ZŠ Komenského

 
InformaceAktualityUčiteléŽáciFotoHistorieŠkolská rada

Informace

Aktuality

Učitelé

Žáci

Foto

Historie

Školská rada

Prázdniny

Odkazy

 


 

ŠKOLSKÁ RADA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

DĚČÍN I KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ

_______________________________________________________________

Komenského náměstí 622/3,  405 01 Děčín I,

 

ZÁPIS

z ustavujícího zasedání školské rady, konaného dne 20.12.2005

_________________________________________________________________

 

Přítomní členové  :  Ing. Zdeňka Čečáková, Mgr. Zuzana Havelková, Hana

                                Klinovská, Lenka Kovrčová, Mrg. Renata Němečková,

                               JUDr.Ladislav Syrový

 Hosté :                   Mgr. Stanislav Vavřina, ředitel

 

 

Program:

 

1)     Ustanovení školské rady

2)     Schválení jednacího řádu školské rady

3)     Volba předsedy a místopředsedy ŠR

4)     Diskuse

 

ad 1) Ustavení školské rady

 

Školská rada (dále jen rada)  je 6-členná :

·        za pedagogické pracovníky zvoleni : Mgr. Zuzana Havelková

                                                                   Mgr. Renata Němečková 

·        za zákonné zástupce nezletilých žáků : Hana Klinovská

                                                                      JUDr. Ladislav Syrový

·        za zřizovatele  : Ing. Zdeňka Čečáková,

                               Lenka Kovrčová

 

ad 2) Jednací řád rady byl schválen jednomyslně( tvoří přílohu zápisu)

 

3) Volba předsedy a místopředsedy :

 

Zvoleni

·        předsedkyní    pí.Hana Klinovská,

·         místopředsedou  JUDr.Ladislav Syrový

Oba zvoleni jednomyslně.                                           

    

 

 

ad4) Diskuse :

 

a)

Dle jednacího řádu (článek 8) se ŠR bude vyjadřovat k rozboru hospodaření školy, výroční zprávě školy, k pravidlům pro hodnocení žáků, ke školnímu řádu, k návrhům na vybavení školy a její údržbě. Dále se bude vyjadřovat k vlastním námětům a podnětům členů rady, zástupců rodičů či jiných sdružení.

 

b)

Diskuse se vedla ohledně problematického chování žáka vietnamské národnosti ze třídy 5.A. Situace se řešila s rodiči žáka v ředitelně, za pomoci výchovné poradkyně v ETOPU, žák má podmínku pro vyloučení z této školy.

 

c)

Diskuse nad rozdělováním žáků přicházejících do šestého ročníku. Pozitivní a negativní ukazatele dělení žáků, argumenty pro a proti.

K tomu přijato usnesení : Školská rada doporučuje řediteli školy v přípravě školního roku 2006/2007 při rozdělování žáků 6-tých tříd zachovat původní kolektivy tříd ZŠ i ZŠ Březiny.

 

 

Příští zasedání rady svolá předsedkyně rady pí.Hana Klinovská počátkem měsíce února 2006.

 

 

      Zapsala :                                                             Schválila :

 

Mgr.Renata Němečková                                          Hana Klinovská,

                                                                                    předsedkyně

 

 

 
 
  © Copyright 2006 ZŠ Komenského. All Rights Reserved. Design by Luboš Horník