ZŠ Komenského

 
InformaceAktualityUčiteléŽáciFotoOdkazyRozvrhy

Informace

Aktuality

Učitelé

Žáci

Foto

Historie

Školská rada

Prázdniny

Odkazy

 


 

Zákonní zástupci žáků

 

Zákonní zástupci žáků mají právo

§        Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, na poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání.

§         Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí ve škole. Na konzultaci s pedagogy.

§         Na přítomnost ve vyučování.

§         Požádat o zdůvodněné uvolnění z výuky. Na jednu vyučovací hodinu uvolňuje žáka vyučující, do dvou dnů třídní učitel, na více dní ředitel školy.

§         Vznášet podněty a připomínky k práci školy, pedagogickým pracovníkům, vedení školy, Radě školy.

§         V případě pochybností o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí,  požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka ( do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení ) Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. /viz vyhláška č.48/2005 Sb./

§         V případě splnění povinné školní docházky žákem, který nezískal základní vzdělání požádat o pokračování v základním vzdělávání /viz školský zákon č.561/2004 Sb./

 

 

Zákonní zástupci jsou povinni

§         Zajistit účast žáka ve výuce dle ŠVP.

§         Na vyzvání ředitele školy projednávat se školou závažné otázky týkající se vzdělávání žáka.

§         Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných okolnostech, které by mohli mít vliv na průběh vzdělávání.

§         Informovat školu o nepřítomnosti žáka ve vyučování, jejích důvodech, do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Nepřítomnost žáka může být omluvena zdravotními důvody, závažnými rodinnými důvody. Zákonný zástupce informuje třídního učitele prostřednictvím  telefonu, osobně.

§         Při zvýšené nepřítomnosti konzultovat s třídním učitelem zajištění optimálního průběhu vzdělávání, plnění školní povinné docházky.

§         V případě neomluvených hodin žáka, na vyzvání projednat situaci se školou, výchovným poradcem školy.

 

 

 
 
  © Copyright 2006 ZŠ Komenského. All Rights Reserved. Design by Luboš Horník