování spolupráce s rodiči, především s těmi, kteří se ke škole spíše negativní postoj. Vtáhnout je do problematiky jejich dětí, školy a řešení problémů. Vést je ke spolupráci na utváření zdravé školy, kde se budou cítit i oni příjemně. Aby měli záruku v tom, že se s nimi budou problémy řešit, bude se s nimi hovořit, bude se jim věnovat čas a budou kdykoli vyslechnuti, tak budou spokojenými rodiči spokojených žáků. V 6. třídách jsme kladli důraz na včasné svolání rodičovské veřejnosti a seznámili je s pravidly a organizací práce na 2. stupni.

Třídní učitelé šestých tříd zorganizovali týdenní ozdravný a stmelovací pobyt, který se setkal s velikým ohlasem.

Důležitým článkem v této strategii je pedagogický sbor a vedení školy. Obě tyto složky se velmi aktivně podíleli na vytváření zdravého prostředí školy, kde se budou cítit všichni příjemně. Vedení školy spolupracuje s učiteli, řeší jejich pracovní problémy, je nápomocno v komunikaci učitel – žák, učitel – rodič. Umožňuje v rámci možností další vzdělávání pracovníků a tím posouvá chod školy dopředu k cílům, které si klademe v MPP.

V rámci projektového řízení Ústeckého kraje se podařilo sehnat finanční prostředky na školení PhDr. R. Brauna v oblasti managementu školního kolektivu.

Do problematiky našich žáků se dostává kyberšikana, které je věnována velká pozornost. Jde o společenský jev, v jehož prevenci je nutné spolupracovat s rodiči.

Úzká spolupráce je na poli výchovného poradce, který velmi zřetelně a především včas řeší kázeňské problémy, kontaktuje rodiče a spolupracuje s institucemi, které jsou dále určeny k řešení těchto problémů – PČR, OSPOD, kurátoři, ETOP a se školním psychologem.

Podařilo se nadále spolupracovat s novým preventistou p. Máchovou, která se pravidelně podílí na prevenci a naplňování jejich cílů.

V příloze výroční zprávy školy, je soupis aktivit, kterých se zúčastnili žáci naší školy a které jsou z části opakovány pro jejich kladný dopad na žáky, oblibu a součástí vytváření zdravého školního klimatu, předcházení úrazů, stále osvojování si zásad slušného chování a přijímání morálních hodnot.

Jde především o sportovní, kulturní a společenské akce, včetně olympiád a soutěží a na půdě školy.

 

 

V Děčíně: 24.září 2012                 Vypracovala: Mgr. Hana Zoubková – ŠMP

 

 

 
 
  © Copyright 2006 ZŠ Komenského. All Rights Reserved. Design by Luboš Horník