ZŠ Komenského

 
InformaceAktualityUčiteléŽáciFotoOdkazy

Informace

Aktuality

Učitelé

Žáci

Foto

Historie

Školská rada

Prázdniny

Odkazy

 

 

ŠKOLSKÁ RADA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

DĚČÍN I KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ

_______________________________________________________________

Komenského náměstí 622/3,  405 01 Děčín I,

 

ZÁPIS

ze zasedání školské rady, konaného dne 12.2.2008

________________________________________________________________

 

Přítomní členové  :  Hana Klinovská, Ing. Zdeňka Čečáková, Mgr. Zuzana

                               Havelková,  Mgr. Renata Němečková,   JUDr.Ladislav

                               Syrový

 

Hosté :          Mgr. Olga Křivohlavá, ředitelka škoy                      

                    Jaroslava Růžičková, Jiřina Matějů, účetní  

 

Program:     1.  Kontrola usnesení a úkolů

                      2. Projednání rozboru hospodaření za rok 2007   

                      3. Projednání  rozpočtu na rok 2008      

                      4. Diskuse, závěr

 

 V úvodu zasedání školské rady představila ředitelka školy Mgr.Olga Křivohlavá novou účetní Základní školy Děčín I,Komenského náměstí paní Jiřinu Matějů.

 

ad 1. Kontrola usnesení, úkolů

 

Úkoly z posledního zasedání, které se konalo dne 9.10.2007 byly splněny. Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2006/2007 byla doplněna o připomínky a dopracována. Zápis obdrželi  všichni členové školské rady, ředitel školy a byl zveřejněn na internetových stránkách školy, poskytnut zástupcům sdružení rodičů a pracovníkům školy.

Další úkoly byly směrovány k přípravě a svolání dnešního zasedání a byly splněny(rozbor hospodaření byl předložen v písemné podobě).

 

ad 2.Projednání rozboru hospodaření za rok 2007

 

Mgr. Křivohlavá předložila účetní závěrku školy k 31.12.2007 členům rady v písemné formě

(materiály tvoří přílohu originálu zápisu), komentář k předloženým materiálům podala paní Růžičková, a to jak čerpání prostředků ve vztahu k Městu Děčín, tak i krajskému úřadu. Upozornila na navýšení nákladů na Internet, kde již nejsou poskytovány dotace. Vedení školy, proto ihned zareagovalo a změnilo operátora, s tím, že náklady v letošním roce by měli být nižší. V položkách tržby došlo k navýšení oproti plánu, neboť byl od 1.9.2007 upraven poplatek za školní družinu, došlo k navýšení měsíčního poplatku na 100,-Kč.

 

K tomu přijato usnesení : rada projednala rozbor hospodaření za rok 2007. Usnesení bylo přijato jednomyslně.

 

      ad 3) Projednání rozpočtu na rok 2008

Vzhledem k tomu, že pro rok 2008 není rozpočet schválen Mgr. Křivohlavá předložila zasedání plán oprav  školy na rok 2008, ve vztahu k Městu Děčín (plán tvoří přílohu originálu zápisu). Plán je rozdělen na vybavení školy v roce 2008 v celkové výši 62 300,-Kč, údržby školy v roce 2008 ve výši 1 000 000,-Kč a plánované revize ve výši 40 000,-Kč. Plán oprav vyplývá z energetického auditu.

 

K tomu přijato usnesení : rada projednala plán oprav  na rok 2008 . Usnesení bylo přijato jednomyslně.

 

        ad 4) Diskuse, různé

a)Byl vznesen dotaz ohledně realizace plánu údržby školy  v roce 2007. Dle Mgr.Křivohlavé bylo vše co bylo naplánováno provedeno mimo plánované údržby školního hřiště/úprava oplocení + vytyčení hřiště/. Oprava hřiště se neprováděla vzhledem k tomu, že vedení školy v loňském roce podalo několik investičních projektů a je přilíbena dotace z Evropských fondů.

      Byla získána částka ve výši 12,5mil.Kč, která bude použita dle zpracovaných projektů

                            - rekonstrukce bočního vstupu do školy

                      - rekonstrukce sklepních prostor

                      - rekonstrukce školního hřiště

                      - rekonstrukce půdních prostor, kde bude zázemí pro umění

                      - bezbarierový vstup do budovy školy

Dále je také plánovaná oprava budovy ve Sládkově ul. - výměna oken a zateplení budovy. Součástí výměny oken bude i instalace žaluzii.

 

b)příprava dalšího zasedání

- bod obsažené v č.l.8. písm. b) jednacího řádu bude projednán na zasedání rady v měsíci říjnu 2008

 

K tomu přijato usnesení : - školská rada ukládá:

-          pí. Klinovské svolat zasedání v měsíci říjnu 2008 s týdenním předstihem v písemné/elektronické podobě/,

-          řediteli školy předložit členů rady materiál, obsažený v bodu b) v elektronické podobě s týdenním předstihem

Usnesení bylo přijato jednomyslně.

 

Zápis bude rozeslán účastníkům zasedání, poskytnut sdružení SRPŠ a ZO ČMOS  PŠ, zveřejněn na internetových stránkách školy.    

      

zapsala : Hana Klinovská                                    za správnost: JUDr.Ladislav Syrový

               předsedkyně                                 místopředseda

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  © Copyright 2006 ZŠ Komenského. All Rights Reserved. Design by Luboš Horník